การเปลี่ยนทางตามชื่อไฟล์ รหัสประจำผู้ใช้ หน้า รุ่นหรือปูม

จาก Wiki Opensource

หน้าพิเศษนี้เปลี่ยนทางไปยังไฟล์ (ระบุเป็นชื่อไฟล์) หน้า (ระบุเป็นรหัสรุ่นหรือรหัสหน้า) หรือหน้าผู้ใช้ (ระบุเป็นรหัสผู้ใช้ตัวเลข) การใช้งาน: พิเศษ:Redirect/file/Example.jpg, พิเศษ:Redirect/page/64308, พิเศษ:Redirect/revision/328429 หรือ พิเศษ:Redirect/user/101

ดึงข้อมูลจาก "http://opensource.cc.psu.ac.th/พิเศษ:Redirect"