ตั้ง locale

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12-06-2551

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 8.04 และ 6.06


 1. ตั้งค่า default locale ของ ubuntu 8.04
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/default/locale มีตัวแปรดังตัวอย่าง
  LANG="en_US.UTF-8"


 2. ตั้งค่า default locale ของ ubuntu 6.06
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/environment มีตัวแปรดังตัวอย่าง
  LANG="en_US.UTF-8"
  LANGUAGE="en_US:en"