ติดตั้ง dhcpd บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16-02-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04, 8.0.4
 • ตัวอย่างข้อกำหนดของระบบ dhcp server
  ติดตั้งบน server หมายเลข IP คือ 10.0.0.5
  ใช้งานบน network หมายเลข 10.0.0.0 mask 255.255.255.0
  ปล่อยหมายเลข IP ตั้งแต่ 10.0.0.20 ถึง 10.0.0.50
  default gateway คือ 10.0.0.1

 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install dhcp3-server

 2. การตั้งค่าต่างๆ ให้จัดการที่แฟ้ม config file ชื่อ dhcpd.conf อยู่ที่ /etc/dhcp3/dhcpd.conf

  สั่งให้ dhcpd ทำงานด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/dhcp3-server start

 3. ต้องแก้ไขค่า subnet ให้ถูกต้องดังตัวอย่างคือ

  *** ค่า domain-name-servers ตั้งให้เป็น ip ที่ถูกต้อง
  subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.0.20 10.0.0.50;
    option domain-name-servers a.b.c.d;
  ### เปลี่ยนค่า a.b.c.d เป็นเลข ip ของ DNS server
    option routers 10.0.0.1;
  }

  สั่งให้ dhcpd ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/dhcp3-server force-reload

 4. การกำหนดให้ dhcpd  ปล่อยเลข ip แบบ dynamic ให้ปรับปรุงแก้ไขแฟ้ม dhcpd.conf เป็นประมาณดังตัวอย่าง
  subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.0.20 10.0.0.50;
  }

 5. การกำหนดให้ dhcpd  ปล่อยเลข ip แบบ fix หมายเลข ip เข้ากับ MAC ของ lan card  ให้ปรับปรุงแก้ไขแฟ้ม dhcpd.conf เป็นประมาณดังตัวอย่าง
  host ip1684-26 {
    hardware ethernet 00:01:03:18:BB:4E;
    fixed-address 192.168.4.26;
   ### อนุญาติให้เฉพาะ lan card ที่ได้ fix หมายเลข ip เข้าใช้งานเท่านั้น 
    deny unknown-clients;
  }

 6. การจัดทำแบบให้บางส่วนต้อง fix และบางส่วนเป็น dynamic  ให้ปรับปรุงแก้ไขแฟ้ม dhcpd.conf เป็นประมาณดังตัวอย่าง
  host ncd2 { hardware ethernet 0:c0:c3:88:2d:81; }
  host ncd3 { hardware ethernet 0:c0:c3:00:14:11; }
  subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
     option routers 10.0.0.254;
  # Unknown clients get this pool.
     pool {
       option domain-name-servers bogus.example.com;
       max-lease-time 300;
       range 10.0.0.200 10.0.0.253;
       allow unknown-clients;
     }
  # Known clients get this pool.
     pool {
        option domain-name-servers ns1.example.com,ns2.example.com;
        max-lease-time 28800;
        range 10.0.0.5 10.0.0.199;
        deny unknown-clients;
     }
  }

 7. การสั่งยกเลิกไม่ให้ dhcpd ทำงานอัตโนมัติทุกครั้งที่บูทเครื่อง ใช้คำสั่งว่า sudo update-rc.d -f dhcp3-server remove
  หากต้องการให้ dhcpd กลับมาทำงานอัตโนมัติทุกครั้งที่บูทเครื่อง ใช้คำสั่งว่า sudo update-rc.d  dhcp3-server defaults

 8. ข้อมูลการบริหาร ip เก็บอยู่ที่แฟ้ม /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases
  หากต้องการดูข้อมูลการบริหาร ip ผ่านเวบ แนะนำให้ติดตั้งโปรแกรม reportdhcp