ติดตั้ง nut แบบ client ติดต่อกับ nut server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19-11-2555

ดูแลโดย WIBOON


 • เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง nut แบบ client ได้รับสถานะไฟฟ้าจาก UPS จาก nut server แล้วสั่ง shutdown ตัวเอง
 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04, 12.04
 • สมมติหมายเลขไอพีของ nut server คือ 10.0.0.201
  และมีชื่อที่กำหนดไว้ใน nut server ดังนี้
  แฟ้ม /etc/nut/ups.conf มีข้อมูล
  [myapc]
  desc = "my apc"
  แฟ้ม /etc/nut/upsd.users มีข้อมูล
  [monuser]
  password = changeme


 1. ติดตั้งโปรแกรม snmp ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install snmp
 2. ติดตั้งโปรแกรม nut ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install nut nut-cgi nut-snmp
 3. สำหรับ server ที่ติดตั้ง nut แบบ client ให้แก้ไขดังนี้
  แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/nut.conf แก้ไขข้อมูลจากเดิม
  MODE=none
  ให้เป็นว่า
  MODE=netclient

  แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/upsmon.conf เพิ่มเข้าไปว่า
  MONITOR myapc@10.0.0.201 1 monuser changeme slave

  แล้วสั่ง nut ทำงาน ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/nut start

  ตรวจสอบดู nut ว่ายังทำงานด้วยคำสั่ง
  sudo /etc/init.d/nut status จะได้ข้อความตอบว่า
  upsmon is running

  ลองตรวจสอบด้วยคำสั่ง upsc myapc@10.0.0.201 จะได้ข้อมูลตอบประมาณว่า
  ambient.humidity.high: 60.00
  ambient.humidity.low: 30.00
  ambient.temperature.high: 40.00
  ambient.temperature.low: 10.00
  battery.charge: 100.00
  battery.charge.restart: 0
  battery.current: 0.00
  battery.date: 11/14/07
  battery.packs: 0.00
  battery.packs.bad: 0.00
  battery.runtime: 2700.00
  battery.runtime.low: 120
  battery.voltage: 54.00
  battery.voltage.nominal: 0.00
  device.mfr: APC
  device.model: Smart-UPS 2200 RM XL
  device.serial: JS0746004426
  device.type: ups
  driver.name: snmp-ups
  driver.parameter.mibs: apcc
  driver.parameter.pollinterval: 2
  driver.parameter.port: 172.17.112.15
  driver.parameter.snmp_version: v1
  driver.version: 2.4.3
  driver.version.internal: 0.47 (mib: apcc 1.1)
  input.frequency: 50.00
  input.sensitivity: high
  input.transfer.high: 253
  input.transfer.low: 208
  input.voltage: 231.00
  output.current: 1.00
  output.frequency: 50.00
  output.voltage: 231.00
  output.voltage.nominal: 230
  ups.delay.shutdown: 270
  ups.delay.start: 0
  ups.firmware: 690.16.I
  ups.id: UPS_IDEN
  ups.load: 18.00
  ups.mfr: APC
  ups.mfr.date: 11/14/07
  ups.model: Smart-UPS 2200 RM XL
  ups.serial: JS0746004426
  ups.status: OL
  ups.temperature: 21.00
  ups.test.result: Ok
  แสดงว่าตั้ง ups บน nut ถูกต้องแล้ว
 4. หากต้องการเลือกใช้ upsshed เพื่อเลี่ยง Notify Storm เมื่อ UPS อาจมีการปิดเปิดในช่วงเวลาสั้นๆ
  แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/upsmon.conf ด้วยคำสั่ง
  sudo vi /etc/nut/upsmon.conf
  แก้ไขให้เป็นตามนี้ หรือเพิ่มต่อท้ายแฟ้มก็ง่ายดี
  MONITOR myapc@10.0.0.201 1 monuser changeme slave
  NOTIFYFLAG ONLINE SYSLOG+WALL+EXEC
  NOTIFYFLAG ONBATT SYSLOG+WALL+EXEC
  NOTIFYFLAG LOWBATT SYSLOG+WALL+EXEC
  NOTIFYFLAG FSD SYSLOG+WALL+EXEC
  NOTIFYMSG ONLINE "UPS %s on line power"
  NOTIFYMSG ONBATT "UPS %s on battery"
  NOTIFYMSG LOWBATT "UPS %s battery is low"
  NOTIFYMSG FSD "UPS %s: forced shutdown in progress"
  NOTIFYCMD /sbin/upssched

  แก้ไขแฟ้ม /etc/nut/upssched.conf ด้วยคำสั่ง
  sudo vi /etc/nut/upssched.conf
  เพิ่มบรรทัดตามนี้
  PIPEFN /var/run/nut/upssched.pipe
  LOCKFN /var/run/nut/upssched.lock
  CMDSCRIPT /etc/nut/scripts/upssched-cmd
  AT ONBATT * START-TIMER onbattwarn 600
  AT ONLINE * CANCEL-TIMER onbattwarn

  สร้างไดเรกทอรี
  sudo mkdir /etc/nut/scripts

  สร้างแฟ้ม /etc/nut/scripts/upssched-cmd ด้วยคำสั่ง
  sudo vi /etc/nut/scripts/upssched-cmd
  เพิ่มตามนี้
  #!/bin/sh
  case $1 in
  onbattwarn)
  /sbin/upsmon -c fsd
   ;;
  ups-back-on-power)
  logger -t upssched-cmd "UPS Back on Power"
   ;;
  *)
  logger -t upssched-cmd "Unrecognized command: $1"
   ;;
  esac

  กำหนดสิทธิไฟล์
  sudo chmod 755 /etc/nut/scripts/upssched-cmd
  sudo chown root:nut /etc/nut/scripts