ติดตั้ง KVM บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25-07-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • ต้นฉบับจาก http://www.linux-kvm.org
 • เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการ virtual machine  ชื่อเต็มว่า  Kernel Virtual Manager


 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install qemu-kvm libvirt-bin ubuntu-vm-builder bridge-utils virt-manager

 2. แล้วเพิ่มสิทธิ์ตนเองให้เป็น group ของ kvm ด้วยคำสั่ง
  sudo usermod -a -G kvm $(whoami)

 3. หากต้องการใช้ server ทำงานจริง ควรให้ network เป็นแบบ bridge ต้องสร้าง bridge network ขึ้นมาก่อน
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/network/interfaces ให้เป็นตามตัวอย่างประมาณว่า
  auto lo
  iface lo inet loopback

  auto eth0
  iface eth0 inet manual

  auto br0
  iface br0 inet dhcp
  bridge_ports eth0
  bridge_stp off
  bridge_fd 0
  bridge_maxwait 0

  อาจปรับค่าจาก dhcp เป็น เลข ip แทนก็ได้แล้วแต่ที่ต้องการ
  แล้วให้ reboot ใหม่ดูว่า bridge ทำงานแล้วตามต้องการด้วยคำสั่ง
  ifconfig | grep br0  ได้ผลตัวอย่างประมาณว่า
  br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1e:8c:16:f0:42
  แสดงว่า bridge เริ่มทำงานแล้ว

 4. ทำงานจัดการ virtual machine เปิดโปรแกรม virt-manager เป็นสิทธิ์ของ root  ด้วยคำสั่ง
  sudo python /usr/share/virt-manager/virt-manager.py

  ได้หน้าต่าง Virtual Machine Manager
  เลือกให้ connect กับ localhost (QEMU) ก่อน

  ตัวอย่างสร้าง guest Machine ดังนี้ 
  ใส่แผ่นซีดีที่อ่านได้ไว้ในเครื่องอ่านแผ่นซีดีก่อนสักแผ่น หรือใช้แฟ้มซีดีแบบ iso ก็ได้
  เลื่อนไปเลือกแถบ localhost (QEMU) แล้วคลิกขวาเมาส์ ได้เมนูขึ้นมา ให้เลือก New
  ได้หน้าต่าง New VM  ว่า Create a new virtual machine
  ได้ที่ Step 1 of 5  ไปที่ช่อง Name: แล้วป้อนชื่อเข้าไปตัวอย่างนี้คือ test แล้วคลิกปุ่ม Forward
  ได้ที่ Step 2 of 5  ให้แก้ไขเลือกแผ่นซีดี หรือกแฟ้ม iso ให้ถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม  Forward ได้เลย
  ได้ที่ Step 3 of 5  ไม่ต้องทำอะไร ให้คลิกปุ่ม  Forward ได้เลย
  ได้ที่ Step 4 of 5  ให้แก้ไขขนาดแฟ้มตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Forward
  ได้ที่ Step 5 of 5 ให้คลิกปุ่ม Finish แล้วระบบจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

  ดูผลการทำงานของ guest โดยไปที่หน้าต่าง Virtual Machine Manager
  ที่ส่วนของ localhost (QEMU Usermode) เลื่อนไปเลือกแถบ test ..Running แล้วคลิกขวา ได้เมนู ให้เลือก Open
  จะได้หน้าต่าง test Virtual Machine แสดงการทำงานของ guest ออกมา
  ทดลองสั่งบังคับปิด ที่หน้าต่าง test Virtual Machine ไปที่เมนู  Virtual Machine -> Shut Down -> Force Off

  หรือจะเข้าไปดูด้วยคำสั่งประมาณว่า virt-viewer test ก็ได้

 5. หากใช้งานในสถานะผู้ใช้ทั่วไป ให้ใช้งานโดยไปที่เมนู Applications -> System Tools -> Virtual Machine Manager

  จัดเตรียม Host ดังนี้ เปิดโปรแกรม Virtual Machine Manager ได้หน้าต่าง Virtual Machine Manager
  เลือกให้ connect กับ localhost (QEMU Usermode) ก่อน

  ให้แก้ไขเพิ่มพื้นที่เก็บ image เป็น home ของตนเอง ทำดังนี้
  บนหน้าต่าง Virtual Machine Manager ไปที่เมนู  Edit -> Host Details
  ได้หน้าต่าง ..Host Details ให้เลื่อนลงไปด้านล่างซ้าย คลิกปุ่มเครื่องหมาย +
  ได้หน้าต่าง Add a New Storage Pool ขั้นตอน Step 1 of 2
  ให้ไปที่ช่อง Name: แล้วป้อนชื่อเข้าไปตัวอย่างนี้คือ MyHome
  ที่ช่อง Type: ให้ยังคงเลือกเป็น dir: Filesystem Directory แล้วคลิกปุ่ม Forward
  ได้หน้าต่าง Add a New Storage Pool ขั้นตอน Step 2 of 2
  ที่ช่อง Target Path: ให้แก้ไขเป็น home ของตนเอง ตัวอย่างนี้เช่น /home/mama แล้วคลิกปุ่ม Finish

  ตัวอย่างสร้าง guest Machine ดังนี้  ใส่แผ่นซีดีที่อ่านได้ไว้ในเครื่องอ่านแผ่นซีดีก่อนสักแผ่น
  เปิดโปรแกรม ได้หน้าต่าง Virtual Machine Manager
  เลือกให้ connect กับ localhost (QEMU Usermode) ก่อน
  เลื่อนไปเลือกแถบ localhost (QEMU Usermode) แล้วคลิกขวาเมาส์ ได้เมนูขึ้นมา ให้เลือก New
  ได้หน้าต่าง New VM  ว่า Create a new virtual machine
  ได้ที่ Step 1 of 5  ไปที่ช่อง Name: แล้วป้อนชื่อเข้าไปตัวอย่างนี้คือ test แล้วคลิกปุ่ม Forward
  ได้ที่ Step 2 of 5  ไม่ต้องทำอะไร ให้คลิกปุ่ม  Forward ได้เลย
  ได้ที่ Step 3 of 5  ไม่ต้องทำอะไร ให้คลิกปุ่ม  Forward ได้เลย
  ได้ที่ Step 4 of 5  ให้เปลี่ยนไปเลือกหัวข้อ Select managed or other existing storage
  คลิกปุ่ม Browse... ได้หน้าต่าง locate or create storage volume
  ไปด้านซ้ายที่ส่วนของ Storage Pools  ให้เลื่อนไปเลือกพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ ตัวอย่างนี้คือ MyHome
  แล้วให้เลื่อนลงไปด้านล่าง คลิกปุ่ม New Volume
  ได้หน้าต่าง Add a New Storage Volume ให้ไปที่ช่อง Name: แล้วป้อนชื่อเข้าไปตัวอย่างนี้คือ test
  ช่อง Format: ยังคงเลือกให้เป็น raw ที่ช่อง Max Capacity: ให้ตั้งค่าขนาดตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Finish
  ได้กลับมาที่หน้าต่าง locate or create storage volume 
  ที่ส่วนของ Name ให้เลื่อนไปเลือก disk image ชื่อ test.img ที่สร้างไว้ แล้วคลิกปุ่ม Choose Volume
  ได้กลับมาที่ Step 4 of 5  อีกครั้ง ให้คลิกปุ่ม Forward
  ได้ที่ Step 5 of 5 ให้คลิกปุ่ม Finish แล้วระบบจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

  ดูผลการทำงานของ guest โดยไปที่หน้าต่าง Virtual Machine Manager
  ที่ส่วนของ localhost (QEMU Usermode) เลื่อนไปเลือกแถบ test ..Running แล้วคลิกขวา ได้เมนู ให้เลือก Open
  จะได้หน้าต่าง test Virtual Machine แสดงการทำงานของ guest ออกมา
  ทดลองสั่งบังคับปิด ที่หน้าต่าง test Virtual Machine ไปที่เมนู  Virtual Machine -> Shut Down -> Force Off