ติดตั้ง ubuntu 16.04 server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14-06-2559
ดูแลโดย WIBOON

สภาพแวดล้อมตัวอย่างการติดตั้งของตัวอย่างนี้

  • เป็น ubuntu รุ่น server เวอร์ชั่น 16.04 แบบ 64 bit
  • ต้นฉบับจาก ubuntu-16.04-server-amd64.iso ที่ http://mirrors.psu.ac.th/ubuntu-releases/16.04/
  • ติดตั้งบน hard disk ทั้งลูก ซึ่งจะทำลายข้อมูลเก่าที่มีอยู่เดิม
  • ตั้งชื่อ user ว่า mama รหัสผ่านว่า 123456
  • ติดตั้งอยู่บน network ที่มี dhcp server บริการอยู่แล้ว
  • ทดสอบการติดตั้งทั้งแบบต่อ network และ ไม่ต่อ network


บูต PC ด้วยแผ่นซีดี ubuntu ที่เตรียมไว้
ได้หน้าต่าง Language ให้เลือก English เหมือนเดิม
ได้หน้าต่าง ubuntu ให้เลือก Install Ubuntu Server

ระบบจะทำงานต่อ ให้รอจนได้หน้าต่างว่า [!] Select a language
ที่หัวข้อ "Language:" ให้คงค่าเดิมคือ English แล้วกดแป้น Enter
ได้หน้าต่างว่า [!!] Select your location
ที่หัวข้อ "Country, territory or area:" ให้เปลี่ยนไปเลือกเป็น other แล้วกดแป้น Enter
ที่หัวข้อ "Continent or region:" ให้เปลี่ยนเลื่อนไปหา -- Asia -- เลือก Thailand แล้วกดแป้น Enter
ได้หน้าต่างว่า [!] Configure locales
ที่หัวข้อ "Country to base default locale settings on:" ให้คงค่าเดิมคือ United States แล้วกดแป้น Enter

ได้หน้าต่างว่า "[!] Configure the keyboard" แสดงออกมา
ที่หัวข้อ "Detect keyboard layout?" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น <No> แล้วกดแป้น Enter
ที่หัวข้อ "Country of origin for the keyboard:" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น Thai แล้วกดแป้น Enter
ที่หัวข้อ "Keyboard layout:" ให้คงค่าเดิมคือ Thai แล้วกดแป้น Enter
ที่หัวข้อ "Method for toggling between national and Latin mode:" ให้คงค่าเดิมคือ Alt+Shift ไว้เหมือนเดิม แล้วกดแป้น Enter

ระบบจะทำงานต่อไปเรื่อยๆ
หาก network ไม่พร้อม จะได้หน้าจอเตือนว่า "Network autoconfiguration failed" ไม่ต้องทำอะไรให้กดแป้น Enter ได้เลย
ที่หัวข้อ "Network configuration method:" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น "Do not configure the network at this time" แล้วกดแป้น Enter

ที่หัวข้อ "Hostname:" ให้เปลี่ยนชื่อโฮสต์ตามใจชอบ แล้วกดแป้น Enter

ได้หน้าต่างว่า "[!!] Set up users and passwords" แสดงออกมา
ที่หัวข้อ "Full name for the new user:" ให้ป้อนชื่อเต็มของผู้ใช้ใหม่ ในตัวอย่างนี้คือ mama แล้วกดแป้น Enter
ได้หัวข้อ "Username for your account:" ให้ป้อนชื่อของผู้ใช้ ในตัวอย่างนี้คือ mama แล้วกดแป้น Enter
ได้หัวข้อ "Choose a password for the new user:" ให้ป้อนรหัสผ่าน ในตัวอย่างนี้คือ 123456 แล้วกดแป้น Enter
(แนะนำให้ใช้แป้นพิมพ์แถวบนด้านซ้าย ไม่ควรใช้แป้นตัวเลขด้านขวา)
ได้หัวข้อ "Re-enter password to verify:" ให้ป้อนรหัสผ่านเดิมซ้ำอีกครั้ง ในตัวอย่างนี้คือ 123456 แล้วกดแป้น Enter
หากได้หน้าคำเตือน "Use weak password?" ให้เปลี่ยนไปเลือก <Yes> แล้วกดแป้น Enter
ได้หัวข้อ "Encrypt your home directory?" ให้ยังคงเลือกเป็น <No> แล้วกดแป้น Enter

หาก network ไม่พร้อมจะไม่มีหน้าต่างข้างล่างนี้
หากได้หน้าต่าง "[!] Configure the clock" ... Asia/Bangkok ... Is this timezone correct? ให้ยังคงเลือกเป็น <Yes> แล้วกดแป้น Enter

ได้หน้าต่าง "Partition disks"
ที่หัวข้อ "Partitioning method:" ให้เลือก "Guided - use entire disk" แล้วกดแป้น Enter
ได้หัวข้อ "Select disk to parition:" ตรวจสอบดูว่าเป็น hard disk ลูกที่ต้องการจริงๆ แล้วกดแป้น Enter
ได้หัวข้อ "Write the change to disk?" ให้เปลี่ยนไปเลือก <Yes> แล้วกดแป้น Enter
ระบบจะเริ่มทำการ Installing the system... และติดตั้งข้อมูลต่างๆ อาจต้องรอนาน

หาก network ไม่พร้อมจะไม่มีหน้าต่างข้างล่างนี้
หากได้หน้าจอถามถึง HTTP proxy information (blank for none): ไม่ต้องใส่ค่าอะไร ให้กดแป้น Enter ทำงานต่อเลย

ได้หน้าต่าง "[!] Configuring tasksel"
ที่หัวข้อ "How do you want to manage upgrades on this system?"
ให้ยังคงเลือกเป็น "No automatic updates" แล้วกดแป้น Enter

รอจนได้หน้าจอ "[!] Software selection" ที่หัวข้อ "Choose software to install:"
ให้เลือก "OpenSSH server" โดยการเลื่อนลูกศรไปที่ช่อง [ ] OpenSSH server
กดแป้น Spacebar จะกลายเป็น [*] OpenSSH server แล้วกดแป้น Enter

รอจนได้หน้าจอ "Install the GRUB boot loader to the master boot record? ให้ยังคงเลือกเป็น <Yes> แล้วกดแป้น Enter

ระบบจะทำการติดตั้งต่อไป จนได้หน้าต่างว่า "Finish the Installation" และเครื่องอ่านซีดีจะดันแผ่นซีดีออกมาก
แสดงว่าการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้หยิบแผ่นซีดีออกจากถาด เลือก <Continue> แล้วกดแป้น Enter แล้ว PC จะถูกรีบูทใหม่
หลังจาก PC บูทใหม่จนได้หน้า console ว่า

Ubuntu 16.04 LTS ชื่อเครื่องตามที่ตั้งชื่อไว้ tty1
ชื่อเครื่องตามที่ตั้งชื่อไว้ login:

ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ว่า mama แล้วกดแป้น Enter
ได้ข้อความว่า Password: ให้ป้อนว่า 123456 แล้วกดแป้น Enter
ก็จะเข้าไปทำงานในระบบได้ โดยมี prompt ว่า mama@ubuntu~$

กรณีติดตั้ง ubuntu แบบไม่เชื่อมต่อ network
ต่อไปเสียบสาย LAN ให้เรียบร้อย แล้วตั้ง network ดังนี้

การตรวจสอบชื่อ interfaces ใช้คำสั่ง ifconfig -a
สมมติว่าได้ชื่อ eth0 บางทีอาจได้ชื่อ enp0s3

การตั้งค่า network interface แบบ DHCP IP
แก้ไขแฟ้ม /etc/network/interfaces ด้วยโปรแกรม nano หรือ vi ก็ได้ตามถนัด
แต่อย่าลืมต้องมีคำว่า sudo นำหน้าคำสั่งด้วยเพราะต้องใช้ระดับ root
ข้อมูลเดิมในแฟ้ม /etc/network/interfaces มีแค่ดังตัวอย่าง
auto lo
iface lo inet loopback
ให้เพิ่มบรรทัดข้อความต่อท้ายว่า
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
แก้ไขเพียงแค่นี้ แล้วสั่งให้ network ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/networking restart
หากใน network มี DHCP server อยู่แล้ว PC ตัวนี้ก็จะได้รับเลข IP และใช้อินเทอร์เนตได้เลย

การตั้งค่า network interface แบบ Fixed IP
หากต้องการใช้เลข IP แบบ fix ก็ต้องตั้งค่าเองในแฟ้ม /etc/network/interfaces เป็นตัวอย่างประมาณว่า
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dns-nameservers 192.168.0.11

แล้วสั่งให้ network ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/networking restart

ถึงตอนนี้แสดงว่า server ของเราพร้อมแล้ว ให้ลอง ssh เข้าไปใช้งานดูได้เลย
หากลืมติดตั้ง ssh server ให้ติดตั้งใหม่ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install openssh-server