ติดตั้ง reportdhcp บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29-03-2554

ดูแลโดย WIPAT 1. ต้องได้รับการติดตั้งโปรแกรม dhcpd มาก่อน

 2. หากยังไม่ได้ติดตั้ง apache + cgi ให้ทำดังนี้
  sudo apt-get install apache2 apache2-doc libapache2-mod-perl2
  sudo a2enmod cgi
  sudo /etc/init.d/apache2 reload

 3. ให้ดาวน์โหลดแฟ้ม ftp://ftp.psu.ac.th/pub/omar/reportdhcp.pl-2.1.tar.gz มาจัดการ ทำดังนี้
  wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/omar/reportdhcp.pl-2.1.tar.gz -P /tmp
  sudo tar -zxvf /tmp/reportdhcp.pl-2.1.tar.gz -C /usr/lib/cgi-bin
  sudo chmod +x /usr/lib/cgi-bin/reportdhcp.pl

  แล้วแก้ไขแฟ้ม /usr/lib/cgi-bin/reportdhcp.pl ดังนี้
  บรรทัดที่ 31 และ 32 ข้อความเดิมว่า
  my $dhcpfile = "/var/state/dhcp/dhcpd.leases";
  my $dhcpdconf = "/etc/dhcpd.conf";
  my $sysname = "Harrisonburg DSL";

  ให้แก้ไขเป็นว่า
  my $dhcpfile = "/var/lib/dhcp3/dhcpd.leases";
  my $dhcpdconf = "/etc/dhcp3/dhcpd.conf";
  my $sysname = "PSU-DHCP for LRC"; (โดย sysname คือชื่อของ DHCP Server ของเราเองเช่น PSU-DHCP for LRC เป็นต้น

 4. ทำแค่นี้ แล้วทดสอบผลงานที่เวบตัวอย่างว่า http://localhost/cgi-bin/reportdhcp.pl


เพิ่มเติม สำหรับubuntu 14.04 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4-6-57

ดูแลโดย wisit 1. ต้องได้รับการติดตั้งโปรแกรม dhcpd มาก่อน (sudo apt-get install isc-dhcp-server -y)

 2. หากยังไม่ได้ติดตั้ง apache + cgi ให้ทำดังนี้
  sudo apt-get install apache2 apache2-doc libapache2-mod-perl2
  sudo a2enmod cgi
  sudo service apache2 restart


 3. ให้ดาวน์โหลดแฟ้ม ftp://ftp.psu.ac.th/pub/omar/reportdhcp.pl-2.1.tar.gz มาจัดการ ทำดังนี้
  wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/omar/reportdhcp.pl-2.1.tar.gz-P /tmp
  sudo tar -zxvf /tmp/reportdhcp.pl-2.1.tar.gz -C /usr/lib/cgi-bin
  sudo chmod +x /usr/lib/cgi-bin/reportdhcp.pl

  แล้วแก้ไขแฟ้ม/usr/lib/cgi-bin/reportdhcp.pl ดังนี้
  บรรทัดที่ 31 และ 32 ข้อความเดิมว่า
  my $dhcpfile = "/var/state/dhcp/dhcpd.leases";
  my $dhcpdconf = "/etc/dhcpd.conf";
  my $sysname = "Harrisonburg DSL";

  ให้แก้ไขเป็นว่า
  my $dhcpfile = "/var/lib/dhcp/dhcpd.leases";
  my $dhcpdconf = "/etc/dhcp/dhcpd.conf";
  my $sysname = "PSU-DHCP for LRC"; (
  โดย sysname คือชื่อของ DHCP Server ของเราเองเช่น PSU-DHCP for LRC เป็นต้น

 4. แก้ไข file /etc/apache2/conf-available/serve-cgi-bin.conf
  ประมาณบรรทัดที่ 16 ใต้คำว่า Require all granted
  ให้เพิ่ม ข้อความAllow from all แล้ว save
  สั่ง restart => sudo apache2 service apache2 restart
 5. ทำแค่นี้ แล้วทดสอบผลงานที่เวบตัวอย่างว่า http://localhost/cgi-bin/reportdhcp.pl