การตั้งเวลาทำงาน

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21-03-2555

ดูแลโดย WIPAT

 • เป็นคำแนะนำเทคนิคการตั้งเวลาให้ระบบทำงานโดยอัตโนมัติ


 1. โปรแกรม cron ใช้สำหรับตั้งเวลาการทำงานแฟ้มชุดคำสั่งที่เตรียมไว้โดยอัตโนมัติตามเวลาที่ กำหนด และทำซ้ำตามรอบเวลา กำหนดได้ละเอียดที่สุดเป็น 1 นาที
 2. แฟ้ม /etc/crontab เก็บข้อมูลหลัก แล้วแยกเป็นคาบเวลาย่อยคือ
  รายชั่วโมง อยู่ที่ /etc/cron.hourly
  รายวัน อยู่ที่ /etc/cron.daily
  รายสัปดาห์ อยู่ที่ /etc/cron.weekly
  รายเดือน อยู่ที่ /etc/cron.monthly
  คาบเวลาอื่นๆตั้งค่าตามใจชอบ อยู่ที่ /etc/cron.d
 3. ข้อมูลในแฟ้มการตั้งค่าของ cron มีรูปแบบตัวอย่างว่า
  25 6    * * *    root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily
  แยกเป็นว่า
  minutes hours day-of-month month day-of-week user  command
  ตัวเลขแรกมีค่าระหว่าง 0-59 เป็นตัวเลขนาทีที่เริ่มทำงาน  ถ้าเป็นเครื่องหมาย * เป็นการทำงานทุกนาที
  ตัวเลขที่ 2 มีค่าระหว่าง 0-23 เป็นตัวเลขชั่วโมงที่เริ่มทำงาน  ถ้าเป็นเครื่องหมาย * เป็นการทำงานทุกชั่วโมง
  ตัวเลขที่ 3 มีค่าระหว่าง 1-31 เป็นตัวเลขวันที่เริ่มทำงาน  ถ้าเป็นเครื่องหมาย * เป็นการทำงานทุกวัน
  ตัวเลขที่ 4 มีค่าระหว่าง 1-12 เป็นตัวเลขเดือนที่เริ่มทำงาน  ถ้าเป็นเครื่องหมาย * เป็นการทำงานทุกเดือน
  ตัวเลขที่ 5 มีค่าระหว่าง 0-6 เป็นตัวเลขวันในสัปดาห์ที่เริ่มทำงาน  ถ้าเป็นเครื่องหมาย * เป็นการทำงานทุกวัน
  ข้อความช่องที่ 6 คือการกำหนดให้ cron ทำงานด้วยสิทธิ์ของผู้ใช้ระดับใด
  ข้อความช่องที่ 7 คือคำสั่งโปรแกรมที่ต้องให้ไปทำงาน
 4. หลังติดตั้ง ubuntu แล้ว จะมี cron พร้อมทำงาน แต่ไม่มีแฟ้มเก็บ log ของ cron ให้สร้างใหม่เองดังนี้
  สร้างแฟ้ม /var/log/cron.log ด้วยคำสั่ง
  sudo touch /var/log/cron.log
  แก้ไขแฟ้ม /etc/rsyslog.d/50-default.conf
  แก้ไขตัวแปรเปิดให้ cron ทำงานเป็น  cron.*  /var/log/cron.log
  เสร็จแล้วสั่งให้ rsyslog ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/rsyslog restart
 5. แนะนำตัวอย่างการใช้งานตั้งเวลาให้ระบบตรวจสอบทำงานทุกเช้ามืด แล้วรายงานผลส่งทางอีเมล์
  สร้างแฟ้ม /etc/cron.d/mycron มีข้อมูลว่า
  MAILTO=myuser@mydomain.com
  10 0 * * * root sh /root/mydaily.sh
  สร้างแฟ้ม /root/mydaily.sh มีข้อมูลว่า
  #!/bin/bash
  /usr/sbin/ntpdate pool.ntp.org
  uptime
  grep "ERR" /var/log/kern.log
  grep "DRDY" /var/log/kern.log
  df -h
  vmstat
  หาก server พร้อมส่งอีเมล์ก็จะมีการส่งอีเมล์มาให้ตามตัวแปร MAILTO ด้วย
 6. หากต้องการให้ระบบส่งอีเมล์แจ้งผลการทำงานของ cron ทั้งระบบด้วย
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/crontab
  เพิ่มตัวแปรบรรทัดข้อความดังตัวอย่าง MAILTO=root
  เสร็จแล้วสั่งให้ cron ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/cron restart