ติดตั้ง vmware tools บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 05-03-2552

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 8.04
 • หากไม่ติดตั้ง vmware tools ระบบอาจเพี้ยน
 • ต้องทำทุกครั้งที่มีการ upgrade kernel


 1. ติดตั้งเครื่องมือด้วยคำสั่ง sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r) build-essential  libglib2.0-0 libglib2.0-dev libdumbnet-dev libicu-dev libproc-dev

 2. ดาวน์โหลดแฟ้ม open-vm-tools จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/vmware/open-vm-tools-2009.02.18-148847.tar.gz
  ด้วยคำสั่ง wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/vmware/open-vm-tools-2009.02.18-148847.tar.gz
  แตกแฟ้มออกมาด้วยคำสั่ง tar -zxvf open-vm-tools-2009.02.18-148847.tar.gz

 3. ดาวน์โหลดแฟ้ม vmware-tools จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/vmware/VMwareTools-3.5.0-123630.tar.gz
  ด้วยคำสั่ง wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/vmware/VMwareTools-3.5.0-123630.tar.gz
  แตกแฟ้มออกมาด้วยคำสั่ง tar -zxvf VMwareTools-3.5.0-123630.tar.gz

 4. ทำงานต่อด้วยคำสั่ง
  cd  open-vm-tools-2009.02.18-148847
  ./configure --without-x
  make
  cd modules/linux
  for i in *; do mv ${i} ${i}-only; tar -cf ${i}.tar ${i}-only; done
  cd ../../../
  mv -f open-vm-tools-2009.02.18-148847/modules/linux/*.tar vmware-tools-distrib/lib/modules/source/

 5. ทำงานต่อด้วยคำสั่ง
  cd  vmware-tools-distrib/
  sudo  ./vmware-install.pl
  หากมีคำถามใดๆ ก็ให้ปล่อยตาม default ไปเรื่อยๆจนเสร็จ