เทคนิคการสร้างเวบเปลี่ยนรหัสผ่านบน linux

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10-02-2555

ดูแลโดย WIPAT

 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • เป็นเวบสำหรับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง


 1. ต้องติดโปรแกรมต่างๆก่อนด้วยคำสั่งดังนี้
  sudo apt-get install apache2 php5 mkpasswd expect
 2. สร้างพื้นที่เก็บ script ไว้ที่ /var/www/myservice ด้วยคำสั่ง sudo mkdir -p /var/www/myservice
 3. สร้างแฟ้ม /var/www/myservice/check-shadow.sh มีข้อมูลดังนี้
  #!/bin/bash
  # usage: sudo check-shadow.sh 'username' 'password'
  # output true = correct , false = incorrect
  USER=$1
  MYPASS=$2
  SHADOWFILE="/etc/shadow"
  if [ -z "$2" ] ; then
    echo "false"
    exit 2
  fi
  BASEPASS=$(grep "^${USER}:" ${SHADOWFILE} )
  if [ -z "${BASEPASS}" ] ; then
    echo "false"
    exit 1
  fi
  DECODEPASS=$(echo "${BASEPASS}"|cut -d':' -f 2)
  TYPE=$(echo "${DECODEPASS}"|cut -c 1-2)
  case ${TYPE} in
    '$1' ) METHOD="md5" ;;
    '$5' ) METHOD="sha-256" ;;
    '$6' ) METHOD="sha-512" ;;
    * ) METHOD="des" ;;
  esac
  if [ "${METHOD}" = "des" ] ; then
    SID=${TYPE}
  else
    SID=$(echo "${DECODEPASS}"|cut -d '$' -f 3)
  fi
  GENPASS=$(mkpasswd -m ${METHOD} -S ${SID} ${MYPASS})
  if [ "${DECODEPASS}" = "${GENPASS}" ] ; then
    echo "true"
    exit 0
  fi
  echo "false"
  exit 3
 4. แล้วจัดให้ execute ได้ ด้วยคำสั่ง sudo chmod +x /var/www/myservice/check-shadow.sh
 5. สร้างแฟ้ม /var/www/myservice/change-passwd.exp มีข้อมูลดังนี้
  #!/usr/bin/expect
  # usage: expect change-passwd 'UserName' 'NewPassword'
  set timeout 5
  set DELAY 1
  set PASSWORD [lindex $argv 1]
  set USERNAME [lindex $argv 0]
  spawn passwd $USERNAME
  sleep $DELAY
  expect -nocase "password:"
  sleep $DELAY
  send "$PASSWORD\r"
  expect -nocase "password:"
  sleep $DELAY
  send "$PASSWORD\r"
  sleep $DELAY
  expect {
    -nocase "success" { puts "true" ; exit }
  }
  puts "false"
 6. แล้วจัดให้ execute ได้ ด้วยคำสั่ง sudo chmod +x /var/www/myservice/change-passwd.exp
 7. แก้ไขแฟ้ม /etc/sudoers ให้เพิ่มบรรทัดต่อท้ายว่า
  www-data ALL= NOPASSWD: /var/www/myservice/check-shadow.sh, /var/www/myservice/change-passwd.exp
 8. สร้างแฟ้ม /var/www/myservice/change-password.php มีข้อมูลดังนี้
  <?php
  function process_post() {
     $username=stripslashes(trim($_POST['username']));
     $password=stripslashes(trim($_POST['password']));
     $apspassword=stripslashes(trim($_POST['apspassword']));
     $confirmapspassword=stripslashes(trim($_POST['confirmapspassword']));
     if(empty($_POST['username'])) {
      echo "no Username";
      exit;
     }
     $myscript = "sudo /var/www/myservice/check-shadow.sh";
     $cmd="$myscript " . $username . " " . $password;
     $result=exec($cmd);
     if ($result == "false") {
      echo "$username wrong password";
      exit;
     }
     if(empty($_POST['apspassword'])||empty($_POST['confirmapspassword'])) {
      echo "no new password";
      exit;
     }
     if ($apspassword != $confirmapspassword) {
         echo "different new password";
      exit;
     }
     $myscript = "sudo /var/www/myservice/change-passwd.exp";
     $cmd="$myscript " . $username . " " . $apspassword;
     $result=exec($cmd);
     if ($result == "false") {
      echo "$username unsuccessful password changed";
      exit;
     }
     echo "$username password changed OK";
  }
     if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') process_post();

  ?> <html>
  <head>
  <link href="template_css.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
          <body>
           <form action="<?= $_SERVER['SCRIPT_NAME'] ?>" method="post">
           <div align="center">
             <table>
                <tr>
                   <td colspan=2><span class="button"> Change Password </span></td>
                </tr>
                <tr>
                   <td> 1. Username </td>
                   <td> <input name=username></td>
                </tr>
                <tr>
                   <td> 2. old Password </td>
                   <td> <input type=password name=password></td>
                </tr>
                <tr>
                   <td> 3. new Password </td>
                   <td> <input type=password name=apspassword></td>
                </tr>
                <tr>
                   <td> 4. new Password (again)</td>
                   <td> <input type=password name=confirmapspassword></td>
                </tr>
                <tr>
                   <td> </td>
                   <td>
                     <input type=submit value="Change Password">
                     <input type=reset value="Cancel">
                   </td>
                </tr>
             </table>
           </div>
           </form>
          </body>
  </html>
 9. ทดสอบใช้งานโดยไปที่เวบ http://localhost/myservice/change-password.php