การตั้งค่า screensaver ร่วมก้บ dialog ใน bash shell

จาก Wiki Opensource

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 5-6-2561
เขียนโดย วิบูลย์

โปรแกรมสำหรับทำเมนู dialog
sudo apt install dialog

โปรแกรม screensaver เราเลือกติดตั้ง cmatrix ตัวนี้ทำเป็นภาพตัวอักษร Sci-Fi เคลื่อนจากบนล่าง
sudo apt install cmatrix

ตัวอย่าง bash shell script ชื่อ testdialog.sh

: ${DIALOG_YES=0}
: ${DIALOG_NO=1}
: ${DIALOG_ERROR=-1}
: ${DIALOG_TIMEOUT=255}

DIALOG_ESC=254
export DIALOG_ESC

SECS=10

while true; do

dialog --timeout $SECS --title "YES/NO BOX" --clear "$@" \
    --yesno "A simple Yes/No dialog." 15 61

retval=$?

case $retval in
 $DIALOG_YES)
  echo "YES"
  break;;
 $DIALOG_NO)
  echo "NO"
  break;;
 $DIALOG_ERROR)
  echo "ERROR"
  break;;
 $DIALOG_ESC)
  echo "ESC"
  break;;
 $DIALOG_TIMEOUT)
  cmatrix -s -u 60;;
esac 

done

ทดสอบรัน
bash testdialog.sh

Reference:
https://unix.stackexchange.com/questions/72795/guide-help-using-dialog-with-bash-scripting