ติดตั้ง avg บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12-05-2552

ดูแลโดย WIPAT


 • เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG  8.5  บน linux
 • ทดสอบกับ ubuntu 8.04


 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัส  AVG ได้จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/grisoft/avg85flx-r287-a2632.i386.deb มาเก็บไว้
  ด้วยคำสั่ง wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/grisoft/avg85flx-r287-a2632.i386.deb
  ติดตั้งด้วยคำสั่ง  sudo dpkg -i  avg85flx-r287-a2632.i386.deb

  เสร็จแล้วสั่งให้โปรแกรมป้องกันไวรัสทำงานด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/avgd start

 2. หากใช้งานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำเป็นต้องตั้งค่า proxy ด้วย ให้ใช้คำสั่งดังนี้
  sudo avgcfgctl -w  Default.update.Options.Proxy.Port=8080
  sudo avgcfgctl -w Default.update.Options.Proxy.Server=cache.psu.ac.th
  sudo avgcfgctl -w Default.update.Options.Proxy.Mode=1

  สั่งให้ update ข้อมูลไวรัสใหม่ด้วยคำสั่ง sudo avgupdate

 3. รุ่นนี้ยังไม่สมบูรณ์ ต้องใช้ command line สั่งงาน ด้วยตัวอย่างคำสั่ง
  avgscan /dev/sda1