ติดตั้ง nfsd บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1-06-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • กำหนด nfs server ให้ใช้ port ที่เกี่ยวข้องเป็น 2049,4000-4002


 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install portmap nfs-kernel-server

  แก้ไขแฟ้ม  /etc/default/nfs-kernel-server ปรับค่าตัวแปรให้เป็นว่า 
  RPCMOUNTDOPTS="--port 4002"

  แก้ไขแฟ้ม /etc/default/nfs-common ปรับค่าตัวแปรให้เป็นว่า
  STATDOPTS="--port 4000"

  เสร็จแล้วให้ nfs ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

 2. แก้ไขแฟ้ม /etc/exports ใส่ค่า เพื่อให้บริการ nfs server ได้  ดังตัวอย่าง
  /tftpboot/ubuntu   *(async,no_root_squash,no_subtree_check,ro)

  เสร็จแล้วสั่งให้ nfs server อ่านค่าใหม่ด้วยคำสั่ง
  sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server force-reload