ติดตั้ง dovecot บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 02-08-2554

ดูแลโดย WIPAT 1. โปรแกรมนี้ใช้สำหรับสร้าง imap / pop3 server 
  สามารถติดตั้งได้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ติดตั้ง mail server แต่จะเปิดอีเมล์ผ่าน imap / pop3 ไม่ได้
  นำมาประยุกต์ใช้เป็น imap หรือ pop3 server ให้กับ radius server ได้

 2. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install dovecot-common dovecot-imapd dovecot-pop3d
  แล้วตรวจสอบ/แก้ไขแฟ้ม /etc/dovecot/dovecot.conf  
  ประมาณบรรทัดที่ 25  ตรวจสอบ/แก้ไขตัวแปรให้เป็นประมาณว่า protocols = imap imaps pop3 pop3s
  ประมาณบรรทัดที่ 53  แก้ไขตัวแปรให้เป็น disable_plaintext_auth = no
  ประมาณบรรทัดที่ 231 แก้ไขตัวแปรให้เป็น mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u

  แล้วสั่งให้ dovecot ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/dovecot restart

 3. แค่นี้ก็เสร็จแล้วทดสอบ imap ดังนี้คือ
  ใช้คำสั่งว่า  telnet localhost 143  จะได้ข้อความแสดงประมาณว่า
  Trying 127.0.0.1...
  Connected to localhost
  Escape character is '^]'.
  * OK Dovecot ready.
  ให้ป้อนคำสั่ง login ตามด้วย username และ password ที่ต้องการทดสอบดังตัวอย่าง  a login yourname yourpassword
  หาก username และ password ถูกต้องจะได้รับคำตอบกลับมาว่า a OK Logged in.
  กลับออกจากการทดสอบด้วยคำสั่ง a logout

 4. หากต้องการให้ PC จากที่อื่นๆ เข้ามาใช้ imap server ตัวนี้ได้
  ไปที่แฟ้ม  /etc/dovecot/dovecot.conf  ประมาณบรรทัดที่ 53
  จัดการแก้ไขตั้งค่าตัวแปรให้เป็นว่า disable_plaintext_auth = no
  แล้วสั่งให้ dovecot ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/dovecot restart
  ทดสอบผลงานได้เลย โดยใช้ PC ตัวอื่นด้วยวิธีการทำนองเดียวกับข้อ 3 เพียงแต่เปลี่ยนจาก localhost เป็น imap server ที่ต้องการ

 5. หากต้องการให้รับอีเมลถึงผู้ใช้ในเครื่องนี้ได้ ต้องแก้ไขค่าบางอย่าง
  ไปที่แฟ้ม /etc/dovecot/dovecot.conf
  แก้ไขค่าต่อไปนี้
  หากต้องการให้เปิด Port รับฟัง

  listen = *

  หากต้องการ ให้ dovecot ผ่าน Mailbox Format แบบ mbox ให้ตั้งค่า (ขึ้นกับการตั้งค่า home_mailbox ของ postfix)
  mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u

  หากต้องการ ให้ dovecot ผ่าน Mailbox Format แบบ Maildir ให้ตั้งค่า (ขึ้นกับการตั้งค่า home_mailbox ของ postfix)
  mail_location = maildir:~/Maildir

  แล้วสั่งให้ dovecot ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/dovecot restart

 6. สร้างต้นแบบโครงสร้าง folder ให้กับทุก user ด้วยคำสั่ง
  sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir
  sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.INBOX
  sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.Junk
  sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.Drafts
  sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.Sent
  sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.Trash
  sudo maildirmake.dovecot /etc/skel/Maildir/.Templates

 7. หากต้องการดูค่าที่ตั้งไว้ของ dovecot ใช้คำสั่งต่อไปนี้
  sudo dovecot -n

 8. ตัวอย่างทดสอบ imap server  ทำดังนี้สมมติชื่อ user ว่า baby รหัสผ่านคือ 1234
  ใช้คำสั่งว่า  telnet localhost 143  จะได้ข้อความแสดงประมาณว่า
  Trying 127.0.0.1...
  Connected to localhost.
  Escape character is '^]'.
  * OK Dovecot ready.
  ให้ป้อนข้อควมตอบว่า
  . login baby 1234 แล้วกดแป้น Enter  ได้ข้อความประมาณว่า
  . OK ...
  แสดงว่า usename และรหัสผ่านถูกต้อง
  กลับออกมาด้วยการข้อความว่า
  . logout แล้วกดแป้น Enter

 9. ตัวอย่างทดสอบ pop3 server  ทำดังนี้สมมติชื่อ user ว่า baby รหัสผ่านคือ 1234
  ใช้คำสั่งว่า  telnet localhost 110  จะได้ข้อความแสดงประมาณว่า
  Trying 127.0.0.1...
  Connected to localhost.
  Escape character is '^]'.
  +OK Dovecot ready.
  ให้ป้อนข้อความตอบว่า
  USER baby แล้วกดแป้น Enter  ได้ข้อความประมาณว่า
  +OK
  ให้ป้อนข้อความตอบว่า
  PASS 1234 แล้วกดแป้น Enter  ได้ข้อความประมาณว่า
  +OK Logged in.
  กลับออกมาด้วยการข้อความว่า QUIT แล้วกดแป้น Enter

 10. ตัวอย่างการทดสอบ pop3s server
  สำหรับ gmail.com ใช้คำสั่งว่า openssl s_client -connect pop.gmail.com:995
  สำหรับ yahoo.com ใช้คำสั่งว่า openssl s_client -connect pop.mail.yahoo.com:995
  สำหรับ live.com,hotmail.com ใช้คำสั่งว่า openssl s_client -connect pop3.live.com:995 -crlf