ติดตั้ง mysql บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8-3-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 8.04


 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install mysql-server

  หากได้หน้าต่าง Configuring mysql-server-5.0  มีข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่าน
  ในตอนนี้ยังไม่ต้องใส่อะไร ให้เลื่อนไปเลือก <Ok>
  ระบบจะทำการติดตั้งต่อไปจนเสร็จ

 2. สั่งให้ mysql server ทำงานด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/mysql start

 3. เพื่อความปลอดภัยให้รีบแก้ไขรหัสผ่านของ root ของ mysql
  สมมติว่าต้องการให้รหัสของผู้ใช้ root มีรหัสผ่านว่า mysqldroot
  ตัวอย่างนี้ใช้คำสั่งว่า mysqladmin -uroot password mysqldroot

 4. ตัวอย่างคำสั่งในการสร้าง database ชื่อว่า testdatabase คือ
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE testdatabase CHARACTER SET 'UTF8';"

 5. ตัวอย่างคำสั่งในการลบ database ที่เคยสร้างไว้ชื่อ testdatabase ทิ้งไปคือ
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "DROP DATABASE testdatabase;"

 6. ตัวอย่างกำหนดสิทธิ์การใช้ database ชื่อ testdatabase ให้แก่ user ชื่อ mamamysql โดยมีรหัสผ่านว่า mamapass ใช้คำสั่งคือ
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "grant all privileges on testdatabase.* to 'mamamysql'@'localhost' identified by 'mamapass';"

 7. การ reset root password ของ mysql server ทำดังนี้
  ปิดการทำงานของ mysql ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/mysql stop
  สั่งให้ mysql ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo mysqld --skip-grant-tables &
  ตั้งค่ารหัสผ่านของ root ใหม่ ตัวอย่างนี้ตั้งว่า mysqldroot ให้ใช้คำสั่งว่า mysql -u root mysql -e "UPDATE user SET Password=PASSWORD('mysqldroot') WHERE User='root';"
  แล้วตามด้วยคำสั่ง mysql -u root mysql -e "flush privileges;"
  เสร็จแล้วให้ปิด mysql sever ด้วยคำสั่ง kill -9 $(cat /var/run/mysqld/mysqld.pid)

 8. การถ่ายโอน database ภาษาไทย 8 bit ไปเป็น ภาษาไทย UTF-8 ทำดังนี้
  สมมติว่ามี database ภาษาไทย 8 bit ชื่อว่า my-8bit-database
  ให้ backup database ของเดิมที่เป็นภาษาไทย 8 bit มาเก็บไว้ในแฟ้ม /tmp/mybackup.sql ก่อนด้วยตัวอย่างคำสั่ง
  mysqldump -u root -pmysqldroot --default-character-set=latin1 --skip-set-charset my-8bit-database | sed "s/DEFAULT CHARSET=latin1//" > /tmp/mybackup.sql

  สร้างแฟ้ม database ภาษาไทย UTF-8 ชื่อ my-utf8-database ด้วยตัวอย่างคำสั่ง
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE my-utf8-database CHARACTER SET 'UTF8';"

  แล้วนำข้อมูลที่สำรองใน /tmp/mybackup.sql ไปใส่ restore คืนพร้อม upgrade เป็นภาษาไทย UTF-8 ในแฟ้ม my-utf8-database ด้วยคำสั่งประมาณว่า
  mysql -u root -pmysqldroot --default-character-set=tis620 my-utf8-database < /tmp/mybackup.sql

  ทำแค่นี้ก็จะได้ข้อมูล database ที่เป็นภาษาไทยแบบ UTF-8 ใช้งานแล้ว

 9. หากต้องการเครื่องมือจัดการ mysql แบบ graphic ให้ติดตั้งโปรแกรม  mysql-query-browser
  ด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install mysql-query-browser
  เสร็จแล้วเรียกใช้งานด้วยคำสั่ง  mysql-query-browser ได้เลย

 10. หากต้องการใช้เครื่องมือจัดการ mysql แบบ graphic จากภายนอกเครื่อง Server เช่น MySQLYog-Community Edition
  หรือจะติดตั้ง phpmyadmin บน Web Server คนละเครื่องกับ MySQL Server ต้องแก้ไขไฟล์
  /etc/mysql/my.cnf
  แล้ว comment จากบรรทัดที่เขียนว่า
  bind-address = 127.0.0.1
  ให้เป็น
  #bind-address = 127.0.0.1

  แล้ว restart mysql
  sudo /etc/init.d/mysql restart