ติดตั้ง dotproject บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14-02-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • dotProject รุ่นล่าสุด 2.1.5
 • ต้นฉบับจาก  http://www.dotproject.net
 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04


ตัวอย่างนี้ทดสอบกับ dotProject 2.1.5


 1. ติดตั้ง apache web server ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install apache2 apache2-doc
  และสั่งเพิ่ม module ด้วยคำสั่ง sudo a2enmod rewrite
  แล้วสั่ง reload ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
  ใช้ browser ตรวจสอบดูว่า web server ใช้งานได้แล้ว โดยไปที่เวบ http://localhost

 2. ติดตั้ง mysql database server ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install mysql-server
  ระหว่างติดตั้งหากมีคำถามที่เกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่าน ก็ให้เคาะแป้น enter ผ่านไปก่อนทั้งหมด
  หลังติดตั้งเสร็จแล้วให้รีบตั้งรหัสผ่าน root ของ mysql-server ใหม่
  ตัวอย่างนี้ตั้งรหัสผ่านว่า mysqldroot ใช้คำสั่งคือ mysqladmin -uroot password mysqldroot

 3. ติดตั้ง php ด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install libapache2-mod-php5 php5 php5-mysql php5-imap php5-ldap php5-gd
  แล้วสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/apache2 restart

 4. ติดตั้ง unzip ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install unzip

 5. สร้าง database สำหรับ CMS ที่ต้องการติดตั้ง
  ตัวอย่างสร้าง database ชื่อ testdotproject ใช้คำสั่ง
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE testdotproject CHARACTER SET 'UTF8';"

  ***หากต้องการลบ database เดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ใช้คำสั่งว่า
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "DROP DATABASE testdotproject;"

  แล้วกำหนดสิทธิ์การใช้ database testdotproject ให้แก่ user
  ตัวอย่างสร้าง user ชื่อ mamamysql โดยมีรหัสผ่านว่า mamapass ใช้คำสั่งคือ
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "grant all privileges on testdotproject.* to 'mamamysql'@'localhost' identified by 'mamapass' ;"

 6. เตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้ง dotproject ไว้ที่ /var/www/html/test-dotproject ด้วยคำสั่ง
  sudo mkdir -p /var/www/test-dotproject

 7. ดาวน์โหลดแฟ้ม dotProject 2.1.5 จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/dotproject/dotproject-2.1.5.tar.gz
  มาเก็บไว้ด้วยคำสั่ง wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/dotproject/dotproject-2.1.5.tar.gz -P /tmp
  แล้วแตกแฟ้มออกมาเก็บไว้ที่ /var/www/test-dotproject ด้วยคำสั่ง
  tar -zxvf /tmp/dotproject-2.1.5.tar.gz  -C /tmp
  sudo mv /tmp/dotproject/*  /var/www/test-dotproject

  แล้วปรับสิทธิ์เจ้าของ /var/www/test-dotproject ให้แก่ apache ด้วยคำสั่ง
  sudo chown -R www-data.www-data /var/www/test-dotproject

 8. ต่อไปต้องติดตั้งปรับแต่งระบบ dotProject ครั้งแรก ให้ไปที่เวบ http://localhost/test-dotproject
  ได้หน้าเวบ  Welcome to the dotProject Installer!... ให้คลิกปุ่ม Start Installation

  ได้หน้าเวบ  Database Settings ให้ป้อนข้อมูลดังนี้
  ช่อง Database Server Type...  ให้คงค่าเดิมคือเป็น MySQL
  ช่อง Database Host Name  ให้คงค่าเดิมคือ localhost
  ช่อง Database Name ให้แก้ไขเปลี่ยนเป็นว่า testdotproject
  ช่อง Database User Name ให้แก้ไขเปลี่ยนเป็นว่า mamamysql
  ช่อง Database User Password ห้แก้ไขเปลี่ยนเป็นว่า mamapass
  ไม่ต้องคลิกช่อง Use Persistent Connection? และ Drop Existing Database? ให้ปล่อยไว้เหมือนเดิม
  แล้วคลิกปุ่ม install db & write cfg

  เมื่อได้หน้าเวบที่มีข้อความประมาณว่า
  Database Installation Feedback:  Database successfully setup
  Config File Creation Feedback: Config file written successfully
  แสดงว่าติดตั้งสำเร็จแล้ว

 9. ต่อไปต้องติดตั้งปรับแต่งระบบ dotProject ครั้งแรก ให้ไปที่เวบ http://localhost/test-dotproject
  ให้ login ด้วย Username: ว่า admin และ Password: ว่า passwd
  เมื่อเข้าไปได้แล้ว แนะนำให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยไปที่ บริเวณด้านขวา คลิกเลือกเมนู My Info
  ได้หน้าเวบใหม่ ไปที่ บริเวณด้านขวาเลือกเมนู คลิกเลือก change password
  ได้หน้าเวบ Change User Password ให้ใส่ค่าใน New Password และ Repeat New Password

 10. ปรับตั้งค่าต่างๆ เลือกเมนู System Admin  ได้หน้าเวบ System Administration
  ไปที่ส่วนของ Preferences  เลือก System Configuration

  ตั้งค่าให้ส่งระบบส่งอีเมล์ได้ ให้แก้ไขที่ส่วนของ Email Settings
  ช่อง Email Transport ให้คงไว้เหมือนเดิมคือ PHP Default
  ช่อง SMTP Host ให้ใส่ค่าตัวอย่างเช่น smtp.youre.server
  ช่อง SMTP Port ให้คงค่าเดิมไว้คือ 25
  ช่อง Host requires login และที่เหลืออื่นๆ ไม่ต้องเลือกหรือใส่ข้อมูลใดๆไว้เลย

  การต้องการให้ authen กับ LDAP หากไม่สำเร็จก็จะตรวจสอบกับ LOCAL แทน ให้แก้ไขที่ส่วนของ LDAP Settings
  ช่อง LDAP Host ให้ใส่ค่า ldap server ตัวอย่างเช่น your.ldap.server
  ช่อง LDAP Port  ให้คงค่าเดิมไว้คือ 389
  ช่อง LDAP Version ให้คงค่าเดิมไว้คือ 3
  ช่อง LDAP Base DN ให้ใส่ค่าตามใจชอบเช่น dc=yourdomain, dc=yoursite
  ช่อง LDAP User Filter ให้ค่าเดิมไว้คือ (uid=%USERNAME%)
  ช่อง LDAP Search User และ LDAP Search User Password แก้ไขให้ปล่อยว่างๆ ไม่ต้องมีข้อมูลใดๆ
  ช่อง  LDAP also allows standard login ให้คลิกเลือกไว้ด้วย
  แล้วไปที่ส่วนของ User Authentication Settings
  ช่อง User Authentication Method ให้เลือกเปลี่ยนเป็น LDAP

 11. สร้าง user ใหม่โดยเลือกแถบเมนู User Admin

 12. ติดตั้ง TIMECARD ให้ทำดังนี้
  บน server ให้ดาวน์โหลดแฟ้ม  ftp://ftp.psu.ac.th/pub/dotproject/timecard.zip มาเก็บไว้
  ด้วยตัวอย่างคำสั่ง  wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/dotproject/timecard.zip -P /tmp
  แล้วแตกแฟ้มออกมาด้วยคำสั่ง  unzip /tmp/timecard.zip -d /tmp  จะได้ directory ชื่อ /tmp/timecard ออกมา

  ให้ copy  แฟ้มภายใต้ /tmp/timecard ไปเก็บไว้ภายใต้พื้นที่  /var/www/test-dotproject/modules
  ด้วยคำสั่ง sudo mv /tmp/timecard /var/www/test-dotproject/modules

  ไปหน้าเวบ login เข้าด้วยสิทธิ์ของ admin  เมื่อได้หน้าเวบแล้ว ให้เลือกเมนู System Admin
  เลื่อนไปเลือกหัวข้อ View Modules  ได้หน้าเวบ Modules
  ให้เลื่อนไปเลือก Module ชื่อ timecard คลิกที่ Install ของคอลัมน์ Status
  ชื่อ Module จะถูกเปลี่ยนจาก timecard กลายเป็น TimeCard 
  ที่คอลัมน์ Status จะถูกเปลี่ยนเป็น disabled | remove | configure
  ให้คลิก disabled แล้วก็จะเปลี่ยนกลายเป็น active
  ไปที่คอลัมน์ Menu Status ให้คลิก hidden แล้วก็จะเปลี่ยนกลายเป็น visible
  ถึงตอนนี้แล้วจะปรากฎเมนู Time Card เพิ่มขึ้นมา

 13. แก้ไขค่าบางประการ
  - ในการอ่าน Ticket ข้อความที่โพสลงมาหากยาวเกิน 78 ตัวอักษรจะมีปัญหาในการแสดง -> เหตุจาก "wordwarp"
    แก้ไขโดย เปิดไฟล์ modules/ticketsmith/config.inc.php
    แก้ไข ให้เป็นค่า 0
    $CONFIG["wordwrap"] = 0; // 0 = inactive, 1 = active