ติดตั้ง ubuntu 12.04 server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26-07-2555

ดูแลโดย WIBOON

เขียนครั้งแรกโดยคุณวิภัทร ศรุติพรหม


สภาพแวดล้อมตัวอย่างการติดตั้งของตัวอย่างนี้

 • เป็น ubuntu รุ่น server เวอร์ชั่น 12.04 แบบ 32 bit
 • ติดตั้งบน hard disk ทั้งลูก ซึ่งจะทำลายข้อมูลเก่าที่มีอยู่เดิม
 • ตั้งชื่อ user ว่า mama รหัสผ่านว่า 123456
 • ติดตั้งอยู่บน network ที่มี dhcp server บริการอยู่แล้ว


 1. ให้ scan memory ว่ายังคงอยู่ในสภาพดี ตามคำแนะนำในเวบ การ scan memory ด้วย Ultimate Boot CD
 2. ให้ scan hard disk ว่ายังคงอยู่ในสภาพดี ตามคำแนะนำในเวบ การ scan hard disk ด้วย Ultimate Boot CD
 3. ลบ partition ใน hard disk ทั้งหมด ตามคำแนะนำในเวบ ใช้ fdisk ด้วย sysresccd
 4. บูท PC ด้วยแผ่นซีดี ubuntu ที่เตรียมไว้ต้นฉบับจาก http://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu-releases/iso/12.04/ubuntu-12.04-server-i386.iso
 5. ได้หน้าต่าง Language ให้เลือก English เหมือนเดิม
  ได้หน้าต่าง ubuntu ให้เลือก Install Ubuntu server

  ระบบจะทำงานต่อ ให้รอจนได้หน้าต่างว่า Choose language
  ที่หัวข้อ "Choose a language:" ให้คงค่าเดิมคือ English แล้วกดแป้น Enter
  ที่หัวข้อ "Choose a country, territory or area:" ให้เปลี่ยนไปเลือกเป็น other แล้วกดแป้น Enter
  ได้หน้าต่างใหม่ที่หัวข้อ "Choose a country, territory or area:" ให้เปลี่ยนเลื่อนไปหา -- Asia -- เลือก Thailand แล้วกดแป้น Enter

  ได้หน้าต่างว่า "Ubuntu installer menu" แสดงออกมา
  ที่หัวข้อ "Detect keyboard layout?" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น <No> แล้วกดแป้น Enter
  ที่หัวข้อ "The origin of the keyboard:" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น Thailand แล้วกดแป้น Enter
  ที่หัวข้อ "Keyboard layout:" ให้คงค่าเดิมคือ Thailand แล้วกดแป้น Enter
  ที่หัวข้อ "Method for toggling betwenn national and Latin mode:" ให้คงค่าเดิมคือ Alt+Shift ไว้เหมือนเดิม แล้วกดแป้น Enter

  ระบบจะทำงานต่อไปเรื่อยๆ
  หากได้หน้าจอเตือนว่า "Network autoconfiguration failed" ไม่ต้องทำอะไรให้กดแป้น Enter ได้เลย
  จะได้หน้าต่างที่หัวข้อให้ "Network configuration method:" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น "Do not configure the network at this time" แล้วกดแป้น Enter
  ที่หัวข้อ "Hostname:" ให้เปลี่ยนชื่อโฮสต์ตามใจชอบ แล้วกดแป้น Enter

  หากได้หน้าจอ "Configure the clock" ... Asia/Bangkok ... Is this timezone correct? ให้ยังคงเลือกเป็น <Yes> แล้วกดแป้น Enter

  ได้หน้าต่าง "Partitioning method:" ให้เลือก "Guided - use entire disk" แล้วกดแป้น Enter
  ได้หัวข้อ "Select disk to parition:" ตรวจสอบดูว่าเป็น hard disk ลูกที่ต้องการจริงๆ แล้วกดแป้น Enter
  ได้หัวข้อ "Write the change to disk?" ให้เปลี่ยนไปเลือก <Yes> แล้วกดแป้น Enter
 6. ระบบจะเริ่มทำการ format และติดตั้งข้อมูลต่างๆ ให้พักผ่อนได้ เพราะอาจต้องรอนาน

  รอจนได้หน้าต่าง "Setup users and passwords"
  ที่หัวข้อ "Full name for the new user:" ให้ป้อนชื่อเต็มของผู้ใช้ใหม่ ในตัวอย่างนี้คือ mama แล้วกดแป้น Enter
  ได้หัวข้อ "Username for your account:" ให้ป้อนชื่อของผู้ใช้ ในตัวอย่างนี้คือ mama แล้วกดแป้น Enter
  ได้หัวข้อ "Choose a password for the new user:" ให้ป้อนรหัสผ่าน ในตัวอย่างนี้คือ 123456 แล้วกดแป้น Enter
  (แนะนำให้ใช้แป้นพิมพ์แถวบนด้านซ้าย ไม่ควรใช้แป้นตัวเลขด้านขวา)
  ได้หัวข้อ "Re-enter password to verify:" ให้ป้อนรหัสผ่านเดิมซ้ำอีกครั้ง ในตัวอย่างนี้คือ 123456 แล้วกดแป้น Enter
  หากได้หน้าคำเตือน "Use weak password?" ให้เปลี่ยนไปเลือก <Yes> แล้วกดแป้น Enter
  ได้หัวข้อ "Encrypt your home directory?" ให้ยังคงเลือกเป็น <No> แล้วกดแป้น Enter

  หากได้หน้าจอถามถึง HTTP proxy information (blank for none): ไม่ต้องใส่ค่าอะไร ให้กดแป้น Enter ทำงานต่อเลย

  ได้หน้าจอ "How do you want to manage upgrades on this system?"
  ให้ยังคงเลือกเป็น "No automatic updates" แล้วกดแป้น Enter

  รอจนได้หน้าจอ "Software selection" ที่หัวข้อ "Choose software to install:"
  ให้เลือก "OpenSSH server" โดยการเลื่อนลูกศรไปที่ช่อง [ ] OpenSSH server
  กดแป้น Spacebar จะกลายเป็น [*] OpenSSH server แล้วกดแป้น Enter

  รอจนได้หน้าจอ "Install the GRUB boot loader to the master boot record? ให้ยังคงเลือกเป็น <Yes> แล้วกดแป้น Enter

  ระบบจะทำการติดตั้งต่อไป จนได้หน้าต่างว่า "Installation complete" และเครื่องอ่านซีดีจะดันแผ่นซีดีออกมาก
  แสดงว่าการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้หยิบแผ่นซีดีออกจากถาด เลือก <Continue> แล้วกดแป้น Enter แล้ว PC จะถูกรีบูทใหม่
 7. หลังจาก PC บูทใหม่จนได้หน้า console ว่า
  Ubuntu 12.04 LTS ubuntu tty1
  ubuntu login:

  ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ว่า mama แล้วกดแป้น Enter
  ได้ข้อความว่า Password: ให้ป้อนว่า 123456 แล้วกดแป้น Enter
  ก็จะเข้าไปทำงานในระบบได้ โดยมี prompt ว่า mama@ubuntu~$
 8. ต่อไปเสียบสาย LAN ให้เรียบร้อย แล้วตั้ง network ดังนี้
  แก้ไขแฟ้ม /etc/network/interfaces ด้วยโปรแกรม nano หรือ vi ก็ได้ตามถนัด
  แต่อย่าลืมต้องมีคำว่า sudo นำหน้าคำสั่งด้วยเพราะต้องใช้ระดับ root
  ข้อมูลเดิมในแฟ้ม /etc/network/interfaces มีแค่ดังตัวอย่าง
  auto lo
  iface lo inet loopback
  ให้เพิ่มบรรทัดข้อความต่อท้ายว่า
  auto eth0
  iface eth0 inet dhcp
  แก้ไขเพียงแค่นี้ แล้วสั่งให้ network ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/networking restart
  หากใน network มี DHCP server อยู่แล้ว PC ตัวนี้ก็จะได้รับเลข IP และใช้อินเทอร์เนทได้เลย

  หากต้องการใช้เลข IP แบบ fix ก็ต้องตั้งค่าเองในแฟ้ม /etc/network/interfaces เป็นตัวอย่างประมาณว่า
  auto eth0
  iface eth0 inet static
  address 192.168.0.10
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.0.1

  และต้องแก้ไขแฟ้ม /etc/resolv.conf เป็นตัวอย่างประมาณว่า
  nameserver 192.168.0.11

  แล้วสั่งให้ network ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/networking restart

  ทดสอบว่า network ใช้งานได้แล้ว โดยลองปรับตั้งเวลากับสากลด้วยคำสั่ง sudo ntpdate pool.ntp.org

  ถึงตอนนี้แสดงว่า server ของเราพร้อมแล้ว ให้ลอง ssh เข้าไปใช้งานดูได้เลย
  หากลืมติดตั้ง ssh server ให้ติดตั้งใหม่ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install openssh-server
 9. เมื่อต่อ network ใช้งานอินเทอร์เนตได้แล้ว ก็ให้ update package
  ให้ทำตามคำแนะนำในบันทึก update package ด้วย apt-get เสร็จแล้วให้รีบูท server ใหม่
 10. หากต้องการติดตั้ง graphic ชุดเดียวกับรุ่น desktop ก็สามารถทำได้

  หากมี RAM ตั้งแต่ 256 MB สามารถติดตั้ง gnome desktop ได้ด้วยคำสั่งว่า sudo apt-get install ubuntu-desktop

  แล้วก็รอๆๆๆ เสียเวลาพอๆกับติดตั้งรุ่น desktop

  แต่หากยังไม่สามารถใช้อินเทอร์เนต ก็ให้ติดตั้ง ubuntu-desktop เพิ่มเติมจากแผ่นซีดีได้
  ตามคำแนะนำในบันทึก ติดตั้ง ubuntu desktop เพิ่มให้กับ ubuntu server

  เสร็จแล้วให้รีบูทเครื่องใหม่ ทดสอบใช้งานได้เลย
 11. หากต้องการให้บูททุกครั้งเป็น text mode
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/default/grub
  เพิ่มค่า text ในตัวแปร GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
  ปรับปรุงบรรทัดข้อความตัวแปร ตัวอย่างประมาณเป็นว่า
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="text"
  แล้วปรับปรุง grub ด้วยคำสั่ง sudo update-grub
  หลัง login ด้วย text mode แล้ว หากต้องใช้ graphic ให้เรียกคำสั่ง startx