ตั้งค่า Timezone Asia/Bangkok

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10-01-2561
ดูแลโดย WIBOON


ต้องการตั้งค่า Timezone เป็น Asia/Bangkok

sudo apt-get install -y tzdata
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime
dpkg-reconfigure -f noninteractive tzdata