การตั้งค่า /etc/network/interfaces บน ubuntu 18.04 server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2-10-2561
ดูแลโดย WIBOON

  • สมมติว่าใช้คำสั่ง ifconfig -a แล้วได้ network interface name ชื่อ enp0s3


1.แก้ไขไฟล์ /etc/default/grub ดังนี้

sudo nano /etc/default/grub

ต้องการกลับไปใช้ /etc/network/interfaces ก็ให้เพิ่มบรรทัดแบบนี้

GRUB_CMDLINE_LINUX="netcfg/do_not_use_netplan=true"

ทำการ Save และ ออก
2.ทำคำสั่งนี้เพื่อ update grub

sudo update-grub

3.ติดตั้ง ifupdown package

sudo apt install ifupdown

4.ติดตั้ง resolvconf package

sudo apt install resolvconf

5.แก้ไขแฟ้ม /etc/network/interfaces
ข้อมูลเดิมในแฟ้ม มีแค่ดังตัวอย่าง

# ifupdown has been replaced by netplan(5) on this system.  See
# /etc/netplan for current configuration.
# To re-enable ifupdown on this system, you can run:
#    sudo apt install ifupdown

ให้เพิ่มบรรทัดข้อความต่อท้าย ให้ได้ IP แบบ dhcp ip ดังนี้

auto lo
iface lo inet loopback
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

6.รีบูต server

sudo reboot

7.จากนั้น login เข้า แล้วตรวจสอบด้วยคำสั่ง ifconfig