ติดตั้ง KnowledgeVolution บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12-04-2554

ดูแลโดย WIPAT


   • ยกเลิกแล้ว เนื่องจากทีมพัฒนาเปลี่ยนเวอร์ชั่น ไม่มีข้อมูลแนะนำการติดตั้งอีก 1. ติดตั้ง apache ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install apache2 apache2-doc

 2. ติดตั้ง memcache ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install memcached

 3. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install mysql-server
  หากได้หน้าต่าง Configuring mysql-server-5.0  มีข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่าน
  ในตอนนี้ยังไม่ต้องใส่อะไร ให้เลื่อนไปเลือก <Ok>
  ระบบจะทำการติดตั้งต่อไปจนเสร็จ
  สั่งให้ mysql server ทำงานด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/mysql start

  เพื่อความปลอดภัยให้รีบแก้ไขรหัสผ่านของ root ของ mysql
  สมมติว่าต้องการให้รหัสของผู้ใช้ root มีรหัสผ่านว่า mysqldroot
  ตัวอย่างนี้ใช้คำสั่งว่า mysqladmin -uroot password mysqldroot

 4. ติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมด้วยคำสั่งดังนี้
  sudo apt-get install ruby ruby1.8 ruby1.8-dev libopenssl-ruby1.8 rubygems1.8 build-essential imagemagick libmagick9-dev libmysql-ruby1.8

  wget http://rubyforge.org/frs/download.php/70696/rubygems-1.3.7.tgz -P /tmp
  sudo tar -zxvf /tmp/rubygems-1.3.7.tgz -C /usr/src
  cd /usr/src/rubygems-1.3.7
  sudo ruby setup.rb
  sudo gem install rubygems-update
  sudo update_rubygems
  sudo gem update --system
  sudo gem install fastthread system_timer rmagick formtastic rake
  sudo gem install passenger --version 2.2.15
  sudo gem install i18n --version 0.2.1
  sudo apt-get install apache2-prefork-dev libapr1-dev libaprutil1-dev libcurl4-openssl-dev
  sudo passenger-install-apache2-module

 5. ติดตั้ง KV ด้วยคำสั่งดังนี้
  sudo apt-get install git-core
  sudo mkdir -p /var/usablelabs/knowledgevolution-read-only
  sudo chown -Rv root:$(whoami) /var/usablelabs/
  sudo chown -R $(whoami):$(whoami) /var/usablelabs/knowledgevolution-read-only/
  git clone http://github.com/thawatchai/knowledgevolution.git /var/usablelabs/knowledgevolution-read-only
  cp /var/usablelabs/knowledgevolution-read-only/config/database.yml-example  /var/usablelabs/knowledgevolution-read-only/config/database.yml
  sudo chown -R $(whoami):$(whoami) /var/usablelabs/knowledgevolution-read-only/

  แล้วจัดการ database ต่อดังนี้
  mysql -u root -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE kv_production DEFAULT CHARACTER SET 'utf8' DEFAULT COLLATE  'utf8_general_ci';"
  mysql -u root -pmysqldroot -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON kv_production.* TO 'kv'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234567';"
  cd /var/usablelabs/knowledgevolution-read-only
  sudo apt-get install libxslt-dev libxml2-dev
  sudo gem install bundler
  sudo bundle install
  sudo gem install nokogiri
  rake RAILS_ENV=production db:reset

 6. จัดการ apache ทำดังนี้
  สร้างแฟ้ม  /etc/apache2/sites-available/kv  มีข้อความดังนี้
  <VirtualHost *:8000>
     ServerName www.yourhost.com
     AddDefaultCharset UTF-8
     DocumentRoot /var/usablelabs/knowledgevolution-read-only/public
     <Directory /var/usablelabs/knowledgevolution-read-only/public>
             Options FollowSymLinks
             AllowOverride None
             Order allow,deny
             Allow from All
     </Directory>
     RailsBaseURI /
  </VirtualHost>

  สร้างแฟ้ม /etc/apache2/httpd.conf  มีข้อความดังนี้
  NameVirtualHost *:8000

  # Include apache_mod_passenger
  LoadModule passenger_module /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/passenger-2.2.15/ext/apache2/mod_passenger.so
  PassengerRoot /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/passenger-2.2.15
  PassengerRuby /usr/bin/ruby1.8
  RailsAutoDetect off
  #PassengerMaxPoolSize 45
  PassengerMaxPoolSize 30
  PassengerPoolIdleTime 900
  #PassengerLogLevel 2
  #RailsSpawnMethod conservative
  SetEnv LANG th_TH

  แก้ไขแฟ้ม /etc/apache2/ports.conf  เพิ่มบรรทัดข้อความต่อท้ายว่า
  Listen 8000

  แล้วทำงานต่อด้วยคำสั่ง
  sudo a2ensite kv
  sudo /etc/init.d/apache2 restart

 7. ทดสอบผลงานได้ที่เวบ http://localhost:8000