ติดตั้ง ubuntu 10.04 server ผ่าน ssh

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 07-08-2553

ดูแลโดย WIPATอยู่ระหว่างการทดสอบเท่านั้น


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04 server 32 bit


 1. ให้บูท PC ที่ต้องการติดตั้ง ubuntu server ด้วยแผ่นดีวีดี PSU-32 รอจนกระทั่งบูทเสร็จ เข้าไปดูว่าได้หมายเลข ip อะไร

 2. ให้ ssh ไปยัง PC ที่ต้องการติดตั้ง ubuntu นั้น ด้วย username ชื่อ mama รหัสผ่าน 123456

 3. ให้จัดการ partition ด้วยตัวอย่างคำสั่งว่า sudo fdisk /dev/sda
  ตัวอย่างนี้สร้าง partition /dev/sda1 เป็น primary แบบ linux และ /dev/sda2 เป็น primary แบบ linux swap

  สร้าง partition ได้ผลตัวอย่างจากคำสั่ง sudo fdisk -l ประมาณว่า
  Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
  Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  Disk identifier: 0xde6cf7bd

     Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
  /dev/sda1               1       38306   307692913+  83  Linux
  /dev/sda2           38307       38913     4875727+  82  Linux swap / Solaris

  เสร็จแล้วให้ reboot PC ที่ต้องการติดตั้งนี้ใหม่

 4. เมื่อบูท PC ที่ต้องการติดตั้งแล้ว จัดการ format partition ด้วยตัวอย่างคำสั่งว่า
  sudo mkfs.ext3 /dev/sda1
  sudo mkswap /dev/sda2
  sudo swapon /dev/sda2

  แล้วติดตั้งต่อด้วยคำสั่ง
  sudo mkdir -p /mnt/ubuntu
  sudo mount /dev/sda1 /mnt/ubuntu
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install debootstrap
  sudo debootstrap --arch i386 lucid /mnt/ubuntu http://mirrors.psu.ac.th/ubuntu

  รอๆๆ จนเสร็จ ได้บรรทัดข้อความว่า I: Base system installed successfully.  แล้วทำคำสั่งต่อไปว่า
  sudo cp /etc/hostname /etc/hosts /etc/fstab /etc/resolv.conf /mnt/ubuntu/etc/
  sudo cp /etc/apt/sources.list /mnt/ubuntu/etc/apt/
  sudo cp /etc/network/interfaces /mnt/ubuntu/etc/network/

  ดูเลข uuid ของ disk ด้วยคำสั่ง ls -l /dev/disk/by-uuid สมมติว่าได้ผลข้อความประมาณว่า
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-08-05 16:15 826838b5-ec3d-4ac4-aa37-b24e0115edd8 -> ../../sda1
  lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-08-05 16:14 5198a3fe-2914-41cc-a965-26579766be44 -> ../../sda2
  จำเลข uudi ของ /dev/sda1 และ /dev/sda2 ไว้ แล้วให้แก้ไขแฟ้ม /mnt/ubuntu/etc/fstab ข้อมูลเดิมว่า
  aufs / aufs rw 0 0
  tmpfs /tmp tmpfs nosuid,nodev 0 0
  ให้เติมบรรทัดต่อท้ายว่า
  proc /proc proc defaults 0 0
  UUID=826838b5-ec3d-4ac4-aa37-b24e0115edd8 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
  UUID=5198a3fe-2914-41cc-a965-26579766be44 none swap sw 0 0

  ต่อไปก็เตรียม chroot ไปพื้นที่ใหม่ด้วยคำสั่ง
  sudo mount -t proc none /mnt/ubuntu/proc
  sudo mount -o bind /dev /mnt/ubuntu/dev
  sudo LANG= chroot /mnt/ubuntu /bin/bash
  จะเข้าได้ prompt เป็นประมาณตัวอย่างว่า root@mama:/#
  สร้าง group admin ด้วยคำสั่ง addgroup --system admin
  สร้าง user ชื่อ mama ด้วยคำสั่ง useradd -m -G admin -s /bin/bash mama
  ใส่รหัสผ่านของ user ชื่อ mama ด้วยคำสั่ง passwd mama
  เพิ่มสิทธิ์ของ sudo ด้วยคำสั่ง echo "%admin   ALL=(ALL) ALL" >> /etc/sudoers
  จัดการ shadow password ด้วยคำสั่ง dpkg-reconfigure --default-priority passwd

  ปรับปรุง package ด้วยคำสั่ง apt-get update หากเจอ error ประมาณว่า
  W: GPG error: ftp://ftp.psu.ac.th lucid/ Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D67FC6EAE2A11821
  ให้แก้ไขปัญหาของ GPG ดังนี้ ค่าของ key จะเป็น 8 ตัวหลังของ NO_PUBKEY D67FC6EAE2A11821 คือ E2A11821  ได้ค่าแล้วใช้คำสั่งประมาณว่า
  gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys E2A11821 
  ต้องรอสักครู่ใหญ่ๆ เสร็จแล้วก็ทำงานต่อด้วยคำสั่ง
  gpg --export E2A11821 | apt-key add --
  เสร็จแล้วลองสั่ง apt-get update ใหม่

  ติดตั้ง ssh server ด้วยคำสั่ง  apt-get install openssh-server
  ติดตั้ง linux ด้วยคำสั่ง apt-get install linux
  เสร็จแล้วออกมาด้วยคำสั่ง exit เสร็จเรียบร้อย ให้ปิด PC และเอาแผ่นดีวีดี PSU-32 ออกด้วย
  บูท PC ใหม่ ทดสอบดูว่าบูทขึ้นหรือไม่

  --ผลยังบูทไม่ขึ้น ค่อยมาลองทำใหม่