เทคนิคการ authen กับ radius server ด้วย php script

จาก Wiki Opensource

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 08-08-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04


 1. ต้องติดตั้ง php5-radius ก่อน ด้วยคำสั่ง
   sudo apt-get install  php5-cli php5-radius

 2. สร้างแฟ้ม check-radius.php มีข้อมูลตัวอย่างประมาณว่า
  <?php
      $username = $argv[1];
      $password = $argv[2];
      $host = $argv[3];
      $key = $argv[4];
      $timeout = 10;
      $retry = 3;
      $radius = radius_auth_open();
      radius_add_server($radius,$host,0,$key,$timeout,$retry);
      radius_create_request($radius,RADIUS_ACCESS_REQUEST);
      radius_put_attr($radius,RADIUS_USER_NAME,$username);
      radius_put_attr($radius,RADIUS_USER_PASSWORD,$password);
      $status=radius_send_request($radius);
      radius_close($radius);
      if ( $status == RADIUS_ACCESS_ACCEPT ) {
        echo 'true';
        return ;
      }
      echo 'false';

 3. การใช้งาน สมมติว่าต้องการ authen ด้วยข้อมูลดังนี้
  username คือ mama , รหัสผ่าน 123456 , radius server คือ 10.0.5.2  และ key คือ mytestkey

  ให้ใช้คำสั่งว่า
  php  check-radius.php mama 123456 10.0.5.2 mytestkey

  หากข้อมูลที่ทดสอบถูกต้องจะได้คำตอบว่า true
  ถ้าไม่ถูกต้องก็จะได้คำตอบว่า false