โปรแกรมจำลอง PC เสมือน

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7-2-2565

เขียนครั้งแรกโดยคุณวิภัทร ศรุติพรหม

ดูแลโดย WIBOON


  • เลิกใช้งาน