ติดตั้ง otrs บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 08-07-2553

ดูแลโดย WIPAT 1. ติดตั้ง apache web server ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install apache2 apache2-doc
  และสั่งเพิ่ม module ด้วยคำสั่ง sudo a2enmod rewrite
  แล้วสั่ง reload ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/apache2 restart
  ใช้ browser ตรวจสอบดูว่า web server ใช้งานได้แล้ว  โดยไปที่เวบ http://localhost

 2. ติดตั้ง mysql database server ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install mysql-server
  ระหว่างติดตั้งหากมีคำถามที่เกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่าน ก็ให้เคาะแป้น enter ผ่านไปก่อนทั้งหมด
  หลังติดตั้งเสร็จแล้วให้รีบตั้งรหัสผ่าน root ของ mysql-server ใหม่
  ตัวอย่างนี้ตั้งรหัสผ่านว่า mysqldroot ใช้คำสั่งคือ mysqladmin -uroot password mysqldroot

 3. สร้าง database  ที่ต้องการติดตั้ง ตัวอย่างสร้าง database ชื่อ otrs24 ใช้คำสั่ง
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE otrs24 CHARACTER SET 'UTF8';"

  ***หากต้องการลบ database เดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ใช้คำสั่งว่า
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "DROP DATABASE otrs24;"

  แล้วกำหนดสิทธิ์การใช้ database otrs ให้แก่ user
  ตัวอย่างสร้าง user ชื่อ otrs โดยมีรหัสผ่านว่า hot ใช้คำสั่งคือ
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "grant all privileges on otrs24.* to 'otrs'@'localhost' identified by 'hot';"

 4. สร้าง user ชื่อ otrs พร้อม group ด้วยคำสั่ง
  sudo useradd -m -d /opt/otrs/ -c 'OTRS user' otrs
  sudo usermod -G nogroup otrs

 5. ดาวน์โหลดแฟ้ม otrs 2.4.7 จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/otrs/otrs-2.4.7.tar.gz
  มาเก็บไว้ด้วยคำสั่ง wget http://ftp.psu.ac.th/pub/otrs/otrs-2.4.7.tar.gz -O /tmp/otrs-2.4.7.tar.gz
  แล้วแตกแฟ้มออกมาเก็บไว้ที่ /tmp  แล้วเอาไปเก็บไว้ที่ /opt/otrs  ด้วยคำสั่ง
  tar -zxvf  /tmp/otrs-2.4.7.tar.gz -C /tmp
  sudo cp -Rv /tmp/otrs-2.4.7/*  /opt/otrs
  sudo chown -Rv otrs /opt/otrs/*

  ปรับปรุงแฟ้ม demo ด้วยคำสั่งดังนี้
  cd /opt/otrs/Kernel
  sudo cp Config.pm.dist Config.pm
  cd /opt/otrs/Kernel/Config
  for foo in *.dist; do sudo cp ${foo} $(basename ${foo} .dist); done

  ปรับสิทธิ์การใช้งาน ด้วยคำสั่งดังนี้
  cd /opt/otrs/bin
  sudo sh SetPermissions.sh /opt/otrs otrs www-data
  sudo chown -Rv www-data /opt/otrs

 6. ติดตั้ง perl module ที่จำเป็นต้องใช้ด้วยคำสั่งดังนี้
  sudo apt-get install libalgorithm-diff-perl libapache-dbi-perl libapache2-mod-perl2 libauthen-sasl-perl libgd-gd2-perl libgd-graph-perl libgd-text-perl
  sudo apt-get install libconvert-binhex-perl libcrypt-passwdmd5-perl libdate-pcalc-perl libdbd-mysql-perl libdigest-hmac-perl libdigest-sha1-perl
  sudo apt-get install libemail-valid-perl libfile-temp-perl libgd-graph-perl libgd-text-perl libio-socket-ssl-perl libio-stringy-perl libmailtools-perl
  sudo apt-get install libmime-perl libmime-tools-perl libnet-dns-perl libnet-domain-tld-perl libnet-ip-perl libnet-ldap-perl libpdf-api2-perl
  sudo apt-get install libsoap-lite-perl libtext-diff-perl
  sudo apt-get install make

  ติดตั้ง perl cgi ด้วยคำสั่งดังนี้
  sudo cpan CGI Encode::HanExtra

  หากเป็นการติดตั้ง perl module ด้วย CPAN ครั้งแรก อาจได้ข้อความแสดงออกมาประมาณว่าดังนี้
  CPAN is the world-wide archive of perl resources. It consists of about
  300 sites that all replicate the same contents around the globe. Many
  countries have at least one CPAN site already. The resources found on
  CPAN are easily accessible with the CPAN.pm module. If you want to use
  CPAN.pm, lots of things have to be configured. Fortunately, most of
  them can be determined automatically. If you prefer the automatic
  configuration, answer 'yes' below.

  If you prefer to enter a dialog instead, you can answer 'no' to this
  question and I'll let you configure in small steps one thing after the
  other. (Note: you can revisit this dialog anytime later by typing 'o
  conf init' at the cpan prompt.)
  Would you like me to configure as much as possible automatically? [yes]

  ให้ป้อนว่า yes แล้วกดแป้น Enter
  ระบบจะเริ่มทำงานดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมต่อเองโดยอัตโนมัติ 
  แล้วก็ให้ รอๆๆๆ (ช้าหรือเร็วขึ้นกับความเร็วของอินเทอร์เนต) จนกว่าจะเสร็จ

  หากข้อผิดพลาด

  Writing Makefile for Encode::HanExtra
  -- NOT OK
  Running make test
  Can't test without successful make
  Running make install
  make had returned bad status, install seems impossible

  อาจเป็นเพราะ ขณะติดตั้ง CPAN ครั้งแรก ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม make ทำให้ CPAN หาไม่เจอ
  ให้ติดตั้งโดยใช้คำสั่ง

  sudo apt-get install make

  แล้วให้แก้ไขไฟล์ /etc/perl/CPAN/Config.pm
  แก้ไขค่า 'make' => q[], ให้เป็น
  'make' => q[/usr/bin/make],

  ตรวจสอบ modules ของ perl ว่าครบถ้วนหรือไม่ด้วยคำสั่ง
  cd /opt/otrs/bin
  ./otrs.checkModules
  จะได้ผลลัพธ์ข้อความประมาณว่า
     o CGI............................ok (v3.49)
     o Date::Pcalc....................ok (v1.2)
     o Date::Format...................ok (v2.23)
     o DBI............................ok (v1.609)
     o DBD::mysql.....................ok (v4.012)
     o Digest::MD5....................ok (v2.39)
     o Crypt::PasswdMD5...............ok (v1.3)
     o LWP::UserAgent.................ok (v5.834)
     o Encode::HanExtra...............ok (v0.23)
     o IO::Scalar.....................ok (v2.110)
     o IO::Wrap.......................ok (v2.110)
     o MIME::Base64...................ok (v3.08)
     o Mail::Internet.................ok (v2.04)
     o MIME::Tools....................ok (v5.427)
     o Net::DNS.......................ok (v0.65)
     o Net::POP3......................ok (v2.29)
     o Mail::POP3Client...............ok (v2.18 )
        o IO::Socket::SSL.............ok (v1.31)
     o Net::IMAP::Simple..............ok (v1.17)
        o Net::IMAP::Simple::SSL......ok (v1.3)
     o Net::SMTP......................ok (v2.31)
        o Authen::SASL................ok (v2.12)
        o Net::SMTP::SSL..............ok (v1.01)
     o Net::LDAP......................ok (v0.39)
     o GD.............................ok (v2.39)
        o GD::Text....................ok (v0.86)
        o GD::Graph...................ok (v1.44)
        o GD::Graph::lines............ok (v1.15)
        o GD::Text::Align.............ok (v1.18)
     o PDF::API2......................ok (v0.73)
        o Compress::Zlib..............ok (v2.02)
     o SOAP::Lite.....................ok (v0.710.10)
     o XML::Parser....................ok (v2.36)

  ให้ใช้คำสั่งทดสอบเพิ่มเติมดังนี้คือ
  cd /opt/otrs
  perl -cw bin/cgi-bin/installer.pl
  จะได้ข้อความตอบกลับมาประมาณว่า bin/cgi-bin/installer.pl syntax OK
  ลองด้วยคำสั่งนี้อีกทีว่า
  perl -cw bin/PostMaster.pl
  จะได้ข้อความตอบกลับมาประมาณว่า  bin/PostMaster.pl syntax OK

  แสดงว่า perl module ครบถ้วน พร้อมใช้งานต่อได้

 7. ตรวจสอบความพร้อมของ apache ดังนี้
  ดูแฟ้ม /etc/apache2/mods-enabled/cgi.load
  ว่ามีบรรทัดข้อความว่า LoadModule cgi_module /usr/lib/apache2/modules/mod_cgi.so

  ตรวจสอบว่ามี module perl แล้วด้วยคำสั่ง
  grep -Rn mod_perl.so /etc/apache2*   ได้ผลประมาณว่า
  /etc/apache2/mods-available/perl.load:1:LoadModule perl_module /usr/lib/apache2/modules/mod_perl.so
  /etc/apache2/mods-enabled/perl.load:1:LoadModule perl_module /usr/lib/apache2/modules/mod_perl.so
  เป็นอันว่าใช้ได้

  สร้างแฟ้ม /etc/apache2/conf.d/otrs.conf ด้วยการคัดลอกจากต้นแบบด้วยคำสั่ง
  sudo cp /opt/otrs/scripts/apache2-httpd-new.include.conf /etc/apache2/conf.d/otrs.conf

  แล้วสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 restart

 8. สร้างตารางและตัวอย่างข้อมูลให้แก่ database otrs24
  แก้ไขแฟ้ม  /opt/otrs/Kernel/Config.pm
  ที่บรรทัดตัวแปร  $Self->{Database} = 'otrs';  เปลี่ยนค่าให้เป็นว่า $Self->{Database} = 'otrs24';
  ที่บรรทัดตัวแปร  $Self->{DatabasePw} = 'some-pass'; เปลี่ยนค่าให้เป็นว่า $Self->{DatabasePw} = 'hot';

  แล้วสั่งทำงาน mysql script ดังนี้
  /opt/otrs/scripts/database
  mysql otrs24 -uotrs -phot  < otrs-schema.mysql.sql
  mysql otrs24 -uotrs -phot  < otrs-initial_insert.mysql.sql
  mysql otrs24 -uotrs -phot  < otrs-schema-post.mysql.sql

 9. ทดสอบการใช้ไปที่เวบ http://localhost/otrs/index.pl
  ให้ login เข้าด้วย user ว่า root@localhost  รหัสผ่านคือ root  เป็นสิทธิ์ระดับ admin  จะได้หน้าเวบ [ Dashboard ]
  ไปที่เมนูด้านบน คลิกเลือก Admin  ได้หน้าเวบ [ Admin-area ]  ไปที่หัวข้อ Misc -> [ Sysconfig ]
  ได้หน้าเวบเตือนว่า Secure Mode need to be enabled! ให้เลื่อนไปคลิกเลือกลิงค์ข้อความว่า
  If Secure Mode is not activated, activate it via SysConfig because your application is already running.
  ได้หน้าต่าง [ Sysconfig ]  ไปที่หัวข้อ Config Options: Framework -> Core ตั้งค่าต่างๆตามต้องการ
  ที่ช่อง SecureMode:  ให้เปลี่ยนเป็น Yes
  ที่ช่อง AdminEmail:  ให้เปลี่ยนเป็น email ของ admin
  ที่ช่อง DefaultCharset:  ให้เปลี่ยนเป็น Utf-8
  เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Update

 10. หากต้องการ ตั้งค่าส่ง mail ผ่าน smtp server ดังนี้
  ให้ login ด้วย user ระดับ admin จะได้หน้าเวบ [ Dashboard ] ไปที่เมนูด้านบน คลิกเลือก Admin 
  ได้หน้าเวบ [ Admin-area ]  ไปที่หัวข้อ Misc -> [ Sysconfig ]  จะได้หน้าเวบใหม่
  ที่ด้านซ้ายมือหัวข้อ  Group selection: ที่ช่อง Group:  ให้เลือกเป็น Framework (355) แล้วคลิกปุ่ม Show
  หน้าเวบจะเปลี่ยนไปที่ด้านขวามีหัวข้อ Result: เพิ่มขึ้นมา ให้เลื่อนไปคลิกเลือก Subgroup ว่า Core::Sendmail
  ได้หน้าเวบว่า Config Options: Framework -> Core::Sendmail
  ไปที่ช่อง SendmailModule: ให้แก้ไขเปลี่ยนเป็นว่า  SMTP
  ที่ช่อง SendmailModule::Host: ให้แก้ไขเลี่ยนเป็น smtp server ที่ต้องการ
  เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Update

 11. ติดตั้ง OTRS:ITSM ทำดังนี้  ให้ดาวน์โหลดแฟ้มเหล่านี้มาเก็บไว้ก่อนคือ
  ftp://ftp.psu.ac.th/pub/otrs/GeneralCatalog-1.3.2.opm
  ftp://ftp.psu.ac.th/pub/otrs/ITSMCore-1.3.2.opm
  ftp://ftp.psu.ac.th/pub/otrs/ITSMIncidentProblemManagement-1.3.2.opm
  ftp://ftp.psu.ac.th/pub/otrs/ITSMConfigurationManagement-1.3.2.opm
  ftp://ftp.psu.ac.th/pub/otrs/ITSMServiceLevelManagement-1.3.2.opm
  ftp://ftp.psu.ac.th/pub/otrs/ImportExport-1.3.2.opm

  แล้วติดตั้งด้วยการ ให้ login ด้วย user ระดับ admin จะได้หน้าเวบ [ Dashboard ] ไปที่เมนูด้านบน คลิกเลือก Admin
  ได้หน้าเวบ [ Admin-area ]  ไปที่หัวข้อ Misc -> [ Package Manager ]  จะได้หน้าเวบใหม่  ที่ด้านซ้ายมือหัวข้อ  Install: ที่ช่อง Package:
  ให้คลิกปุ่ม Browse... เลือกแฟ้ม GeneralCatalog-1.3.2.opm ที่ได้ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ก่อน
  แล้วคลิกปุ่ม Install จะได้ Package ชื่อ GeneralCatalog ติดตั้งเพิ่มขึ้นมา

  ทำแบบนี้กับแฟ้มที่เหลือคือ ITSMCore-1.3.2.opm, ITSMIncidentProblemManagement-1.3.2.opm,
  ITSMConfigurationManagement-1.3.2.opm, ITSMServiceLevelManagement-1.3.2.opm และ ImportExport-1.3.2.opm