สงกรานต์ มุณีแนม

จาก Wiki Opensource

นายสงกรานต์ มุณีแนม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ http://www.cc.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อีเมล์ songkrant.m AT psu.ac.th

PSU Internet Usage


VMware Ubuntu 9.10 x86_64

For source code version

VMware-server-2.0.2-203138.x86_64.tar.gz

before install require to execute script

ftp://ftp.psu.ac.th/pub/vmware/vmware-server-2.0.x-kernel-2.6.31-14-install.sh

at the same directory level as tar.gz