ติดตั้ง phpmyprepaid บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14-12-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • อยู่ระหว่างการทดสอบเท่านั้น ห้ามใช้งาน
 • ทดสอบกับ ubuntu 1.04, phpmyprepaid RC3


 1. ต้องติดตั้งโปรแกรม apche + php + rrdtool ก่อน ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install apache2 php5 php5-mysql php5-gd rrdtool
  แล้วสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/apache2 restart

 2. ติดตั้ง mysql database server ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install mysql-server
  ระหว่างติดตั้งหากมีคำถามที่เกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่าน ก็ให้เคาะแป้น enter ผ่านไปก่อนทั้งหมด
  หลังติดตั้งเสร็จแล้วให้รีบตั้งรหัสผ่าน root ของ mysql-server ใหม่
  ตัวอย่างนี้ตั้งรหัสผ่านว่า mysqldroot ใช้คำสั่งคือ
  mysqladmin -uroot password mysqldroot

 3. สร้าง database สำหรับ phpmyprepaid ชื่อ radius ใช้คำสั่ง
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE radius CHARACTER SET 'UTF8';"

  แล้วกำหนดสิทธิ์การใช้ database radius ให้แก่ user ชื่อ radius โดยมีรหัสผ่านว่า radpass ใช้คำสั่งคือ
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "grant all privileges on radius.* to 'radius'@'localhost' identified by 'radpass' ;"

 4. ติดตั้ง freeradius server ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install freeradius freeradius-mysql
  แล้วทดสอบด้วยคำสั่งประมาณว่า sudo radtest Username Password 127.0.0.1 0 testing123
  โดยที่ Username และ Password เป็น user และ password ของ server นี้ หากได้คำตอบประมาณว่า
  Sending Access-Request of id 123 to 127.0.0.1 port 1812
      User-Name = "Username"
      User-Password = "Password"
      NAS-IP-Address = 127.0.0.1
      NAS-Port = 0
  rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1 port 1812, id=123, length=20
  แสดงว่า freeradius server ใช้งานได้แล้ว

 5. ปรับปรุงให้ freeradius เชื่อมต่อกับ mysql ทำดังนี้

  แก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/sites-available/default
  ที่ส่วนของ authorize {...} ประมาณบรรทัดที่ 152 แก้ไขปิด files ด้วยการเติมเครื่องหมาย # เข้าไป ให้เป็นประมาณว่า
  #  Read the 'users' file
  # files
  ที่ส่วนของ authorize {...} ประมาณบรรทัดที่ 159 แก้ไขเปิด sql ด้วยการเอาเครื่องหมาย # ออก ให้เป็นประมาณว่า
  #  See "Authorization Queries" in sql.conf
  sql
  ที่ส่วนของ accounting {...} ประมาณบรรทัดที่ 383 แก้ไขเปิด sql ด้วยการเอาเครื่องหมาย # ออก ให้เป็นประมาณว่า
  #  See "Accounting queries" in sql.conf
  sql
  ที่ส่วนของ post-authen {...} ประมาณบรรทัดที่ 449 แก้ไขเปิด sql ด้วยการเอาเครื่องหมาย # ออก ให้เป็นประมาณว่า
  #  See "Authentication Logging Queries" in sql.conf
  sql

  แก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/radiusd.conf
  ประมาณบรรทัดที่ 683 แก้ไขเปิด sql.conf ด้วยการเอาเครื่องหมาย # ออก ให้เป็นประมาณว่า
  $INCLUDE sql.conf

  แล้วสั่งให้ freeradius ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/freeradius restart

 6. ติดตั้ง phpmyprepaid ทำดังนี้  ดาวน์โหลดแฟ้มมาเก็บไว้แล้วแตกออกมาด้วยคำสั่ง
  wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/phpmyprepaid/phpmyprepaidRC3.tgz -P /tmp
  sudo tar  -zxpvf /tmp/phpmyprepaidRC3.tgz -C /var/www
  sudo chown -Rv www-data.www-data /var/www/phpmyprepaid

  ใช้ brower เข้าไปที่หน้าเวบ http://localhost/phpmyprepaid/www
  ได้หน้าเวบ 1. Welcome to PhpMyPrepaid Setup ให้คลิกปุ่ม Start

  ได้หน้าเวบ 2. Licence ให้ติ๊กช่อง I Accept แล้วคลิกปุ่ม Next

  ได้หน้าเวบ 3. Verifying Configuration ตรวจสอบดูค่าต่างว่าถูกต้องดีแล้ว
  PHP Version 5.X supported           OK (ver 5.3.2-1ubuntu4.5)
  Writable PhpMyPrepaid Configuration File (phpmyprepaid.conf.php)  OK
  PHP Memory Limit >= 16 MB       OK (128M)
  Check for your Operating System OK
  แล้วให้คลิกปุม Next

  ได้หน้าเวบ 4. Environment Configuration ให้ใส่ค่าดังนี้
  แก้ไขช่อง Phpmyprepaid path แก้ไขเปลี่ยนเป็นว่า /var/www/phpmyprepaid
  ช่องอื่นๆปล่อยเหมือนเดิมๆ แล้วคลิกปุ่ม Next

  ได้หน้าเวบ 5. Radius Configuration ให้ใส่ค่าดังนี้
  ไปที่ช่อง FreeRADIUS secret แก้ไขให้เป็นว่า testing123
  ไปที่ช่อง FreeRADIUS version. ให้เปลี่ยนไปติ๊กเลือกเป็น 2.X  แล้วคลิกปุ่ม Next

  ได้หน้าเวบ 6. User Interface Configuration ให้ใส่ค่าดังนี้
  ช่อง Administrator login for PhpMyPrepaid ให้ใส่ user ของ admin ตัวอย่างนี้สมมติชื่อว่าเป็น admin
  ช่อง Administrator password for PhpMyPrepaid และ Confirm
  ให้ใส่รหัสผ่านของ admin ตัวอย่างสมมติว่าเป็น 123456
  ที่เหลือไม่ต้องใส่ ปล่อยให้ว่างไว้เหมือนเดิม แล้วคลิกปุ่ม Next

  ได้หน้าเวบ 7. DataBase Configuration ให้ใส่ค่าดังนี้
  ช่อง Root password for Mysql ตัวอย่างนี้ให้ใส่ว่า mysqldroot
  PhpMyPrepaid Database Name (phpmyprepaid) ให้ป้อนว่า radius
  ช่อง Confirm Password ให้เปลี่ยนเป็นว่า radpass
  ช่อง PhpMyPrepaid Database Password
  ที่เหลือปล่อยว่างไว้ แล้วคลิกปุ่ม Next

  ได้หน้าเวบ 8. Creating Database แสดงผลว่า done สมบูรณ์ทุกตัว แล้วคลิกปุ่ม Next

  ได้หน้าเวบ 9. Location setup and default configuration
  ให้ป้อนข้อมูลทุกช่องที่ Location name, Location Domain, Location City
  ช่อง Location Country Code ให้เลือกเปลี่ยนเป็น THAILAND แล้วคลิกปุ่ม Next
  ช่อง Location Area code ให้เลือกเปลี่ยนเป็น -- แล้วคลิกปุ่ม Next

  ได้หน้าเวบ 10. Phpmyprepaid general configuration
  ยังไม่ต้องแก้ไขอะไร ให้คลิกปุ่ม Next

  ได้หน้าเวบ 11. Installation Finished  ถึงตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้ว

  ต้องลบแฟ้ม install ทิ้งก่อนด้วยคำสั่ง sudo rm -rf /var/www/phpmyprepaid/www/install
  แล้วทดสอบผลงานด้วยการใช้ brower เข้าไปที่หน้าเวบ http://localhost/phpmyprepaid/www