การโคลนนิงด้วย PSU-12

จาก Wiki Opensource

ยกเลิกการใช้งานแล้ว เนื่องจากล้าสมัย ให้ใช้ psu12-sritrang แทน ที่นี่ http://opensource.cc.psu.ac.th/PSU-Open-server

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18-01-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • ใช้กับ PSU-12 เท่านั้น


 1. เตรียมโคลนนิง PC ให้สร้าง hard disk ต้นฉบับ PC แนะนำดังนี้
  /dev/sda1 เป็น primary, ntfs, boot ขนาดตามต้องการ
  /dev/sda2 เป็น primary, ntfs, hidden ขนาดตามต้องการ
  /dev/sda3 เป็น primary, fat32, hidden ขนาดตามต้องการ
  /dev/sda4 เป็น extended ที่เหลือทั้งหมด
  /dev/sda5 เป็น logical, ntfs ขนาดตามต้องการ
  /dev/sda6 เป็น logical, linux-ext3 ขนาดตามต้องการ
  /dev/sda7 เป็น logical, linux-swap ขนาด 1 GB

  ต่อไปเตรียมการโคลนนิง backup ขึ้นไปเก็บไว้ ให้บันทึกค่าเลข mac address ของ PC ต้นฉบับนี้ไว้
  แล้ว login เข้าไปที่ server ด้วย username ชื่อ mama รหัสผ่าน 123456
  แก้ไขแฟ้ม /etc/dhcp3/dhcpd.conf สมมติว่าเป็น zone1 ใส่ค่า mac address นี้ให้เรียบร้อย
  แล้วสั่ง sudo /etc/init.d/dhcp3-server force-reload

  ให้ login เข้าไปที่ server ด้วย username ชื่อ papa รหัสผ่าน papa123
  ได้หน้าต่าง PSU-12 ให้เลือกเป็น 1. zone1 แล้วกดแป้น Enter
  ได้หน้าต่าง zone1: Select your job ให้เลือกเป็น Boot-menu-zone1 : manage PC boot zone1 แล้วกดแป้น Enter
  ได้หน้าต่าง zone1: Secect boot ให้เลือก 0. Sysresccd+CLONING แล้วกดแป้น Enter
  ได้หน้าต่าง zone1: boot= Choose IP: ให้เลื่อนไปเลือก PC ต้นฉบับที่เตรียมไว้
  ให้กดแป้น Space เพื่อเลือกแล้วจะกลายเป็นเครื่องหมาย * แล้วกดแป้น Enter

  ไปที่ PC client ต้นฉบับ บูทผ่าน network จะต้องบูทเข้า Sysresccd+Welcome โดยอัตโนมัติ
  รอจนได้เมนูได้เมนูประมาณว่า PSU-12 restore from ......
  ให้ป้อน 0 แล้วกดแป้น Enter จำนวน 2 ครั้งระบบจะทำงานต่อแล้วกลับมาสู่ prompt ว่า root@sysresccd /root %
  ให้ทำงานต่อด้วยคำสั่ง sh backup.sh ระบบจะเริ่มติดต่อกับ server ได้ข้อความถามประมาณว่า
  ... Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
  ให้ป้อนว่า yes แล้วกดแป้น Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  papa@10.0.5.2's password ให้ป้อนว่า papa123 แล้วกดแป้น Enter
  จะได้เมนูข้อความประมาณว่า PSU-12 backup to ....
  ส่ง master boot record ไปเก็บไว้ ให้ป้อน M แล้วกดแป้น Enter รอสักครู่จนได้ข้อความว่า Done. press Enter to continue ให้กดแป้น Enter
  ส่ง partition table ไปเก็บไว้ ให้ป้อน P แล้วกดแป้น Enter รอสักครู่จนได้ข้อความว่า Done. press Enter to continue ให้กดแป้น Enter
  ส่ง disk image partition 1 ไปเก็บไว้ ให้ป้อน 1 แล้วกดแป้น Enter รอสักครู่จนได้ข้อความว่า Done. press Enter to continue ให้กดแป้น Enter
  การส่งข้อมูลโคลนนิงไปเก็บไว้เป็นอันเรียบร้อย
 2. การโคลนนิงแบบ single PC
  ให้ใช้ papa เข้าไปจัดการสั่งให้ PC ที่ต้องการถูกโคลนนิงทับ ให้บูทเข้า 0. Sysresccd+CLONING ก่อน
  แล้วไปที่ PC ตัวนั้น บูทผ่าน network จะต้องบูทเข้า Sysresccd+Welcome โดยอัตโนมัติ
  รอจนได้เมนูได้เมนูประมาณว่า PSU-12 restore from ...... แล้วให้ทำประมาณดังนี้
  ดึง master boot record มาติดตั้ง ให้ป้อน M แล้วกดแป้น Enter รอสักครู่จนได้ข้อความว่า Done. press Enter to continue ให้กดแป้น Enter
  ดึง partition table มาติดตั้ง ให้ป้อน P แล้วกดแป้น Enter รอสักครู่จนได้ข้อความว่า Done. press Enter to continue ให้กดแป้น Enter
  ดึง disk image partition 1 มาติดตั้ง ให้ป้อน 1 แล้วกดแป้น Enter รอสักครู่จนได้ข้อความว่า Done. press Enter to continue ให้กดแป้น Enter
  ถึงตอนนี้การโคลนนิงเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ต่อไปก็คือให้ใช้ papa เข้าไปจัดการสั่งให้ PC บูทเข้าเมนูตามใจชอบ
 3. การโคลนนิงแบบ mulitcast ทำประมาณดังนี้
  ให้ login เข้าไปที่ server ด้วย username ชื่อ papa รหัสผ่าน papa123
  ได้หน้าต่าง PSU-12 ให้เลือกเป็น 1. zone1 แล้วกดแป้น Enter
  ได้หน้าต่าง zone1: Select your job ให้เลือกเป็น Multicast -menu-zone1 : mulitcast sender zone1 แล้วกดแป้น Enter
  ได้เมนูประมาณว่า
  PSU-12 MULTICAST sender from 10.0.5.2:/var/www/cloning/zone1
  0. Exit
  1. zone1 MULTICAST send zone1-sda1-N.gz image
  ...
  Please select choice from menu [01]
  ให้ป้อนเลข 1 แล้วกดแป้น Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  udp-sender --file /var/www/cloning/zone1/zone1-sda1-N.gz --retriesUntilDrop 20 --interface eth0
  Udp-sender 2004-05-31
  Using mcast address 232.168.5.2
  UDP sender for /var/www/cloning/zone1/zone1-sda1-N.gz at 10.0.5.2 on eth0
  Broadcasting control to 10.0.5.255
  หยุดแค่นี้ก่อน แล้วไปที่ PC client แต่ละตัวที่ต้องการโคลนนิง

  แล้วไปที่ PC ตัวนั้น บูทผ่าน network จะต้องบูทเข้า Sysresccd+Welcome โดยอัตโนมัติ
  รอจนได้เมนูได้เมนูประมาณว่า PSU-12 restore from ...... แล้วให้ทำประมาณดังนี้
  ดึง master boot record มาติดตั้ง ให้ป้อน M แล้วกดแป้น Enter รอสักครู่จนได้ข้อความว่า Done. press Enter to continue ให้กดแป้น Enter
  ดึง partition table มาติดตั้ง ให้ป้อน P แล้วกดแป้น Enter รอสักครู่จนได้ข้อความว่า Done. press Enter to continue ให้กดแป้น Enter
  รับ disk image partition 1 มาติดตั้ง ให้ป้อน A แล้วกดแป้น Enter รอสักครู่จนได้ข้อความประมาณว่า
  ..... UDP receiver ....
  ทำแบบนี้กับ PC ลูกข่ายทุกตัวที่ต้องการโคลนนิง

  เมื่อ PC ลูกข่ายทุกตัวพร้อมแล้ว ให้ไปกลับไปที่ papa แล้วสั่งเริ่มส่งข้อมูลโคลนนิงด้วยการกดแป้น Enter
  แล้วรอๆๆ จนโคลนนิงเสร็จเรียบร้อย ต่อไปก็คือให้ใช้ papa เข้าไปจัดการสั่งให้ PC บูทเข้าเมนูตามใจชอบ
 4. การสร้าง zone ใหม่ มีได้ตั้งแต่ zone 1 ถึง zone 9 ให้ login ด้วย mama
  หากสร้าง zone 2 ใช้คำสั่งว่า sudo sh makezone.sh 2
  หากสร้าง zone 3 ใช้คำสั่งว่า sudo sh makezone.sh 3
  ... และอื่นๆ เป็นต้น
 5. แฟ้ม image ของโคลนนิงอยู่ที่ /var/www/cloning แยกไปตาม zone
 6. สำรองข้อมูลโคลนนิงใน PSU-12 ให้ login ด้วย mama แล้วใช้คำสั่ง sudo sh backup-server.sh
  แล้วข้อมูลโคลนนิงจะถูกคัดลอกมาเก็บไว้ที่ /home/mama/backup-server