ผู้ใช้:Siripong.s

จาก Wiki Opensource

หลังติดตั้ง CentOS 5.2 ควรจะ...

1. เครื่องที่ใช้งานในเครือข่าย @PSU.AC.TH ควรจะตั้งค่า Proxy ดังนี้