ติดตั้ง apache บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12-02-2556

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04


 1. ติดตั้ง apache ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install apache2 apache2-doc
  ทดสอบผลงานไปที่เวบได้เลย
  พื้นที่เก็บข้อมูลเวบนี้อยู่ที่ /var/www

 2. หาก apache เริ่มทำงานแล้วมี error ประมาณว่า
  apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
  ไม่ต้องตกใจ ระบบยังทำงานได้ เพียงแต่มันฟ้องว่าหาชื่อ host ไม่เจอ

  วิธีแก้ไขปัญหานี้ ทำได้โดยการแก้ไขแฟ้ม /etc/hosts
  หากข้อมูลเดิมมีประมาณว่า
  127.0.0.1 localhost
  127.0.1.1 ubuntu
  ให้แก้ไขใหม่เป็นประมาณว่า
  127.0.0.1 localhost.local localhost
  127.0.1.1 ubuntu.local ubuntu
  แล้วลองสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 restart จะพบว่า error ดังกล่าวหายไป

  หรือ
  แก้ไขแฟ้ม /etc/apache2/httpd.conf ก็ได้
  เมื่อเปิดแฟ้มนี้จะเป็นแฟ้มเปล่าให้เพิ่มข้อความว่า

  ServerName localhost

  สำหรับ Ubuntu 12.10, 13.04 ให้สร้างแฟ้ม /etc/apache2/conf.d/name โดยมีข้อความว่า

  ServerName localhost

  แล้วลองสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 restart จะพบว่า error ดังกล่าวหายไป

 3. หากต้องการใช้ cgi ให้ทำดังนี้
  sudo apt-get install libapache2-mod-perl2
  sudo a2enmod cgi

  พื้นที่สำหรับเก็บ cgi script อยู่ที่ /usr/lib/cgi-bin
  อย่าลืมตั้งค่าให้แฟ้ม cgi สามารถทำงานแบบ execute ด้วย
  เวลาใช้งานก็เรียกเวบประมาณว่า http://localhost/cgi-bin/yourcgi

 4. หากต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่ม port ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/apache2/ports.conf เป็นประมาณตัวอย่างว่า
  Listen 80
  Listen 8010

 5. การสร้าง virtual host ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/apache2/sites-available/default เป็นประมาณว่า
  <VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www/
  ServerName origin.hostname.domain
  </VirtualHost>
  *** ข้างบนนี้ต้องมีเพื่อให้คงชื่อ web host ของเดิมไว้

  <VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www/newfile
  ServerName new.name.domain
  </VirtualHost>
  *** เพิ่มชื่อ web host ใหม่เข้าไป

  <VirtualHost *:80>
  ServerName www.mydomain.com
  Redirect / http://new.domain.com/
  </VirtualHost>
  *** ทำการ redirect ต่อไปให้เวบอื่น

  ต้องแก้ไขแฟ้ม /etc/apache2/sites-available/default
  ให้ส่วนของ <Directory /var/www/> บริวเณประมาณบรรทัดที่ 14
  ต้องอนุญาติให้ AllowOverride All ดังตัวอย่าง
  <Directory /var/www/>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride All
  Order allow,deny
  allow from all
  </Directory>

  เสร็จแล้วก็สั่ง apache ทำงานใหม่ ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 force-reload

 6. การสร้าง virtual host ที่เป็น https ทำดังนี้
  สั่งเปิด ssl ด้วยคำสั่ง sudo a2enmod ssl
  ดาวน์โหลดแฟ้มจาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/apache/apache2-ssl.tar.gz
  ด้วยคำสั่ง wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/apache/apache2-ssl.tar.gz
  แล้วแตกแฟ้มออกมาด้วยคำสั่ง tar -zxvf apache2-ssl.tar.gz -C /tmp
  คัดลอกแฟ้มไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยคำสั่ง
  sudo mv /tmp/ssleay.cnf /usr/share/apache2
  sudo mv /tmp/apache2-ssl-certificate /usr/sbin
  sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl

  สร้าง certification ด้วยคำสั่ง sudo apache2-ssl-certificate
  ระบบจะมีข้อความออกให้โต้ตอบ ก็ให้กดแป้น Enter อย่างเดียวจนเสร็จ

  แก้ไขแฟ้ม /etc/apache2/sites-available/default
  เพิ่มบรรทัดว่า NameVirtualHost *:443 เข้าไป
  ถัดต่อจากบรรทัดเดิมที่ว่า NameVirtualHost *:80
  แล้วสร้างเพิ่ม tag ทำนองเดียวกับ <VirtualHost *:80>
  แต่เปลี่ยนจากเลข 80 เป็นเลข 443 และเพิ่ม SSL ประมาณว่า
  <VirtualHost *:443>
  ......
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
  </VirtualHost>
  เสร็จแล้วก็ให้ restart apache ใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 force-reload

 7. การทำให้ www server ไม่แสดงผลรายการชื่อแฟ้มใน directory
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/apache2/sites-available/default
  ประมาณบรรที่ 14 ให้ลบคำว่า Indexes ออกจากส่วนของ
  <Directory "/var/www/l">
  ....
  </Directory>
  จากตัวอย่างข้อความเดิมคือ Options Indexes FollowSymLinks
  แก้ไขใหม่เป็น Options FollowSymLinks

  แล้วสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
  /etc/apache2/httpd.conf
 8. หากต้องการบริการจำนวน client มากกว่าเดิม กลายเป็น 500 connection
  ต้องตรวจสอบว่า apache มีการจัดการ process แบบใด ให้ใช้คำสั่ง apache2 -l
  ถ้ามีข้อความคำตอบ prefork.c แสดงว่าจัดการ process แบบ MPM prefork
  ถ้ามีข้อความคำตอบ worker.c แสดงว่าจัดการ process แบบ MPM worker
  ให้แก้ไขที่แฟ้ม /etc/apache2/apache2.conf ที่ประมาณข้อความว่า

  หากเป็นแบบ MPM prefork ให้แก้ไขดังนี้ ที่ประมาณข้อความว่า
  <IfModule mpm_prefork_module>
  StartServers 5
  MinSpareServers 5
  MaxSpareServers 10
  MaxClients 150
  MaxRequestsPerChild 0
  </IfModule>/etc/apache2/httpd.conf
  ให้แก้ใขค่า MaxClients และเพิ่มค่า ServerLimit เป็น 500 ดังตัวอย่าง
  <IfModule mpm_prefork_module>
  StartServers 5
  MinSpareServers 5
  MaxSpareServers 10
  ServerLimit 500
  MaxClients 500
  MaxRequestsPerChild 0
  </IfModule>

  หากเป็นแบบ MPM worker ที่ประมาณข้อความว่า
  <IfModule mpm_worker_module>/etc/apache2/httpd.conf
  StartServers 2
  MinSpareThreads 25
  MaxSpareThreads 75
  ThreadLimit 64
  ThreadsPerChild 25
  MaxClients 150
  MaxRequestsPerChild 0
  </IfModule>
  ให้ แก้ใขค่า MaxClients เป็น 500 และเพิ่มค่า ServerLimit เป็น 20
  หมายเหตุ. MaxClients = ServerLimit x ThreadsPerChild ดังตัวอย่าง
  <IfModule mpm_worker_module>
  StartServers 2
  MinSpareThreads 25
  MaxSpareThreads 75
  ThreadLimit 64
  ThreadsPerChild 25
  ServerLimit 20/etc/apache2/httpd.conf
  MaxClients 500
  # MaxClients 150
  MaxRequestsPerChild 0
  </IfModule>

  เสร็จแล้วสั่งให้ระบบทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 force-reload

 9. ตั้งค่าให้เวบแสดงผลภาษาไทยแบบ utf-8 โดยอัตโนมัติ
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/apache2/conf.d/charset
  ตั้งค่าตัวแปรเป็นว่า AddDefaultCharset UTF-8
  เสร็จแล้วสั่งให้ระบบทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 force-reload

 10. หากต้องการให้ apache2 สามารถ authen กับ radius server
  ให้ทำตามคำแนะนำจากเวบ ติดตั้ง apache บน ubuntu ให้ authen กับ radius server