ASP.NET: QueryString กับ อัขรพิเศษ

จาก Wiki Opensource

ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน

 • ในหน้าเว็บ Default.aspx มี TextBox ชื่อ txtSearch สำหรับรับค่าที่ใช้ในการค้นหาในฐานข้อมูลที่เป็นSQL Server ซึ่ง SQL สำหรับการค้นหาครั้งนี้เปรียบเทียบด้วย LIKE
  เช่น
  Select *
  FROM Student
  WHERE StudentName LIKE @StudentName
 • การใช้้ LIKE บน SQL Server พร้อมกับ พารามิเตอร์ (ที่นำหน้าด้วยเครื่องหมาย @) ไม่รอบรับเครื่องหมายแทนความหมายใดๆ (%) ร่วมด้วยได้ จึงต้องผ่านเครื่องหมายนี้มาจากการนำเข้าข้อมูล นั่นคือ เมื่อ User พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาใน TextBox  และกดปุ่มค้นหา โปรแกรมจะเข้าสู่คำสั่ง Button_Click() แล้วประกบเครื่องหมาย % ก่อนส่งออกเป็น QueryString
  เช่น
  string query = "search=%" + txtSearch.Text + "%";
  Response.Redirect("Default.aspx?" + query);

 • จากตัวอย่างส่วนหนึ่งของ Code หากข้อมูลที่ป้อนใน txtSearch เป็นข้อความ การทำงานจะถูกต้อง ยกเว้นเมื่อส่วนต้นของข้อมูลที่นำเข้าเป็นตัวเลข (ในที่นี่ชื่อคนอาจไม่เป็นตัวเลข ให้ลองจินตนาการ) เช่น
  txtSearch.Text = 41e        ส่งผลให้
  query = "search=%41e%"     คุณจะเห็น QueryString ที่ Browser เป็น http://<site>/Default.aspx?search=%41e%
 • เมื่อ Default.aspx ถูกเรียกอีกครั้งพร้อม QueryString
  ASP.NET จะเห็นค่า Request.QueryString["search"] เป็น Ae% เนื่องจากมีการตีความ %41 เป็นตัว A นั่นเอง
  ทำให้การค้นหาครั้งนี้ผิดพลาดในระดับโปรแกรม

วิธีการแก้ไข

 • ปรับแก้รหัสคำสั่งส่วนจัดการ QueryString ใหม่ด้วยการแปลงอักขระพิเศษ % ด้วยคำสั่ง Server.URLEncode(string s) ดังนี้
  string query = "search=" + Server.UrlEncode("%") + txtSearch.Text + Server.UrlEncode("%");
  Response.Redirect("Default.aspx?" + query);
 • เมื่อ Default.aspx ถูกเรียกอีกครั้งพร้อม QueryString ครั้งนี้ QueryString ที่ Browser เป็น http://<site>/Default.aspx?search=%2541e%25
  เมื่อ ASP.NET พบ %25 ก็จะเข้าใจว่าคือเครื่องหมาย % ทำในการส่งผ่าน QueryString ไปยัง DataBase เป็นไปอย่างถูกต้องยิ่งขึ้น