Cyradm

จาก Wiki Opensource

Administrator ของ cyrus-imapd จะชื่อว่า cyrus

เมื่อติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว จะต้องสร้าง user ชื่อ cyrus และที่สำคัญ ต้องกำหนด password เพราะจะต้องใช้ในการจัดการต่างๆด้วย

เมื่อต้องการจัดการ Cyrus ใช้คำสั่งนี้

 cyradm -user cyrus mail.server.name

จากนั้น ระบบจะถาม Password ให้ใส่ password ของ cyrus ที่กำหนดในข้างต้น เมื่อตรวจสอบถูกต้อง จะได้ Shell ดังนี้

mail.server.name>

คำสั่งที่ใช้บ่อย

  • lm : list mailbox

   ถ้าใช้ lm โดยไม่มีคำตามมา ระบบจะลิสต์ mailbox ทั้งหมดออกมา (ซึ่งไม่ควรทำ)

   แต่ถ้าต้องการดูของ user บางคน ให้คำสั่ง

mail.server.name> lm user/username.s

   และถ้าต้องการดู folder ที่ผู้ใช้สร้างไว้ใน mailbox ด้วย ให้ใช้คำสั่ง

mail.server.name> lm user/username.s/*