ติดตั้ง portal บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14-02-2554

ดูแลโดย WIPAT


   • ยังไม่เสร็จนะครับ ห้ามใช้งาน 1. ติดตั้ง nginx ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install nginx
  แล้วสั่งให้ nginx ทำงานด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/nginx start
  ทดสอบดูผลงานเวบได้จาก http://localhost

 2. ติดตั้ง memcache ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install memcached

 3. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install mysql-server
  หากได้หน้าต่าง Configuring mysql-server-5.0  มีข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่าน
  ในตอนนี้ยังไม่ต้องใส่อะไร ให้เลื่อนไปเลือก <Ok>
  ระบบจะทำการติดตั้งต่อไปจนเสร็จ
  สั่งให้ mysql server ทำงานด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/mysql start

  เพื่อความปลอดภัยให้รีบแก้ไขรหัสผ่านของ root ของ mysql
  สมมติว่าต้องการให้รหัสของผู้ใช้ root มีรหัสผ่านว่า mysqldroot
  ตัวอย่างนี้ใช้คำสั่งว่า mysqladmin -uroot password mysqldroot

 4. ติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมดังนี้คือ
  sudo apt-get install  python-flup python-django python-mysqldb python-setuptools python-dev build-essential subversion
  sudo easy_install yolk

 5. ติดตั้ง portal ดังนี้
  sudo mkdir -p /var/usablelabs/
  sudo mkdir -p /var/usablelabs/portals
  sudo chown -Rv root:$(whoami) /var/usablelabs/
  sudo chown -Rv $(whoami):$(whoami) /var/usablelabs/portals
  svn checkout http://usableportal.googlecode.com/svn/trunk/ /var/usablelabs/portals
  mysql -u root -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE portal_dev DEFAULT CHARACTER SET 'utf8' DEFAULT COLLATE  'utf8_general_ci';"
  mysql -u root -pmysqldroot -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON portal_dev.* TO 'portal'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234567';"
  cd /var/usablelabs/portals
  svn up
  python  manage.py syncdb

 6. จัดการ nginx ดังนี้
  สร้างแฟ้ม /etc/nginx/sites-available/portal ข้อความว่า
  server {
      listen   80 default;
      server_name  localhost;
      access_log  /var/log/nginx/localhost.access.log;
      root   /var/usablelabs/portals/public;
      location / {
           if ($request_uri ~ ^/(images|javascripts|stylesheets|themes|yui|flowplayer)/.*$) {
                  expires 1h;
                  break;
          }
          if (-f $request_filename) {
                  break;
          }
          fastcgi_pass 127.0.0.1:3031;
          fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_script_name;
          fastcgi_param REQUEST_METHOD $request_method;
          fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;
          fastcgi_param CONTENT_TYPE $content_type;
          fastcgi_param CONTENT_LENGTH $content_length;
          fastcgi_param  SERVER_PROTOCOL    $server_protocol;
          fastcgi_param  SERVER_PORT        $server_port;
          fastcgi_param  SERVER_NAME        $server_name;
          fastcgi_pass_header Authorization;
          fastcgi_intercept_errors off;
      }
  }

  แล้วทำงานต่อด้วยคำสั่ง
  sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/portal /etc/nginx/sites-enabled/portal
  sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
  sudo /etc/init.d/nginx restart

 7. สังให้ portal ทำงานด้วยคำสั่ง
  cd /var/usablelabs/portals
  python manage.py runfcgi method=threaded pidfile=/tmp/portal.pid host=127.0.0.1 port=3031
  ทดสอบดูผลงานเวบได้ที่  http://localhost

  สั่งหยุด portal ด้วยคำสั่ง
  sudo kill -9 $(cat /tmp/portal.pid)
  sudo kill -9 $(ps aux | grep start_ftpd | grep -v grep | awk '{print $2}')
  sudo kill -9 $(ps aux | grep ftpd.py | grep -v grep | awk '{print $2}')

 8. ทดสอบที่ http://localhost เปิดเวบหน้าแรกได้ว่า
  เข้าระบบ »รายการเว็บ » สุ่มเว็บ » กรุณาตั้งเว็บศูนย์รวมเว็บแรกของไซต์นี้ในหน้า "System information" ในส่วนการบริหารระบบ...

  คลิกเลือก เมนูด้านบน หัวข้อ เข้าระบบได้หน้า login