ผู้ใช้:Wipat.s

จาก Wiki Opensource

นายวิภัทร ศรุติพรหม

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา http://rd-crm.cc.psu.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์ http://www.cc.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เวบไซต์ http://opensource.psu.ac.th

อีเมล์ wipatATpsu.ac.th

โทรศัพท์ 074-282-095