ธี ร เ ด ช เ ข ม ะ ธี ร รั ต น์

จาก Wiki Opensource
(เปลี่ยนทางจาก ธีรเดช เขมะธีรรัตน์)

นาย ธี ร เ ด ช  เ ข ม ะ ธี ร รั ต น์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทันตแพทยศาสตร์ http://www.dent.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

email teeradet.kATpsu.ac.th