จตุพร ชูช่วย

จาก Wiki Opensource

คำนำหน้า: นาย
ชื่อจริง: จตุพร
นามสกุล: ชูช่วย

อาชีพ: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
องค์กร/บริษัท: ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่อยู่: ศูนย์คอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอ: หาดใหญ่
จังหวัด: สงขลา
รหัสไปรษณีย์: 90110
ประเทศ: ไทย