ติดตั้ง snort บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 08-02-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • ตั้งค่าให้มีการ log เข้าไปเก็บไว้ใน mysql server ด้วย
 • ติดตั้ง snort report เพื่อให้ดูข้อมูล snort ผ่านหน้าเวบ ได้


 1. ต้องติดตั้ง mysql server ก่อน ทำดังนี้
  sudo apt-get install mysql-server

  หากได้หน้าต่าง Configuring mysql-server-5.0  มีข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่าน
  ในตอนนี้ยังไม่ต้องใส่อะไร ให้เลื่อนไปเลือก <Ok>
  ระบบจะทำการติดตั้งต่อไปจนเสร็จ

  เพื่อความปลอดภัยให้รีบแก้ไขรหัสผ่านของ root ของ mysql
  สมมติว่าต้องการให้รหัสของผู้ใช้ root มีรหัสผ่านว่า mysqldroot
  ตัวอย่างนี้ใช้คำสั่งว่า mysqladmin -uroot password mysqldroot

  สร้าง database สำหรับ snort ชื่อว่า snort ทำดังนี้
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE snortdatabase CHARACTER SET 'UTF8';"

  กำหนดสิทธิ์การใช้ database ชื่อ snort ให้แก่ user ชื่อ snortmysql โดยมีรหัสผ่านว่า snortpass ใช้คำสั่งคือ
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "grant all privileges on snortdatabase.* to 'snortmysql'@'localhost' identified by 'snortpass';"
 2. ติดตั้ง package เพิ่มเติมด้วยคำสั่งดังนี้
  sudo apt-get install nmap nbtscan apache2 php5 php5-mysql php5-gd libpcap0.8-dev libpcre3-dev g++ bison flex
  sudo apt-get install libpcap-ruby libmysqlclient16-dev libtool autoconf
 3. ติดตั้ง JpGraph ทำดังนี้
  sudo mkdir -p /var/www/jpgraph
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/snort/jpgraph-1.27.1.tar.gz -P /tmp
  tar -zxpvf /tmp/jpgraph-1.27.1.tar.gz -C /tmp
  sudo cp -Rv /tmp/jpgraph-1.27.1/src /var/www/jpgraph
 4. ติดตั้ง Snort Report ทำดังนี้
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/snort/snortreport-1.3.3.tar.gz -P /tmp
  sudo tar -zxvf /tmp/snortreport-1.3.3.tar.gz -C /var/www

  แล้วแก้ไขแฟ้ม /var/www/snortreport-1.3.3/srconf.php
  ไปที่ประมาณบรรทัดที่ 22 แก้ไขเลขเวอร์ชั่น ดังนี้
  $srVersion = "Snort Report Version 1.3.3";
  ไปที่ประมาณบรรทัดที่ 30 แก้ไขตัวแปร ดังนี้
  $user = "snortmysql";
  $pass = "snortpass";
  $dbname = "snortdatabase";

  แก้ไขแฟ้ม /var/www/snortreport-1.3.3/alerts.php
  ไปที่ประมาณบรรทัดที่ 398 แก้ไขตัวแปร FQDN จากเดิม
  $detailURL = $detailURL . "&FQDN=yes&".$timespan->getURL('beginTime', 'endTime');
  ให้เปลี่ยนเป็นว่า
  $detailURL = $detailURL . "&FQDN=no&".$timespan->getURL('beginTime', 'endTime');
 5. ติดตั้ง Data Acquistion API ทำดังนี้
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/snort/daq-0.6.2.tar.gz -P /tmp
  tar -zxvf /tmp/daq-0.6.2.tar.gz -C /tmp
  cd /tmp/daq-0.6.2
  ./configure
  make
  sudo make install
  sudo ldconfig
  cd
 6. ติดตั้ง libdnet ทำดังนี้
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/snort/libdnet-1.12.tgz -P /tmp
  tar -zxvf /tmp/libdnet-1.12.tgz -C /tmp
  cd /tmp/libdnet-1.12
  ./configure
  make
  sudo make install
  sudo ln -s /usr/local/lib/libdnet.1.0.1 /usr/lib/libdnet.1
  cd
 7. ติดตั้ง Snort ทำดังนี้
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/snort/snort-2.9.2.tar.gz -P /tmp
  tar -zxvf /tmp/snort-2.9.2.tar.gz -C /tmp
  cd /tmp/snort-2.9.2
  ./configure prefix=/usr/local/snort --enable-sourcefire
  make
  sudo make install
  sudo mkdir -p /var/log/snort
  sudo mkdir -p /var/snort
  sudo groupadd snort
  sudo useradd -g snort snort
  sudo chown snort:snort /var/log/snort
  mysql -u snortmysql -psnortpass -D snortdatabase < ./schemas/create_mysql
  mysql -u snortmysql -psnortpass -D snortdatabase < /var/www/snortreport-1.3.3/create_indexes.sql
  cd
 8. ติดตั้ง Snort Rules ทำดังนี้
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/snort/snortrules-snapshot-2920.tar.gz -P /tmp
  sudo tar -zxvf /tmp/snortrules-snapshot-2920.tar.gz -C /usr/local/snort
  sudo mkdir -p /usr/local/snort/lib/snort_dynamicrules
  sudo cp /usr/local/snort/so_rules/precompiled/Ubuntu-10-4/i386/2.9.2.0/* /usr/local/snort/lib/snort_dynamicrules
  sudo touch /usr/local/snort/rules/white_list.rules
  sudo touch /usr/local/snort/rules/black_list.rules
 9. แก้ไขแฟ้ม /usr/local/snort/etc/snort.conf 
  ประมาณบรรทัดที่ 113 ให้ปรับปรุงตัวแปรเป็นดังนี้
  var WHITE_LIST_PATH /usr/local/snort/rules
  var BLACK_LIST_PATH /usr/local/snort/rules

  ประมาณบรรทัดที่ 247 ให้ปรับปรุงตัวแปรเป็นดังนี้
  dynamicpreprocessor directory /usr/local/snort/lib/snort_dynamicpreprocessor/
  dynamicengine /usr/local/snort/lib/snort_dynamicengine/libsf_engine.so
  dynamicdetection directory /usr/local/snort/lib/snort_dynamicrules

  ประมาณบรรทัดที่ 420 ให้ลบเครื่องหมาย # นำหน้าออก  เหลือเป็นเพียงว่า
  preprocessor arpspoof

  ประมาณบรรทัดที่ 520 ปรับปรุงเพิ่มบรรทัดตัวแปรเป็นว่า
  output unified2: filename snort.u2, limit 128
 10. ติดตั้ง Banyard2 ทำดังนี้
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/snort/barnyard2-1.9.tar.gz -P /tmp
  tar -zxvf /tmp/barnyard2-1.9.tar.gz  -C /tmp
  cd /tmp/barnyard2-1.9
  ./configure --with-mysql
  sudo make
  sudo make install
  sudo cp -v etc/barnyard2.conf /usr/local/snort/etc
  sudo mkdir -p /var/log/barnyard2
  sudo chmod 666 /var/log/barnyard2
  sudo touch /var/log/snort/barnyard2.waldo
  sudo chown snort.snort /var/log/snort/barnyard2.waldo
  cd

  แล้วแก้ไขแฟ้ม /usr/local/snort/etc/barnyard2.conf
  ประมาณบรรทัดที่ 29 ปรับปรุงตัวแปรเป็นว่า
  config reference_file:      /usr/local/snort/etc/reference.config
  config classification_file: /usr/local/snort/etc/classification.config
  config gen_file:            /usr/local/snort/etc/gen-msg.map
  config sid_file:            /usr/local/snort/etc/sid-msg.map
  ประมาณบรรทัดที่ 60 ปรับปรุงตัวแปรเป็นว่า
  config hostname:   localhost
  config interface:  eth0
  ประมาณบรรทัดที่ 319 ปรับปรุงตัวแปรเป็นว่า
  output database: log, mysql, dbname=snortdatabase user=snortmysql password=snortpass host=localhost
 11. ทดสอบ snort ด้วยคำสั่งดังนี้
  sudo /usr/local/snort/bin/snort -u snort -g snort -c /usr/local/snort/etc/snort.conf -i eth0
  ระบบจะเริ่มทำงานจนหน้าจอได้ข้อความประมาณว่า
  Commencing packet processing (pid=...)
  แสดงว่า snort ใช้การได้แล้ว ให้กลับออกมาด้วยการกดแป้น Control_C
 12. ให้ snort ทำงานด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้
  sudo /usr/local/snort/bin/snort -u snort -g snort -c /usr/local/snort/etc/snort.conf -i eth0 -D
  sudo  /usr/local/bin/barnyard2 -c /usr/local/snort/etc/barnyard2.conf -G /usr/local/snort/etc/gen-msg.map -S /usr/local/snort/etc/sid-msg.map -d /var/log/snort -f snort.u2 -w /var/log/snort/barnyard2.waldo -D

  สั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/apache2 restart
  แล้วทดสอบดูผลงานผ่านเวบที่ http://localhost/snortreport-1.3.3
 13. การปรับปรุง rules ให้ไปลงทะเบียนที่เวบ  http://www.snort.org เพื่อจะได้มีสิทธิ์ในการดาวน์โหลด rules ของ Registered User Release
  เมื่อลงทะเบียนแล้ว ให้ login เข้าไปที่หน้าเวบ http://www.snort.org/snort-rules
  จัดการดาวน์โหลด rules ให้ถูกรุ่น  ตัวอย่างการติดตั้งเป็น snort 2.9.x ก็ให้เลือกดาวน์โหลดชุด Snort v2.9.x

  มีการ mirror แฟ้ม rules ของ snort มาเก็บไว้ที่ http://ftp.psu.ac.th/pub/snort
  ตัวอย่างการ update snort rules รุ่น 2.9.2.0 ให้ทำดังนี้
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/snort/snortrules-snapshot-2920.tar.gz -P /tmp
  mkdir -p /tmp/snort
  tar -zxvf /tmp/snortrules-snapshot-2920.tar.gz  -C /tmp/snort
  sudo cp -Rfv /tmp/snort/rules/*.rules  /usr/local/snort/rules
  sudo cp -Rfv /tmp/snort/preproc_rules/*.rules /usr/local/snort/preproc_rules
  sudo cp -Rfv /tmp/snort/so_rules/*.rules /usr/local/snort/so_rules
 14. การตั้งค่าให้ snort ตรวจสอบ arp spoof ด้วย ให้ทำดังนี้
  แก้ไขแฟ้ม /usr/local/snort/etc/snort.conf
  ประมาณบรรทัดที่ 420 ให้ลบเครื่องหมาย # นำหน้าออก  เหลือเป็นเพียงว่า
  preprocessor arpspoof