ติดตั้ง mrtg บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่  06-03-2555

ดูแลโดย WIPAT

ปรับปรุงเพิ่มเติม เมื่อ 27-05-2559 โดยวิบูลย์

 • คำสั่ง free ใน ubuntu 16.04 ให้ output ต่างจาก 14.04 และก่อนหน้านั้น

แก้ไขบรรทัด FREE= เป็นด้งนี้

codename=$(lsb_release -c | awk '{print $2}')
if [ "${codename}" = "trusty" ] || [ "${codename}" = "precise" ]; then
 FREE=$(echo "$(free|grep "/cache:"|awk '{print $4}') * 1000"|bc)
else
 FREE=$(echo "$(free|grep "Mem:"|awk '{print $6}') * 1000"|bc)
fi
 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04, 12.04, 14.04, 16.04
 • ตัวอย่างต้นแบบนี้เหมาะสำหรับเก็บข้อมูลของ server โดยไม่จำเป็นต้องใช้ snmp
 • หากต้องการใช้ snmp ต้องมีการติดตั้งโปรแกรม snmpd มาก่อน มีคำแนะนำตามบันทึก ติดตั้ง snmpd บน ubuntu
 1. หากยังไม่ติดตั้ง apache  ให้ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install apache2
 2. ติดตั้งโปรแกรม mrtg ด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install mrtg

  หากได้หน้าต่างว่า Configuring mrtg
  ... Make /etc/mrtg.cfg owned by and readable only by root?
  ให้ตอบ <Yes> ระบบจะติดตั้งต่อจนเสร็จ
 3. สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลของ mrtg ไว้ที่ /var/www/mrtg  ด้วยคำสั่ง   sudo mkdir -p /var/www/mrtg
  สร้าง directory สำหรับเก็บข้อมูลแสดงผล ด้วยคำสั่ง sudo mkdir -p /var/www/mrtg/myhost
  สร้าง directory สำหรับเก็บการตั้งค่า sudo mkdir -p /etc/mrtg
 4. สร้างแฟ้ม /etc/apache2/conf.d/mrtg  มีข้อความว่า
  Alias /mrtg /var/www/mrtg
  <Location /mrtg>
      Order deny,allow
      Deny from all
      Allow from all
  </Location>
  แล้วสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 force-reload

  บางทีมี bug พื้นที่ /var/lock/mrtg ถูกลบหายไปหลังการรีบูทเครื่อง
  ต้องสร้างพื้นที่ /var/lock/mrtg  ด้วยคำสั่ง sudo mkdir -p /var/lock/mrtg
  และต้องสร้างทุกครั้งที่บูทเครื่องด้วย โดยการเพิ่มคำสั่งไว้ในแฟ้ม /etc/rc.local
  ด้วยการเพิ่มบรรทัดคำสั่งว่า mkdir -p /var/lock/mrtg
 5. ลองสร้างกราฟ CPU Load และ Idle  โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลจาก snmp แต่ดึงมาจาก shell script ชื่อ /etc/mrtg/get-cpu.sh

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/get-cpu.sh มีข้อมูลว่า
  #!/bin/bash
  IDLE=$(vmstat 1 2|tail -1|awk '{print $15}')
  TEMP=$(uptime|grep -o "load average.*"|awk '{print $3}'|cut -d',' -f 1)
  LOAD=$(echo "${TEMP:-0} * 100"|bc|cut -d'.' -f 1)
  TIME=$(uptime)
  echo "${IDLE}"
  echo "${LOAD}"
  echo "$TIME"
  echo "MYHOST"
  เสร็จแล้วแก้ไขให้ execute ได้ด้วยคำสั่ง sudo chmod +x /etc/mrtg/get-cpu.sh

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/myhost-cpu.cfg มีข้อมูลตัวอย่างประมาณว่า
  WorkDir: /var/www/mrtg/myhost
  Target[myhost-cpu]:`/etc/mrtg/get-cpu.sh`
  MaxBytes[myhost-cpu]: 10000
  Title[myhost-cpu]: Idle CPU and Load average
  PageTop[myhost-cpu]: <H1>Idle CPU and Load average</H1>
  ShortLegend[myhost-cpu]: %
  YLegend[myhost-cpu]: CPU and Load Utilization
  Legend1[myhost-cpu]: Idle CPU
  Legend2[myhost-cpu]: Load average
  LegendI[myhost-cpu]:  Idle
  LegendO[myhost-cpu]:  Load
  Options[myhost-cpu]: gauge, nopercent, growright

  ทดสอบสร้างภาพต้นแบบด้วยคำสั่ง sudo env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-cpu.cfg

  สร้าง index.html สำหรับ homepage mrtg ของ myhost ด้วยคำสั่ง
  sudo indexmaker --column=1 --output=/var/www/mrtg/myhost/index.html /etc/mrtg/myhost-cpu.cfg

  สร้างแฟ้มสั่งการ mrtg ด้วยการสร้างแฟ้ม /etc/mrtg/mymrtg.sh ให้มีข้อความว่า
  env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-cpu.cfg

  ทดสอบดูผลงานได้ที่เวบ http://localhost/mrtg/myhost
 6. สร้างแฟ้ม /etc/cron.d/mrtg-myhost ให้เป็นดังนี้
  */5 * * * * root  sh /etc/mrtg/mymrtg.sh
  แล้วสั่งให้ cron ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/cron restart

  หากต้องการเพิ่มกราฟ mrtg เส้นอื่นเข้าไปอีก ก็เพิ่มคำสั่งต่อท้ายบรรทัดในแฟ้ม /etc/mrtg/mymrtg.sh ได้เลย

  โดยการสร้างแฟ้มชื่อ /etc/mrtg/mymrtg.sh มีข้อมูลดังตัวอย่างคือ
  #!/bin/bash
  if [ ! -d /var/lock/mrtg ] ; then
    mkdir -p /var/lock/mrtg
  fi
  env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-cpu.cfg
 7. ตัวอย่างหากต้องการตั้งค่าให้ cron สั่งให้ mrtg บันทึกค่าทุกๆ 5 นาที
  ให้สร้างแฟ้ม /etc/cron.d/mrtg-myhost ให้มีข้อความว่า
  */5 * * * * root  env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-cpu.cfg
  แล้วสั่งให้ cron ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/cron restart
 8. เพิ่มกราฟ Memory Free และ Swap  โดยได้ใช้ข้อมูลจาก snmp แต่ดึงมาจาก shell script ชื่อ /etc/mrtg/get-memory.sh

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/get-memory.sh มีข้อมูลว่า
  #!/bin/bash
  FREE=$(echo "$(free|grep "/cache:"|awk '{print $4}') * 1000"|bc)
  SWAP=$(free|grep "Swap:"|awk '{print $3}')
  TIME=$(uptime)
  echo "${FREE}"
  echo "${SWAP}"
  echo "$TIME"
  echo "MYHOST"
  เสร็จแล้วแก้ไขให้ execute ได้ด้วยคำสั่ง sudo chmod +x /etc/mrtg/get-memory.sh

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/myhost-memory.cfg มีข้อมูลตัวอย่างประมาณว่า
  WorkDir: /var/www/mrtg/myhost
  Target[myhost-mem]:`/etc/mrtg/get-memory.sh`
  MaxBytes[myhost-mem]: 20000000000
  Title[myhost-mem]: Free Memory and Swap Used
  PageTop[myhost-mem]: <H1>Free Memory and Swap Used</H1>
  ShortLegend[myhost-mem]: bytes
  YLegend[myhost-mem]: bytes
  LegendI[myhost-mem]:  Free Memory:
  LegendO[myhost-mem]: Swap Used:
  Legend1[myhost-mem]: Free memory, in bytes
  Legend2[myhost-mem]: Swap Used, in bytes
  Options[myhost-mem]: gauge, nopercent, growright

  ทดสอบสร้างภาพต้นแบบด้วยคำสั่ง sudo env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-memory.cfg

  ปรับปรุง index.html สำหรับ homepage mrtg ของ myhost ด้วยคำสั่ง
  sudo indexmaker --column=1 --output=/var/www/mrtg/myhost/index.html /etc/mrtg/myhost-cpu.cfg  /etc/mrtg/myhost-memory.cfg

  แก้ไขแฟ้ม /etc/mrtg/mymrtg.sh ต่อท้ายแฟ้มเพิ่มบรรทัดข้อความว่า
  env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-memory.cfg
 9. เพิ่มกราฟ CPU wait for IO เพียงเส้นเดียว ไม่ได้ใช้ข้อมูลจาก snmp แต่ดึงมาจาก shell script ชื่อ /etc/mrtg/get-cpu-io.sh

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/get-cpu-io.sh มีข้อมูลว่า
  #!/bin/bash
  CPU_WAIT_IO=$(vmstat 1 2|tail -1|awk '{print $16}')
  TIME=$(uptime)
  echo "$CPU_WAIT_IO"
  echo "0"
  echo "$TIME"
  echo "MYHOST"
  เสร็จแล้วแก้ไขให้ execute ได้ด้วยคำสั่ง sudo chmod +x /etc/mrtg/get-cpu-io.sh

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/myhost-cpu-io.cfg มีข้อมูลตัวอย่างประมาณว่า
  WorkDir: /var/www/mrtg/myhost
  Target[myhost-cpu-io]:`/etc/mrtg/get-cpu-io.sh`
  MaxBytes[myhost-cpu-io]: 100
  Title[myhost-cpu-io]: CPU Time spent waiting for IO
  PageTop[myhost-cpu-io]: <H1>CPU Time spent waiting for IO</H1>
  ShortLegend[myhost-cpu-io]: %
  YLegend[myhost-cpu-io]: wait IO
  Legend1[myhost-cpu-io]: current:
  Legend2[myhost-cpu-io]:
  LegendI[myhost-cpu-io]: current, %
  LegendO[myhost-cpu-io]:
  Options[myhost-cpu-io]: gauge, nopercent, growright

  ทดสอบสร้างภาพต้นแบบด้วยคำสั่ง sudo env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-cpu-io.cfg

  ปรับปรุง index.html สำหรับ homepage mrtg ของ myhost ด้วยคำสั่ง
  sudo indexmaker --column=1 --output=/var/www/mrtg/myhost/index.html /etc/mrtg/myhost-cpu.cfg  /etc/mrtg/myhost-memory.cfg /etc/mrtg/myhost-cpu-io.cfg

  แก้ไขแฟ้ม /etc/mrtg/mymrtg.sh ต่อท้ายแฟ้มเพิ่มบรรทัดข้อความว่า
  env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-cpu-io.cfg
 10. เพิ่มกราฟ network traffic  ของ eth0 โดยได้ใช้ข้อมูลจาก snmp แต่ดึงมาจาก shell script ชื่อ /etc/mrtg/get-speed-eth0.sh

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/get-speed-eth0.sh มีข้อมูลว่า
  #!/bin/bash
  MYFILE="/tmp/get-speed-eth0.txt"
  DEVFILE="/proc/net/dev"
  NETDEV="eth0"
  if [ ! -f "${MYFILE}" ] ; then
    NOW=$(date "+%s")
    DATA=$(grep -i "${NETDEV}" ${DEVFILE}|cut -d':' -f 2)
    IN=$(echo ${DATA}|awk '{print $1}')
    OUT=$(echo ${DATA}|awk '{print $9}')
    START="${NOW}:${IN}:${OUT}"
    echo "${START}" > ${MYFILE}
    sleep 5
  fi
  TEMP=$(head -1 ${MYFILE})
  NOW=$(echo ${TEMP}|cut -d':' -f 1)
  IN=$(echo ${TEMP}|cut -d':' -f 2)
  OUT=$(echo ${TEMP}|cut -d':' -f 3)
  START="${NOW}:${IN}:${OUT}"
  NOW2=$(date "+%s")
  DATA2=$(grep -i "${NETDEV}" ${DEVFILE}|cut -d':' -f 2)
  IN2=$(echo ${DATA2}|awk '{print $1}')
  OUT2=$(echo ${DATA2}|awk '{print $9}')
  STOP="${NOW2}:${IN2}:${OUT2}"
  echo "${STOP}" > ${MYFILE}
  PERIOD=$(echo "${NOW2:-0} - ${NOW:-0}"|bc)
  RIN=$(echo "${IN2:-0} - ${IN:-0}"|bc)
  TOUT=$(echo "${OUT2:-0} - ${OUT:-0}"|bc)
  SPEEDIN=$(echo "(${RIN:-0} * 8 ) / ${PERIOD:-0}"|bc)
  SPEEDOUT=$(echo "(${TOUT:-0} * 8 ) / ${PERIOD:-0}"|bc)
  TIME=$(uptime)
  echo "${SPEEDIN}"
  echo "${SPEEDOUT}"
  echo "${TIME}"
  echo "MYHOST"
  เสร็จแล้วแก้ไขให้ execute ได้ด้วยคำสั่ง sudo chmod +x /etc/mrtg/get-speed-eth0.sh

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/myhost-speed-eth0.cfg มีข้อมูลตัวอย่างประมาณว่า
  WorkDir: /var/www/mrtg/myhost
  Target[myhost-speed]:`/etc/mrtg/get-speed-eth0.sh`
  MaxBytes[myhost-speed]: 1000000000
  Title[myhost-speed]: Traffic Analysis for eth0
  PageTop[myhost-speed]: <H1>Traffic Analysis for eth0</H1>
  ShortLegend[myhost-speed]: b/s
  YLegend[myhost-speed]: Bits per Second
  Legend1[myhost-speed]: In
  Legend2[myhost-speed]: Out
  LegendI[myhost-speed]:  In
  LegendO[myhost-speed]:  Out
  options[myhost-speed]:  gauge, growright

  ทดสอบ สร้างภาพต้นแบบด้วยคำสั่ง sudo env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-speed-eth0.cfg

  ปรับปรุง index.html สำหรับ homepage mrtg ของ myhost ด้วยคำสั่ง
  sudo indexmaker --column=1 --output=/var/www/mrtg/myhost/index.html /etc/mrtg/myhost-cpu.cfg  /etc/mrtg/myhost-memory.cfg /etc/mrtg/myhost-cpu-io.cfg /etc/mrtg/myhost-speed-eth0.cfg

  แก้ไขแฟ้ม /etc/mrtg/mymrtg.sh ต่อท้ายแฟ้มเพิ่มบรรทัดข้อความว่า
  env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-speed-eth0.cfg
 11. ควรจัดทำกราฟ mrtg ทั้ง 4 รูปแบบคือ CPU idle/load, Memory free/swap, CPU io wait และ network traffic
  เพราะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์การสิ้นเปลืองทรัพยากร  หากจำเป็นก็เพิ่มกราฟอื่นๆต่อไป

  วิธีการจัดทำกราฟ mrtg แบบง่ายๆจากแฟ้ม script ที่ทำไว้สำเร็จรูป
  ให้ทำตามคำแนะนำบนเวบ ติดตั้ง psu-mrtg บน ubuntu
 12. ตัวอย่างการทำกราฟ Idle CPU and Load
  ใช้ข้อมูล ssCpuIdle.0 และ laLoadInt.1 จาก snmp แสดงผลภาพเป็นกราฟสองเส้น

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/myhost-cpu.cfg มีข้อมูลตัวอย่างประมาณว่า
  WorkDir: /var/www/mrtg/myhost
  LoadMIBs: /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
  Target[myhost-cpu]:ssCpuIdle.0&laLoadInt.1:public@localhost
  RouterUptime[myhost-cpu]: public@localhost
  MaxBytes[myhost-cpu]: 10000
  Title[myhost-cpu]: Idle CPU and Load average
  PageTop[myhost-cpu]: <H1>Idle CPU and Load average</H1>
  ShortLegend[myhost-cpu]: %
  YLegend[myhost-cpu]: CPU and Load Utilization
  Legend1[myhost-cpu]: Idle CPU
  Legend2[myhost-cpu]: Load average
  LegendI[myhost-cpu]:  Idle
  LegendO[myhost-cpu]:  Load
  Options[myhost-cpu]: gauge, nopercent, growright

  ทดสอบสร้างภาพต้นแบบด้วยคำสั่ง sudo env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-cpu.cfg
 13. ตัวอย่างการทำกราฟ memory และ swap
  ใช้ข้อมูล memAvailReal.0 และ memTotalSwap.0 จาก snmp แสดงผลภาพเป็นกราฟสองเส้น

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/myhost-mem.cfg มีข้อมูลตัวอย่างประมาณว่า
  WorkDir: /var/www/mrtg/myhost
  LoadMIBs: /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
  Target[myhost-mem]: memAvailReal.0&memTotalSwap.0:public@localhost - memIndex.0&memAvailSwap.0:public@localhost + memBuffer.0&memIndex.0:public@localhost + memCached.0&memIndex.0:public@localhost
  RouterUptime[myhost-mem]: public@localhost
  MaxBytes[myhost-mem]: 2000000
  Title[myhost-mem]: Free Memory and Swap Used
  PageTop[myhost-mem]: <H1>Free Memory and Swap Used</H1>
  kMG[myhost-mem]: k,M,G,T,P,X
  ShortLegend[myhost-mem]: bytes
  YLegend[myhost-mem]: bytes
  LegendI[myhost-mem]:  Free Memory:
  LegendO[myhost-mem]: Swap Used:
  Legend1[myhost-mem]: Free memory, in bytes
  Legend2[myhost-mem]: Swap Used, in bytes
  Options[myhost-mem]: gauge, nopercent, growright

  ทดสอบสร้างภาพต้นแบบด้วยคำสั่ง sudo env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-mem.cfg
 14. ตัวอย่างทำกราฟ Mysql connection เพียงเส้นเดียว
  ไม่ได้ใช้ข้อมูลจาก snmp แต่ดึงมาจาก shell script ชื่อ /etc/mrtg/get-mysql-session.sh

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/get-mysql-session.sh มีข้อมูลว่า
  #!/bin/bash
  SESSION=$(mysqladmin -uroot -pmysqlpassword extended|grep "Threads_connected"|cut -d'|' -f3)
  TIME=$(uptime)
  echo "$SESSION"
  echo "0"
  echo "$TIME"
  echo "MYHOST"
  เสร็จแล้วแก้ไขให้ execute ได้ด้วยคำสั่ง sudo chmod +x /etc/mrtg/get-mysql-session.sh

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/myhost-mysql-session.cfg มีข้อมูลตัวอย่างประมาณว่า
  WorkDir: /var/www/mrtg/myhost
  Target[myhost-mysql-session]:`/etc/mrtg/get-mysql-session.sh`
  MaxBytes[myhost-mysql-session]: 1000
  Title[myhost-mysql-session]: Mysql connection
  PageTop[myhost-mysql-session]: <H1>Mysql connection</H1>
  ShortLegend[myhost-mysql-session]: conns
  YLegend[myhost-mysql-session]: conns
  Legend1[myhost-mysql-session]: current:
  Legend2[myhost-mysql-session]:
  LegendI[myhost-mysql-session]: current, number of connections
  LegendO[myhost-mysql-session]:
  Options[myhost-mysql-session]: gauge, nopercent, growright

  ทดสอบสร้างภาพต้นแบบด้วยคำสั่ง sudo env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-mysql-session.cfg
 15. ตัวอย่างทำกราฟ Mysql memory เพียงเส้นเดียว
  ไม่ได้ใช้ข้อมูลจาก snmp แต่ดึงมาจาก shell script ชื่อ /etc/mrtg/get-mysql-mem.sh

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/get-mysql-mem.sh มีข้อมูลว่า
  #!/bin/bash
  MYSQL_PID=$(ps ax|grep "mysqld.pid"|grep -v "grep"|awk '{print $1}')
  MEMORY=$(pmap -d $MYSQL_PID|tail -1|awk '{print $4}'|cut -d'K' -f1)
  TIME=$(uptime)
  echo $MEMORY
  echo "0"
  echo "$TIME"
  echo "MYHOST"

  เสร็จแล้วแก้ไขให้ execute ได้ด้วยคำสั่ง sudo chmod +x /etc/mrtg/get-mysql-mem.sh

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/myhost-mysql-mem.cfg มีข้อมูลตัวอย่างประมาณว่า
  WorkDir: /var/www/mrtg/myhost
  Target[myhost-mysql-mem]: `/etc/mrtg/get-mysql-mem.sh`
  MaxBytes[myhost-mysql-mem]: 10000000
  Title[myhost-mysql-mem]: Mysql memory usage
  PageTop[myhost-mysql-mem]: <H1>Mysql memory usage</H1>
  kMG[myhost-mysql-mem]: k,M,G,T,P,X
  ShortLegend[myhost-mysql-mem]: bytes
  YLegend[myhost-mysql-mem]: bytes
  Legend1[myhost-mysql-mem]: private memory:
  Legend2[myhost-mysql-mem]:
  LegendI[myhost-mysql-mem]: private memory, in bytes
  LegendO[myhost-mysql-mem]:
  Options[myhost-mysql-mem]: gauge, nopercent, growright

  ทดสอบสร้างภาพต้นแบบด้วยคำสั่ง sudo env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-mysql-mem.cfg
 16. ตัวอย่างการทำกราฟ TCP Establish connection
  ใช้ข้อมูล tcpCurrEstab.0 จาก snmp แสดงผลภาพเป็นกราฟเพียงเส้นเดียว

  สร้างแฟ้ม /etc/mrtg/myhost-tcpestab.cfg มีข้อมูลตัวอย่างประมาณว่า

  WorkDir: /var/www/mrtg/myhost
  LoadMIBs: /usr/share/snmp/mibs/TCP-MIB.txt
  Target[myhost-tcpestab]: tcpCurrEstab.0&tcpCurrEstab.0:public@localhost
  RouterUptime[myhost-tcpestab]: public@localhost
  MaxBytes[myhost-tcpestab]: 1000000
  Title[myhost-tcpestab]: TCP Current Establish
  PageTop[myhost-tcpestab]: <H1>TCP Current Establish </H1>
  ShortLegend[myhost-tcpestab]: conns
  YLegend[myhost-tcpestab]: conns
  LegendI[myhost-tcpestab]: Current:
  LegendO[myhost-tcpestab]:
  Legend1[myhost-tcpestab]: Current, numbers of connections
  Legend2[myhost-tcpestab]:
  Options[myhost-tcpestab]: nopercent, growright, gauge

  ทดสอบสร้างภาพต้นแบบด้วยคำสั่ง sudo env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/myhost-tcpestab.cfg
 17. ตัวอย่างคำสั่งในการแสดง index สำหรับกราฟหลายรูปในหน้าเดียว

  sudo indexmaker --column=1 --output=/var/www/mrtg/myhost/index.html /etc/mrtg/myhost-tcpestab.cfg  /etc/mrtg/myhost-cpu.cfg  /etc/mrtg/mrtg-myhost.cfg
 18. สร้าง config file สำหรับ myhost ด้วยคำสั่ง
  sudo cfgmaker  -global "options[_]:bits,growright" --global "workdir: /var/www/mrtg/myhost" public@localhost > /tmp/mrtg-myhost.cfg
  sudo cp  /tmp/mrtg-myhost.cfg /etc/mrtg/mrtg-myhost.cfg

  ทดสอบสร้างภาพ ต้นแบบด้วยคำสั่ง  sudo env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg-myhost.cfg

  สร้าง index.html สำหรับ homepage mrtg ของ myhost ด้วยคำสั่ง
  sudo indexmaker --column=1 --output=/var/www/mrtg/myhost/index.html /etc/mrtg/mrtg-myhost.cfg