ตั้งเวลาให้ตรงกับสากลด้วย ntpdate

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12-06-2551

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 8.04


 1. สั่งให้เทียบเวลาตรงตามสากลด้วยคำสั่ง sudo ntpdate pool.ntp.org

  ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี time server บริการอยู่แล้ว
  สามารถใช้  time.psu.ac.th แทน pool.ntp.org ได้เลย
  ตัวอย่างเช่น sudo ntpdate time.psu.ac.th

 2. หากต้องการให้ตั้งเทียบเวลาทุกครั้งที่บูทเครื่อง
  ให้เพิ่มเข้าไปในแฟ้ม /etc/rc.local ว่า /usr/sbin/ntpdate pool.ntp.org

 3. หากต้องการให้ตั้งเทียบเวลาอัตโนมัติทุกวัน ให้สร้างแฟ้มชื่อ /etc/cron.daily/update-time มีข้อมูลว่า
  #!/bin/bash
  /usr/sbin/ntpdate pool.ntp.org
  แก้ไขให้แฟ้มนี้สามารถ execute ด้วยคำสั่ง sudo chmod +x /etc/cron.daily/update-time
  แล้วสั่งให้ cron ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/cron restart

  หากไม่ตั้งเทียบเวลาทุกวัน นาฬิกาจะเดินผิดพลาดไปวันละประมาณ 2 วินาที

 4. หากต้องการให้มี log ของ cron ทำตามบันทึก ตั้ง cron log