การทำให้ server ส่งอีเมล์ออกได้

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21-03-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • เป็นคำแนะนำการจัดทำให้ server สามารถส่งอีเมล์ออกได้


 1. การจัดทำ mail server ที่รับอีเมล์ได้ จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนจดชื่อ domain name ก่อน
  แต่การทำให้ server ส่งอีเมล์ออกได้ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน domain name
 2. ติดตั้งโปรแกรม postfix ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install postfix
  ระบบจะมีหน้าต่าง Postfix Configuration ขึ้นมา  ให้กด TAB ไปเลือกแถบ <Ok>
  จะได้อีกหน้าต่างให้เลื่อนไปเลือกแถบ No configuration แล้วกด TAB ไปเลือกแถบ <Ok>
  เป็นอันว่าติดตั้งเสร็จ ค่อยมาปรับแต่งเพิ่มต่อไป
 3. จัดการให้ postfix ทำงานแบบ local คือส่งอีเมล์กันภายใน server นี้ ด้วยคำสั่ง
  sudo dpkg-reconfigure postfix
  ระบบจะมีหน้าต่าง Postfix Configuration ขึ้นมา ให้กด TAB ไปเลือกแถบ <Ok>
  จะได้อีกหน้าต่างให้เลื่อนไปเลือกแถบ Local only แล้วกด TAB ไปเลือกแถบ <Ok>
  ที่ช่อง System mail name :  ให้ป้อนชื่อ server
  ที่ช่อง Root and postmaster mail recipient:  ให้ข้ามไปเลย
  ที่ช่อง Other destinations to accept mail for (blank for none):  ให้ข้ามไปเลย
  ที่คำถาม Force synchronous updates on mail queue? ให้เลือกตอบ NO
  ที่ช่อง Local networks: ให้ป้อนเหลือแค่ว่า 127.0.0.0/8
  ที่ช่อง Mailbox size limit (bytes): ให้ใส่เลข 0
  ที่ช่อง Local address extension character: ปล่อยตามเดิมเป็นเครื่องหมาย +
  ที่คำถาม Internet protocols to use: ให้เลือก ipv4
  ที่คำถาม Use procmail for local delivery? ให้ตอบ No
  เสร็จแล้วพร้อมใช้งานได้เลย
 4. ต่อไปปรับปรุงให้ local mail server สามารถส่งอีเมล์ออกได้
  แก้ไขแฟ้ม /etc/postfix/main.cf ปรับปรุงค่าตัวแปรดังนี้คือ
  default_transport = smtp
  relay_transport = smtp
  เสร็จแล้วให้ postfix ทำงานใหม่ ด้วยคำสั่ง
  sudo /etc/init.d/postfix restart
 5. หากต้อง relay mail ไปให้ server อื่นส่งแทน ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/postfix/main.cf 
  ตั้งค่าตัวแปรดังตัวอย่าง relayhost = other.mail.net
  เสร็จแล้วสั่งให้ posftix ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง
  sudo /etc/init.d/postfix force-reload
 6. ลองส่งอีเมล์ด้วยคำสั่งประมาณว่า
  echo hello | sendmail user@server.domain
  แล้วลองไปดูอีเมล์ของ user@server.domain จะต้องได้รับอีเมล์ข้อความว่า hello แสดงว่าใช้งานได้แล้ว