ติดตั้ง packetfence บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 24-07-2551

ดูแลโดย WIPAT


 • ต้นฉบับทดสอบกับ ubuntu 6.06.2 และ packetfence 1.6.2
 • ต้นฉบับ packetfence อยู่ที่ http://www.packetfence.org


 1. ติดตั้งชุดเครื่องมือ ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install build-essential libssl0.9.7 nmap

 2. ติดตั้ง mysql server ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install mysql-server
  แล้วอย่าลืมตั้ง password ของ mysql server ด้วยคำสั่งตัวอย่าง
  mysqladmin -u root password "mysqldroot"

 3. ติดตั้ง apache และ php ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-proxy-html libapache2-mod-auth-plain
  sudo apt-get install libapache2-mod-php5 php-pear php5-mysql php5-gd

  แก้ไขแฟ้ม /etc/php5/apache2/php5.ini ให้ timezone ถูกต้อง
  ตั้งค่าตัวแปรว่า date.timezone = Asia/Bangkok

  ให้หยุดการทำงานของ apache ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 stop
  และตั้งค่าไม่ให้ apache ทำงานทุกครั้งที่ boot ด้วยคำสั่ง sudo update-rc.d -f apache2 remove

 4. ติดตั้ง perl ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install perl-suid libterm-readkey-perl libconfig-inifiles-perl libnet-netmask-perl libparse-recdescent-perl libnet-rawip-perl libtimedate-perl libwww-perl

 5. ติดตั้ง IPTables::IPv4 ให้ดาวน์โหลดแฟ้มจาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/packetfence/IPTables-IPv4-0.98.tar.gz
  ด้วยคำสั่ง wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/packetfence/IPTables-IPv4-0.98.tar.gz
  แตกแฟ้มด้วยคำสั่ง tar -zxvf IPTables-IPv4-0.98.tar.gz  -C /tmp
  เข้าไปทำงานต่อด้วยคำสั่ง
  cd /tmp/IPTables-IPv4-0.98
  sudo perl Makefile.PL
  sudo make
  sudo make test
  sudo make install

 6. ติดตั้ง packetfence ให้ดาวน์โหลดแฟ้ม ftp://ftp.psu.ac.th/pub/packetfence/packetfence-1.6.2.tar.gz
  ด้วยคำสั่ง wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/packetfence/packetfence-1.6.2.tar.gz
  แล้วแตกแฟ้มออกมาด้วยคำสั่ง sudo tar -zxvf packetfence-1.6.2.tar.gz -C /usr/local
  จะได้ packetfence อยู่ที่ /usr/local/pf
  เข้าไปทำงานต่อด้วยคำสั่ง cd /usr/local/pf
  สั่งให้ iptables ทำงานด้วยคำสั่ง sudo modprobe ip_tables
  แล้วสั่งชุดตั้งทำงานด้วยคำสั่ง sudo ./installer.pl ได้ข้อความประมาณว่า

  PacketFence has not been tested on your system would you like to continue? [y|n]
  ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Please enter the full path to your RPM updater: ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  DISCLAIMER
  By your use of this software, you recognize and agree that this software is
  provided 'as is' without warranty of any kind. The authors do not make any
  warranties, expressed or implied, including but not limited to implied
  warranties of merchantability and fitness for any particular purpose, with
  respect to this software. In no event shall the authors be liable for any
  incidental, consequential, or other damages whatsoever (including without
  limitation, damages for loss of critical data, loss of profits, interruption
  of business, etc) arising out of the use or inability to use this software.

  Sorry for the legalese...do you agree? [y|n]  ให้ป้อน y แล้วกด Enter

  PacketFence prefers to run as user 'pf' - can I create it? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Creating account
  Locking account
  Password changed.
  Do you plan on using Nessus to scan client systems? [y|n] ให้ป้อน n แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  PacketFence requires a MySQL server as a backend. Would you like to install it locally? [y|n]
  ให้ป้อน n แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  Host [localhost]: ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  Port [3306]: ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  Database [pf]: ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  PF needs to set the MySQL administrator password - is that ok? (answer 'Y' only if this is a new MySQL install) [y|n]
  ให้ป้อน n แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Current Password: ให้ป้อนรหัสผ่านของ mysql server เข้าไป ในตัวอย่างนี้คือ mysqld root แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  PF needs to create the PF database - is that ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Loading schema
  PF needs to create a database user to access the PF database - is that ok? [y|n]
  ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Can I use 'pf' as the username? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Password: ให้ป้อนตั้งรหัสผ่านสำหรับ pf เข้าไป ตัวอย่างนี้ตั้งว่า 123456 แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  Confirm: เป็นการทวนรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านเดิมซ้ำ ตัวอย่างนี้คือ 123456 แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  ** NOTE: AFTER RUNNING THE CONFIGURATOR, BE SURE TO CHECK THAT /usr/local/pf/conf/pf.conf
  REFLECTS YOUR MYSQL CONFIGURATION:
  - HOST: localhost
  - PORT: 3306
  - USER: pf
  - PASS: 123456
  - DB : pf
  Can't exec "rpm": No such file or directory at ./installer.pl line 382, <STDIN> line 16.
  Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./installer.pl line 382, <STDIN> line 16.
  sh: rpm: command not found
  PF needs several Perl modules to function properly. May I download and install them? [y|n]
  ให้ป้อน n แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Setting permissions
  Chowning /usr/local/pf pf:pf
  Chowning /usr/local/pf/bin/pfcmd root:root and setting SGID bits
  .......
  Would you like me to create an account for the web administrative interface?
  ** NOTE: this will overwrite any existing accounts ** [y|n]
  ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Username [admin]: ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  New password: ให้ป้อนตั้งรหัสผ่านสำหรับ admin เข้าไป ตัวอย่างนี้ตั้งว่า 123456 แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Re-type new password: เป็นการทวนรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านเดิมซ้ำ ตัวอย่างนี้คือ 123456 แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Adding password for user admin
  Installation is complete
  ** Please run cd /usr/local/pf && ./configurator.pl before starting PacketFence **

  เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนติดตั้ง packetfence


 7. ต่อไปสร้าง ssl certificate ดังนี้
  cd /tmp
  openssl req -new > packetfence.csr ได้ข้อความประมาณว่า
  Generating a 1024 bit RSA private key
  ..................................++++++
  .........................++++++
  writing new private key to 'privkey.pem'
  Enter PEM pass phrase: ให้ป้อน key ตัวอย่างนี้ป้อนว่า 1234 แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Verifying - Enter PEM pass phrase: เป็นการทวนรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านเดิมซ้ำ ตัวอย่างนี้คือ 1234 แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  -----
  You are about to be asked to enter information that will be incorporated
  into your certificate request.
  What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
  There are quite a few fields but you can leave some blank
  For some fields there will be a default value,
  If you enter '.', the field will be left blank.
  -----
  Country Name (2 letter code) [AU]: ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  State or Province Name (full name) [Some-State]: ให้ป้อนเครื่องหมายจุด . แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Locality Name (eg, city) []: ให้ป้อนเครื่องหมายจุด . แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: ให้ป้อนเครื่องหมายจุด . แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Common Name (eg, YOUR name) []: ให้ป้อนเครื่องหมายจุด . แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Email Address []: ให้ป้อนเครื่องหมายจุด . แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Please enter the following 'extra' attributes
  to be sent with your certificate request
  A challenge password []: ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  An optional company name []: ให้กด Enter

  แล้วต่อด้วยคำสั่ง openssl rsa -in privkey.pem -out server.key ได้ข้อความประมาณว่า
  Enter pass phrase for privkey.pem: ให้ป้อน key ที่ใช้ ตัวอย่างนี้ป้อนว่า 1234 แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  writing RSA key แสดงว่าถูกต้องใช้ได้แล้ว

  ต่อด้วยคำสั่ง openssl x509 -in packetfence.csr -out server.crt -req -signkey server.key -days 365
  sudo mv server.crt /usr/local/pf/conf/ssl/
  sudo mv server.key /usr/local/pf/conf/ssl/
  rm -f packetfence.csr privkey.pem

 8. ต่อไปสร้างต้นแบบแฟ้ม /usr/local/pf/conf/pf.conf ดังนี้
  cd /usr/local/pf
  sudo ./configurator.pl ได้ข้อความประมาณว่า
  Checking existing configuration...
  No existing configuration found
  Would you like to use a template configuration or custom [t|c] ให้ป้อน t แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Which template would you like:
  1) Test mode
  2) Registration
  3) Detection
  4) Registration & Detection
  5) Registration, Detection & Scanning
  6) Session-based Authentication
  Answer: [1|2|3|4|5]: [1|2|3|4|5|6]
  ให้ป้อน 2 แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Setting option dhcpdetector to template value enabled
  Setting option mode to template value passive
  Setting option isolation to template value disabled
  Setting option testing to template value enabled
  Setting option detection to template value enabled
  Setting option registration to template value disabled
  Setting option auth to template value local
  Setting option skip_mode to template value window
  Setting option skip_window to template value 2w
  Setting option aup to template value disabled
  Setting option skip_reminder to template value 1d
  Loading Template: Warning PacketFence is going LIVE - WEAPONS HOT

  ** NOTE: The configuration can be a bit tedious. If you get bored, you can always just edit /usr/local/pf/conf/pf.conf directly **

  GENERAL CONFIGURATION
  Domain (default: <NONE> [?]): ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  <NONE> - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Hostname (default: yourhostname [?]): ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  yourhostname - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  DNS Servers (comma delimited) (default: 192.100.77.5 [?]): ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  192.100.77.5 - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  DHCP Servers (comma delimited) (default: 127.0.0.1 [?]): ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  127.0.0.1 - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  What is my management interface? (default: eth0) [eth0|?]: ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  eth0 - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  What is its IP address? (default: 10.0.0.3 [?]): ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  10.0.0.3 - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  What is its mask? (default: 255.255.255.0 [?]): ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  255.255.255.0 - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  What is my gateway? (default: 10.0.0.1 [?]): ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  10.0.0.1 - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  TRAPPING CONFIGURATION
  ALERTING CONFIGURATION
  Where would you like notifications of traps, rogue DHCP servers, and other sundry goods sent? (default: pf@localhost [?]):
  ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  pf@localhost - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  What should I use as my SMTP relay server? (default: localhost [?]): ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  localhost - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  DATABASE CONFIGURATION
  Where is my database server? (default: localhost [?]): ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  localhost - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  What port is is listening on? (default: 3306 [?]): ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  3306 - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  What database should I use? (default: pf [?]): ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  pf - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  What account should I use? (default: pf [?]): ให้กด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  pf - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  What password should I use? (default: packet [?]): ให้ป้อนรหัสผ่าน database ของ pf
  ในตัวอย่างนี้ให้ป้อน 123456 แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า
  123456 - ok? [y|n] ให้ป้อน y แล้วกด Enter ได้ข้อความประมาณว่า

  Please review conf/pf.conf to correct any errors or change pathing to daemons
  After starting PF, use bin/pfcmd or the web interface (https://ubuntu.:1443) to administer the system
  Committing settings...
  Enjoy!
  เป็นอันได้ต้นแบบ configuration ของ pf แล้วหากใส่ข้อมูลผิดพลาด
  ขอแนะนำให้ลบแฟ้มข้อมูล /usr/local/pf/conf/pf.conf ทิ้ง แลัวสั่ง sudo ./configurator.pl ใหม่

 9. ปรับแต่งแฟ้ม /usr/local/pf/conf/pf.conf ให้เป็นดังนี้
  แก้ไขบรรทัดจากเดิม domain= เป็น domain=3
  แก้ไขบรรทัดจากเดิ hostname=yourhostname เป็น hostname=10.0.0
  *** ต้องแก้ไขพิเศษ เพราะใช้ ip 10.0.0.3
  เติมต่อจากบรรทัดสุดท้ายว่า
  [services]
  httpd=/usr/sbin/apache2


 10. สร้าง directory เพิ่มเติมด้วยคำสั่ง sudo mkdir -p /usr/lib/apache2/logs
  แล้วปรับแต่งแฟ้ม /usr/local/pf/conf/templates/httpd.conf ให้มีดังนี้

  เพิ่มบรรทัดว่า ServerRoot /usr/lib/apache2

  แล้วไปที่ประมาณบรรทัดที่ 80 ให้แก้ไขจากเดิม
  <IfModule !sapi_apache2.c>
  #LoadModule php5_module modules/libphp5.so
  LoadModule php4_module modules/libphp4.so
  </IfModule> กลายเป็น
  <IfModule !sapi_apache2.c>
  LoadModule php5_module modules/libphp5.so
  #LoadModule php4_module modules/libphp4.so
  </IfModule>

 11. สั่งให้ packetfence ทำงานด้วยคำสั่ง
  sudo modprobe ip_tables
  sudo /usr/local/pf/bin/pfcmd control pf start  ได้ข้อความประมาณว่า
  Checking configuration sanity...
  service|command
  config files|start
  iptables|start
  httpd|start
  pfmon|start
  แสดงว่าใช้งานได้แล้ว ให้ลองใช้ browser เข้าไปที่ https://10.0.0.3:1443
  แล้ว login เข้าไปด้วย username และ password ของ admin

 12. สั่งให้ packetfence หยุดทำงานด้วยคำสั่ง sudo /usr/local/pf/bin/pfcmd control pf stop

 13. ตัวอย่างคำสั่ง
  ดู network card ที่มีตรวจสอบเจอทั้งหมด /usr/local/pf/bin/pfcmd node view all
  ขึ้นทะเบียน /usr/local/pf/bin/pfcmd node edit 00:11:5b:5e:1c:57 status="reg",pid=1
  ยกเลิกการขึ้นทะเบียน /usr/local/pf/bin/pfcmd node edit 00:11:5b:5e:1c:57 status="unreg"

 14. การให้ authen กับ radius ต้องทำดังนี้  ให้ติดตั้ง mod_auth_radius ก่อน
  ดาวน์โหลด mod_auth_radius  จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/freeradius/mod_auth_radius-1.5.7.tar
  ด้วยคำสั่ง wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/freeradius/mod_auth_radius-1.5.7.tar
  แตกแฟ้มด้วยคำสั่ง tar -xf mod_auth_radius-1.5.7.tar  -C /tmp
  เข้าไปทำงานต่อด้วยคำสั่ง
  cd /tmp/mod_auth_radius-1.5.7
  sudo apxs -i -a -c mod_auth_radius-2.0.c

  แล้วแก้ไขแฟ้ม /usr/local/pf/conf/templates/httpd.conf
  ไปที่ประมาณบรรทัด 262 ต่อจากบรรทัดข้อความว่า
  <IfModule !mod_auth.c>
    LoadModule auth_module modules/mod_auth.so
  </IfModule>
  ให้เพิ่มบรรทัดข้อความว่า
  <IfModule !mod_auth_radius-2.0.c>
    LoadModule radius_auth_module modules/mod_auth_radius-2.0.so
  </IfModule>

  ต่อไปให้แก้ไขแฟ้ม /usr/local/pf/conf/templates/radius.conf เป็นประมาณตัวอย่างว่า
  <IfModule mod_auth_radius-2.0.c>
  AddRadiusAuth localhost testing123 10
  <Location "/cgi-bin/register-radius.cgi">
    AuthType Basic
    AuthName "RADIUS"
    AuthAuthoritative off
    AuthRadiusAuthoritative on
    require valid-user
  </Location>
  </IfModule>
  สั่งให้ packetfence หยุดทำงานด้วยคำสั่ง sudo /usr/local/pf/bin/pfcmd control pf stop
  แล้วสั่งให้ packetfence ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /usr/local/pf/bin/pfcmd control pf start

 15. ---ทดสอบ patch สำหรับ arp mode บน packetfence 1.8.7
  แก้ไขแฟ้ม /usr/local/pf/sbin/pfmon

  ไปประมาณบรรทัดที่ 455 ระหว่างข้อความว่า
          $newflag = 1 if ( !$violations{$mac} );
      }
  ..... แทรกข้อความเพิ่มที่นี่
      # update the violations hash for other threads
      {
   
  บรรทัดข้อความที่ต้องแทรกเพิ่มคือ
    # This will be a violation (event) someday
    #
    if (isenabled($Config{'trapping'}{'registration'})) {
      my @unregistered = nodes_active_unregistered();

      # Add unregistered to violation array
      #
      my $maxsize = $Config{'registration'}{'queuesize'} || 0;
      my $total=0;
      for my $row (@unregistered) {
          my $mac = $row->{'mac'};
          my $ip = $row->{'ip'};
          if (reggable_ip($ip) && trappable_ip($ip) && trappable_mac($mac) &&
  !$new_violations{$mac}){
            $logger->info("adding unreged $mac ($ip) to violations",8);
            push @violators, $row;
            $new_violations{$mac}=$ip;
            $newflag=1 if (!$violations{$mac});
            last if ($maxsize>0 && $total++ == $maxsize);
          }
      }
    }

  แล้วไปประมาณบรรทัดที่ 700 ใต้ข้อความว่า
         if ( isenabled( $Config{'arp'}{'cleanshutdown'} ) ) {
              my @violators = violation_view_all_active();
  ... แทรกข้อความเพิ่มที่นี่
              foreach my $violator (@violators) {
                  freemac( $violator->{'mac'} );
        
  บรรทัดข้อความที่ต้องแทรกเพิ่มคือ
        if (isenabled($Config{'trapping'}{'registration'})) {
          my @unregistered = nodes_active_unregistered();
          push @violators, @unregistered;
        }