การติดตั้งและใช้งาน PSU 12

จาก Wiki Opensource

ยกเลิกการใช้งานแล้ว เนื่องจากล้าสมัย ให้ใช้ psu12-sritrang แทน ที่นี่ http://opensource.cc.psu.ac.th/PSU-Open-server

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14-05-2555

ดูแลโดย WIPAT


สรรพคุณของ PSU Open server 1. บูทด้วยแผ่นซีดี sysresccd ดาวน์โหลดได้จาก แผ่น sysresccd รุ่นล่าสุด
  ตั้งค่า network ด้วยคำสั่ง net-setup eth0 หรือหากระบบมี dhcp อยู่แล้ว
  ก็สามารถใช้คำสั่ง dhcpcd eth0 ได้เลย
  เมื่อได้ ip แล้วลองปรับเทียบเวลาด้วยคำสั่ง ntpdate time.psu.ac.th
  ***หากติดตั้งใช้งานนอก ม.สงขลานครินทร์ ให้ตั้งเทียบเวลาด้วยคำสั่ง ntpdate pool.ntp.org

  สั่งทำงาน xwindow ด้วยคำสั่ง startx หากมีปัญหา x windows ไม่ทำงาน
  ให้ใช้คำสั่งแทนว่า wizard เลือก Xorg-mkx Graphical desktop using Xorg mkfx86config (alternative)

  คลิกขวากลาง desktop เลือก System -> GParted เพื่อจัดการ hard disk /dev/sda
  ให้ล้างทำลาย partition ของเดิมที่มีอยู่ทั้งหมด สร้างใหม่ดังนี้
  /dev/sda1 ชนิด primary แบบ ext3 ขนาดตามโตให้มากที่สุด เหลือไว้เป็น linux-swap สัก 2 GB ก็พอ
  /dev/sda2 ชนิด primary แบบ linux-swap ขนาดสัก 2 GB
  *** หากเคยทำ partition ตามแบบที่กำหนดไว้แล้ว แต่ต้องการโคลนนิงทับใหม่ ไม่ต้องเสียเวลาทำ partition ให้ format ใหม่ก็พอด้วยคำสั่ง mkfs /dev/sda1

  หากใช้โปรแกรม parted สมมติว่า /dev/sda1 ขนาด 10 GB และ /dev/sda2 ขนาด 2 GB ให้สั่งทีละบรรทัดดังนี้
  parted -s /dev/sda mklabel msdos
  parted -s /dev/sda unit GB mkpart primary ext3 0 10
  parted -s /dev/sda unit GB mkpart primary linux-swap 10 12
  mkfs.ext3 /dev/sda1
  mkswap /dev/sda2
 2. เตรียมพื้นที่ cloning ด้วยคำสั่ง
  mount /dev/sda1 /mnt/custom
 3. หากอยู่ใน ม.สงขลานครินทร์ ที่ต่ออยู่กับระบบเครือข่ายความเร็วสูง ขอแนะนำให้ติดตั้งผ่าน network ทำการโคลนนิง PSU 12 ด้วยคำสั่ง
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-12/psu-12.tgz -O - | tar -zxp -C /mnt/custom
  ระบบจะถ่ายโอนแฟ้มมาติดตั้งใน PC ใชัเวลาไม่เกิน 10 นาที รอจนเสร็จมารอทำงานต่อที่ prompt

  หากอยู่นอก ม.สงขลานครินทร์ หรือมีปัญหาเรื่องความเร็วของเครือข่าย ขอแนะนำให้ติดตั้งด้วย usd bisk
  ให้ดาวน์โหลดแฟ้ม wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-12/psu-12.tgz มาเก็บไว้ใน usb disk ใช้พื้นที่ประมาณไม่เกิน 2 GB
  เสียบ usb disk เข้าไปรอจนระบบอ่าน usb disk แล้วสมมติว่าเป็น /dev/sdb
  จัดการให้ระบบอ่าน usb disk ด้วยคำสั่งประมาณว่า mount /dev/sdb1 /mnt/backup
  ทำการโคลนนิง PSU 12 ด้วยคำสั่ง tar -zxpvf /mnt/backup/psu-12.tgz -C /mnt/custom
  ระบบจะถ่ายโอนแฟ้มมาติดตั้งใน PC รอจนเสร็จมารอทำงานต่อที่ prompt
  สั่งยกเลิกให้ระบบไม่อ่าน usb disk ด้วยคำสั่ง umount /mnt/backup
 4. เปลี่ยน uuid พร้อมติดตั้งการบูท grub ด้วยคำสั่ง
  sh /mnt/custom/home/mama/install-grub2.sh
  รอจนได้ข้อความว่า Installation finished. No error reported.
  ปรกติจะรอแค่ประมาณ 1 นาที แต่บางเครื่องต้องรอนานเกิน 10 นาที
 5. ถึงตอนนี้ ให้ปิดการโคลนนิงด้วยคำสั่ง
  umount /mnt/custom
  แล้วก็ให้ reboot เครื่องพร้อมกับดึงแผ่นซีดีออก
 6. เมื่อบูทได้แล้วให้ login เข้าทำงานด้วยชื่อผู้ใช้ mama รหัสผ่าน 123456
 7. หากต้องการใช้ graphic ก็ให้ใช้คำสั่ง startx
 8. หากมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิมอยู่แล้ว ให้ปรับปรุง grub เพื่อบูทหลายระบบ
  ด้วยการใช้คำสั่ง sudo update-grub
 9. หากต้องการปรับค่า network ใหม่ ให้แก้ไขที่แฟ้ม /etc/network/interfaces
  ***ใครใช้โปรแกรม vi ไม่คล่องก็ใช้โปรแกรม nano หรือ gedit เพื่อแก้ไขแฟ้ม
  ตัวอย่างคือ sudo gedit /etc/network/interfaces
  หรือ sudo nano -w /etc/network/interfaces
  หรือ sudo vi /etc/network/interfaces

  อย่าลืมตรวจสอบและแก้ไขแฟ้ม /etc/resolv.conf ว่ายังคงถูกต้องด้วย

  แล้วสั่งให้ network ทำงานค่าใหม่ด้วยคำสั่ง
  sudo /etc/init.d/networking restart
  แล้วลองปรับตั้งเวลาให้ตรงกับสากลด้วยคำสั่ง sudo ntpdate time.psu.ac.th
  ***หากติดตั้งใช้งานนอก ม.สงขลานครินทร์ ให้ตั้งเทียบเวลาด้วยคำสั่ง sudo ntpdate pool.ntp.org

  เสร็จแล้วให้รีบูทเครื่องใหม่ ด้วยคำสั่ง sudo reboot
 10. ลองปรับปรุงระบบด้วยคำสั่ง sudo apt-get update
  และตามด้วย sudo apt-get upgrade แล้วให้รีบูทเครื่องใหม่
  แค่นี้ก็มี linux ubuntu server ใช้งานแล้ว
  ให้ลองใช้ ssh จาก pc ตัวอื่นเข้าไปทำงานได้เลย
 11. หลังจากที่การตั้งค่า network ทำงานได้ถูกต้องมั่นใจดีแล้ว
  ให้ login เข้าด้วย mama แล้วสั่งปรับปรุงระบบอัตโนมัติเพื่อแก้ไขค่าต่างๆให้เหมาะสม
  ด้วย คำสั่ง sudo sh easy-config.sh แล้ว reboot เครื่องใหม่ ด้วยคำสั่ง sudo reboot
 12. ระบบที่จัดทำมานี้ ยังไม่ได้มีการเปิด dhcp server ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/dhcp3/dhcpd.conf ให้เรียบร้อยก่อน จึงค่อยเปิด dhcp server
  ให้ login เข้าด้วย mama เพื่อจัดการ dhcp ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/dhcp3/dhcpd.conf
  ไปที่ท้ายๆของแฟ้ม แก้ไขแถวๆบรรทัด subnet, option routers, option domain-name-servers, next-server
  และบรรทัด host ให้เปลี่ยนเลข hardware ethernet, fiexed-address ตามต้องการ
  *** บรรทัด host ต้องพิม์ด้วยรูปแบบบรรทัดเดียวเท่านั้น และชื่อ PC ต้องมีนำหน้าด้วย zone?_ เสมอ
  *** ถ้าไม่ต้องการปล่อย dhcp แบบ dynamic ก็ปิดส่วนของ pool ทิ้ง
  ตัวอย่างเช่น

  subnet 10.0.5.0 netmask 255.255.255.0 {
  pool {
  option routers 10.0.5.1;
  option domain-name-servers 10.0.77.5, 10.0.77.2;
  range 10.0.5.90 10.0.5.99;
  next-server 10.0.5.2;
  filename "pxelinux.0";
  }
  group {
  option routers 10.0.5.1;
  option domain-name-servers 10.0.77.5, 10.0.77.2;
  next-server 10.0.5.2;
  filename "pxelinux.0";
  option dhcp-parameter-request-list = concat(option dhcp-parameter-request-list,d0,d1,d2,d3);
  site-option-space "pxelinux";
  option pxelinux.magic f1:00:74:7e;
  option pxelinux.configfile = concat("zone1/",binary-to-ascii(10,8,".",leased-address),".mnu");
  host zone1_PC-32 { hardware ethernet 00:1A:92:CA:F6:73; fixed-address 10.0.5.32;}
  host zone1_PC-101 { hardware ethernet 00:02:E3:4C:84:E7; fixed-address 10.0.5.101;}
  }
  group {
  option routers 10.0.5.1;
  option domain-name-servers 10.0.77.5, 10.0.77.2;
  next-server 10.0.5.2;
  filename "pxelinux.0";
  site-option-space "pxelinux";
  option pxelinux.magic f1:00:74:7e;
  option dhcp-parameter-request-list = concat(option dhcp-parameter-request-list,d0,d1,d2,d3);
  option pxelinux.configfile = concat("zone2/",binary-to-ascii(10,8,".",leased-address),".mnu");
  host zone2_PC-35 { hardware ethernet 00:20:ed:6a:66:12; fixed-address 10.0.5.35;}
  host zone2_PC-100 { hardware ethernet 00:1C:C0:FE:C4:40; fixed-address 10.0.5.100;}
  }
  }

  เมื่อพร้อมแล้วสั่งเปิด dhcp server ด้วยคำสั่ง sudo update-rc.d dhcp3-server defaults
  เสร็จแล้วสั่งให้ dhcp server ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/dhcp3-server start

  หากมีการแก้ไขแฟ้ม /etc/dhcp3/dhcpd.conf อีก
  ต้องสั่งให้ dhcp server ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/dhcp3-server force-reload
  ถึงตอนนี้ก็จะได้ dhcp server ใช้แล้ว ให้ลองทดสอบว่าเครื่องลูกข่ายสามารถรับเลข IP ใช้งานได้ถูกต้อง

  ดูการใช้ ip ผ่านเวบได้ที่ http://localhost/cgi-bin/reportdhcp.pl
 13. การทำระบบโคลนนิง ให้ทำตามคำแนะนำตามเวบ การโคลนนิงด้วย PSU-12
 14. แก้ไขรูปตอนบูทผ่าน network ให้ใช้แฟ้มรูปภาพแบบ jpg ขนาด 640x480
  ไปทับแฟ้มเดิม /var/lib/tftpboot/sysresccd/psu-12.jpg
 15. ติดตั้งปรับปรุงระบบบูท Ultimate Boot CD ทำดังนี้
  sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/ultimate/ubcd511.iso -O /var/lib/tftpboot/ubcd.iso
 16. ปรับปรุง Custom boot cd ด้วยการนำแฟ้มซีดีแบบ iso มาเขียนทับแฟ้ม /var/lib/tftpoot/custom.iso
  ดังตัวอย่างเช่น sudo wget http://ftp.psu.ac.th/pub/ultimate/ubcd511.iso -O /var/lib/tftpboot/custom.iso
 17. ติดตั้งปรับปรุง sysresccd เป็นรุ่นใหม่ ดังตัวอย่างการปรับปรุงเป็น sysresccd 2.7.0
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/sysresccd/systemrescuecd-x86-2.7.0.iso -P /tmp
  mkdir -p /tmp/sysresccd
  sudo mount -o loop /tmp/systemrescuecd-x86-2.7.0.iso /tmp/sysresccd
  sudo cp -v /tmp/sysresccd/isolinux/pxelinux.0 /var/lib/tftpboot/
  sudo cp -v /tmp/sysresccd/sysrcd* /var/lib/tftpboot/sysresccd/
  sudo cp -v /tmp/sysresccd/isolinux/initram.igz /var/lib/tftpboot/sysresccd/
  sudo cp -v /tmp/sysresccd/isolinux/chain.c32 /var/lib/tftpboot/sysresccd/
  sudo cp -v /tmp/sysresccd/isolinux/menu.c32 /var/lib/tftpboot/sysresccd/
  sudo cp -v /tmp/sysresccd/isolinux/vesamenu.c32 /var/lib/tftpboot/sysresccd/
  sudo cp -v /tmp/sysresccd/isolinux/memdisk /var/lib/tftpboot/sysresccd/
  sudo cp -v /tmp/sysresccd/isolinux/rescuecd /var/lib/tftpboot/sysresccd/
  sudo cp -v /tmp/sysresccd/bootdisk/freedos.img /var/lib/tftpboot/sysresccd/
  sudo cp -v /tmp/sysresccd/bootdisk/hdt.img /var/lib/tftpboot/sysresccd/
  sudo cp -v /tmp/sysresccd/bootdisk/mhdd.img /var/lib/tftpboot/sysresccd/
  sudo cp -v /tmp/sysresccd/bootdisk/memtestp /var/lib/tftpboot/sysresccd/
  sudo ln -svf /var/lib/tftpboot/sysresccd/sysrcd.* /var/www/sysresccd/
  sudo umount /tmp/sysresccd
 18. ติดตั้งหรือจัดทำระบบบูท PSU-LIB live CD ทำดังนี้
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-lib/psu-lib.iso -N -P /tmp
  mkdir -p /tmp/psulib
  sudo mount -o loop /tmp/psu-lib.iso /tmp/psulib
  sudo sh -c "tar -c -C /tmp/psulib . | tar -xv -C /var/lib/tftpboot/psulib"
  sudo umount /tmp/psulib
 19. ติดตั้งหรือปรับปรุงระบบบูท PSU-32 live CD ทำดังนี้
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/psu-32.iso -N -P /tmp
  mkdir -p /tmp/psu32
  sudo mount -o loop /tmp/psu-32.iso /tmp/psu32
  sudo rm -rf /var/lib/tftpboot/psu32/*
  sudo sh -c "tar -c -C /tmp/psu32 . | tar -xv -C /var/lib/tftpboot/psu32"
  sudo umount /tmp/psu32
 20. ติดตั้งหรือปรับปรุงระบบบูท ubuntu 12.04 live CD ทำดังนี้
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu-releases/iso/12.04/ubuntu-12.04-desktop-i386.iso -P /tmp
  mkdir -p /tmp/ubuntu
  sudo mount -o loop /tmp/ubuntu-12.04-desktop-i386.iso /tmp/ubuntu
  sudo rm -rf /var/lib/tftpboot/ubuntu/*
  sudo sh -c "tar -c -C /tmp/ubuntu . | tar -xv -C /var/lib/tftpboot/ubuntu"
  sudo umount /tmp/ubuntu
 21. การตั้งค่า radius server ให้ทำตามคำแนะนำ การใช้งาน radius server บน PSU-12
 22. การสำรองข้อมูลแฟ้มระบบโคลนนิง ให้ใช้คำสั่งว่า
  sh backup-server.sh
  แฟ้มข้อมูลต่างๆจะถูกคัดลอกมาเก็บไว้ที่ /home/mama/backup-server