การ upgrade ubuntu 8.04 เป็น 10.04

จาก Wiki Opensource

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11-07-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • ต้องระวังผลแทกซ้อนจาก software ที่ upgrade version
  เช่น  freeradius, postgres
 • ควรทำที่หน้า console เผื่อผิดพลาดยังเข้าแก้ไขได้
  หากจำเป็นก็ทำผ่าน ssh ก็ได้
 • แนะนำให้ปิด service ต่างๆ ไม่ควรเปิด service โดยไม่จำเป็น


 1. จัดการปรับปรุงให้ทันสมัยก่อน ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get update
  sudo apt-get dist-upgrade

 2. ติดตั้งโปรแกมเพิ่ม ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install update-manager-core

  ตรวจสอบ/แก้ไขแฟ้ม /etc/update-manager/release-upgrades  ให้ตัวแปรเป็นว่า
  Prompt=lts

 3. ตรวจสอบว่าปิด firewall หมดแล้ว ด้วยคำสั่ง
  sudo iptables -nL

  หากไม่ติด firewall จะได้ข้อความว่า
  Chain INPUT (policy ACCEPT)
  target     prot opt source               destination        

  Chain FORWARD (policy ACCEPT)
  target     prot opt source               destination        

  Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
  target     prot opt source               destination        

 4. สั่ง upgrade ระบบด้วยคำสั่ง
  sudo do-release-upgrade

  ระบบจะเริ่มทำงาน ให้ทำงานต่อไปและโต้ตอบข้อความตามหน้าจอ