Ubuntu-before-25571225

จาก Wiki Opensource

รายการบันทึกก่อนวันที่ 25 ธ.ค. 57 บางเรื่องต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานบน linux Ubuntu
[เอกสารสำหรับงาน WUNCA 25 - Security management for network services]