ผู้ใช้:Songkrant.m

จาก Wiki Opensource

นายสงกรานต์ มุณีแนม

หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร http://netserv.cc.psu.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์ http://www.cc.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เวบไซต์ http://help.psu.ac.th

อีเมล์ songkrant.mATpsu.ac.th

โทรศัพท์ 083-271-4905, 074-282-088