ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

จาก Wiki Opensource

นายปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล(Mechanical Engineering) http://www.me.psu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์(Faculty of Engineering) http://www.eng.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(Prince of Songkla University) http://www.psu.ac.th

E-mail : panyarak.y@psu.ac.th

My Blog : http://share.psu.ac.th/portal/panyarak.y