การตั้งค่า eth0 บน ubuntu 18.04 server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2-10-2561
ดูแลโดย WIBOON

หลังจากติดตั้ง Ubuntu server เสร็จ เมื่อตรวจสอบด้วยคำสั่ง ifconfig พบว่าไม่ได้ชื่อ eth0 แต่ได้อย่างอื่น เช่น enp0s3 เป็นต้น และต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้ eth0, eth1, ...

1.แก้ไขไฟล์ /etc/default/grub ดังนี้

sudo nano /etc/default/grub

ต้องการใช้ชื่อ interface เป็น ethX เช่น eth0 เป็นต้น ก็ให้เพิ่มบรรทัดแบบนี้

GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0"

ทำการ Save และ ออก
2.ทำคำสั่งนี้เพื่อ update grub

sudo update-grub

3.แก้ไขไฟล์ /etc/netplan/01-netcfg.yaml
ข้อมูลเดิม

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  enp0s3:
   dhcp4: yes

แก้เป็น

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  eth0:
   dhcp4: yes

4.รีบูต server
5.จากนั้น login เข้าแล้วตรวจสอบด้วยคำสั่ง ifconfig