ติดตั้ง collectd บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13-03-2552

ดูแลโดย WIPAT 1. ต้องได้รับการติดตั้ง apache มาแล้ว หากยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ติดตั้งด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install apache2 apache2-doc

 2. ติดตั้งโปรแกรม colletd พร้อมเครื่องมือด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install collectd  librrds-perl libconfig-general-perl libhtml-parser-perl  libregexp-common-perl rrdtool

 3. หากต้องการดูข้อมูล collectd ผ่านเวบ ให้ทำดังนี้
  แตกแฟ้ม cgi ด้วยคำสั่ง  sudo gunzip  /usr/share/doc/collectd/examples/collection.cgi.gz
  แล้วนำแฟ้มไปเก็บไว้ด้วยคำสั่ง sudo cp /usr/share/doc/collectd/examples/collection.cgi  /usr/lib/cgi-bin
  แก้ไขให้ทำงานได้ด้วยคำสั่ง  sudo chmod +x  /usr/lib/cgi-bin/collection.cgi

  แค่นี้ก็เสร็จแล้ว ลองดูผลงานได้ที่เวบ  http://localhost/cgi-bin/collection.cgi

 4. ตัวอย่างปรับปรุง plugin interface ให้แสดงเฉพาะ eth0 
  แก้ไขแฟ้ม  /etc/collectd/collectd.conf  ปรับปรุงตัวแปรเป็นดังนี้
  LoadPlugin interface
  ...
  <Plugin interface>
          Interface "eth0"
          IgnoreSelected false
  </Plugin>

  สั่งให้ collectd ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/collectd force-reload
  และลบแฟ้มของ interface เดิมที่ไม่ต้องการทิ้งด้วยคำสั่งประมาณว่า  sudo rm /var/lib/collectd/rrd/yourhost/interface/*

 5. ตัวอย่างปรับปรุง plugin df ให้แสดงเฉพาะ  /dev/sda1
  แก้ไขแฟ้ม  /etc/collectd/collectd.conf  ปรับปรุงตัวแปรเป็นดังนี้
  LoadPlugin interface
  ...
  <Plugin df>
          Device "/dev/sda1"
          MountPoint "/"
          FSType "ext3"
          IgnoreSelected false
  </Plugin>
  สั่งให้ collectd ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/collectd force-reload
  และลบแฟ้มของ df เดิมที่ไม่ต้องการทิ้งด้วยคำสั่งประมาณว่า  sudo rm /var/lib/collectd/rrd/yourhost/df/*-lo.rrd

 6. หากต้องการใช้ plugin apache ให้ทำดังนี้
  สั่งให้ mod_status ของ apache ทำงานด้วยคำสั่ง  sudo a2enmod status
  แล้วสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 restart

  แก้ไขแฟ้ม  /etc/collectd/collectd.conf  ปรับปรุงตัวแปรเป็นดังนี้
  LoadPlugin apache
  ...
  <Plugin apache>
          URL "http://localhost/server-status?auto"
  </Plugin>
  สั่งให้ collectd ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/collectd force-reload