ขั้นตอนการติดตั้ง Mail Server

จาก Wiki Opensource

ขั้นตอนการติดตั้ง Mail Server

 1. ติดตั้ง Ubuntu 10.04 Server 32bit
  ด้วย ubuntu-10.04.1-server-i386.iso
  ใช้ Username : mama และรหัสผ่าน 123456
 2. ติดตั้ง postfix ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install postfix
  หน้าต่าง Postfix Configuration ให้ TAB เลือก OK
  แล้วเลือกแบบเป็น Internet with Smart Host
  ตั้งค่า System mail name : mail
  ตั้งค่า Root and postmaster mail recipient:   ว่างเอาไว้
  ตั้งค่า Other destinations to accept mail for:  $mydomain, mail, mail.$mydomain, localhost
  ตั้งค่า Force synchronous update on mail queue: No
  ตั้งค่า Local Network: 127.0.0.1/8
  ตั้งค่า Mailbox Size limit (bytes): 0
  ตั้งค่า Local Address extension charactor: +
  ตั้งค่า Internet Protocol to use: ipv4
 3. แก้ไขข้อมูลในแฟ้ม /etc/postfix/main.cf
  สมมุติจะใช้เป็น Mail Server ของโดเมน :  yourdomain.com
  โดยตั้งค่า mydomain = yourdomain.com
 4. วิธีตรวจดูการตั้งค่า postfix ปัจจุบัน
  postconf -n
  โดยควรจะได้ค่าดังต่อไปนี้

  alias_database = hash:/etc/aliases
  alias_maps = hash:/etc/aliases
  append_dot_mydomain = no
  biff = no
  config_directory = /etc/postfix
  inet_interfaces = all
  inet_protocols = ipv4
  mailbox_size_limit = 0
  mydestination = $mydomain, mail, mail.$mydomain, localhost
  mydomain = yourdomain.com
  myhostname = mail
  mynetworks = 127.0.0.0/8
  readme_directory = no
  recipient_delimiter = +
  relayhost =
  smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
  smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
  smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
  smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
  smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
  smtpd_use_tls = yes

  ซึ่งจะมีบางค่าที่ไม่แสดงออกมาเพราะเป็นค่า Default ซึ่งต้องใช้คำสั่งต่อไปนี้
  postconf -d
 5. เมื่อแก้ไขค่าต่างๆใน /etc/postfix/main.cf ต้องสั่งให้ postfix อ่านค่าใหม่ด้วยคำสั่ง
  sudo /etc/init.d/postfix restart
 6. ต่อไปเป็นการติดตั้ง dovecot เพื่อให้บริการ imap/pop3 ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install dovecot-common dovecot-imapd dovecot-pop3d
 7. แก้ไขค่าต่อไปในี้ ในแฟ้ม /etc/dovecot/dovecot.conf
  protocols = imap imaps pop3 pop3s
  disable_plaintext_auth = no
  mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
  listen = *
 8. สร้างต้นแบบโครงสร้าง folder ให้กับทุก user ด้วยคำสั่ง
  sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir
  sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.INBOX
  sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.Junk
  sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.Drafts
  sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.Sent
  sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.Trash
  sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.Templates
 9. สั่งให้ dovecot ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/dovecot restart
  หากต้องการดูค่าที่ตั้งไว้ของ dovecot ใช้คำสั่งต่อไปนี้
  sudo dovecot -n