ติดตั้ง vtigercrm บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่  23-03-2552

ดูแลโดย WIPAT


 • ViterCRM รุ่นล่าสุดคือ 5.1.0
 • ต้นฉบับจาก http://www.vtiger.com/
 • ทดสอบกับ ubuntu 8.0.4


ตัวอย่างนี้ทดสอบกับ VtigerCRM รุ่น 5.1.0


 1. ติดตั้ง apache web server ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install apache2 apache2-doc
  และสั่งเพิ่ม module ด้วยคำสั่ง sudo a2enmod rewrite
  แล้วสั่ง reload ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
  ใช้ browser ตรวจสอบดูว่า web server ใช้งานได้แล้ว  โดยไปที่เวบ http://localhost

 2. ติดตั้ง mysql database server ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install mysql-server
  ระหว่างติดตั้งหากมีคำถามที่เกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่าน ก็ให้เคาะแป้น enter ผ่านไปก่อนทั้งหมด
  หลังติดตั้งเสร็จแล้วให้รีบตั้งรหัสผ่าน root ของ mysql-server ใหม่
  ตัวอย่างนี้ตั้งรหัสผ่านว่า mysqldroot ใช้คำสั่งคือ mysqladmin -uroot password mysqldroot

 3. ติดตั้ง curl, imagemap, php, library, unzip  ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install curl imagemagick libapache2-mod-php5 libapache2-mod-perl2  php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-dev  php5-gd php5-imap php5-ldap php5-mhash php5-mysql php5-odbc unzip

  ต่อไแแก้ไขแฟ้ม /etc/php5/apache2/php.ini ให้ค่าตัวแปรเป็นดังนี้
  max_execution_time = 600
  memory_limit = 32M
  error_reporting  =  E_WARNING & ~E_NOTICE

  แล้วสั่งให้ apache ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/apache2 restart

 4. สร้าง database สำหรับ CMS ที่ต้องการติดตั้ง
  ตัวอย่างสร้าง database ชื่อ testvtiger ใช้คำสั่ง
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "CREATE DATABASE testvtiger CHARACTER SET 'UTF8';"

  ***หากต้องการลบ database เดิมที่เคยสร้างไว้แล้ว ใช้คำสั่งว่า
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "DROP DATABASE testvtiger;"

  แล้วกำหนดสิทธิ์การใช้ database testvtiger ให้แก่ user
  ตัวอย่างสร้าง user ชื่อ mamamysql โดยมีรหัสผ่านว่า mamapass ใช้คำสั่งคือ
  mysql -uroot -pmysqldroot -e "grant all privileges on testvtiger.* to 'mamamysql'@'localhost' identified by 'mamapass' ;"

 5. เตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้ง vtiger ไว้ที่ /var/www/html/test-vtiger ด้วยคำสั่ง
  sudo mkdir -p /var/www/test-vtiger

 6. ดาวน์โหลดแฟ้ม vtiger 5.1.0 จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/vtiger/vtigercrm-5.1.0.tar.gz
  มาเก็บไว้ด้วยคำสั่ง wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/vtiger/vtigercrm-5.1.0.tar.gz
  แล้วแตกแฟ้มออกมาเก็บไว้ที่ /var/www/test-vtiger ด้วยคำสั่ง
  tar -zxvf vtigercrm-5.1.0.tar.gz -C /tmp
  sudo mv /tmp/vtigercrm/* /var/www/test-vtiger

  แล้วปรับสิทธิ์เจ้าของ /var/www/test-vtiger ให้แก่ apache ด้วยคำสั่ง
  sudo chown -R www-data.www-data /var/www/test-vtiger

 7. ต่อไปต้องติดตั้งปรับแต่งระบบ vtiger ครั้งแรก ให้ไปที่เวบ http://localhost/test-vtiger

  ได้หน้าเวบ Welcome to Configuration Wizard  ให้คลิกปุ่ม Install

  ได้หน้าเวบ Vtiger Public Licence  ให้คลิกปุ่ม Next >>

  ได้หน้าเวบ Installation Check หากได้ข้อมูลถูกต้อง ตัวอย่างประมาณว่า
  PHP version >= 5.0  5.2.4-2ubuntu5.7
  IMAP Support Yes
  Zlib Support Yes
  GD graphics library Yes
  ให้คลิกปุ่ม Next >>

  ได้หน้าเวบ Select Optional Modules to Install : ให้คลิกเครื่องหมายถูกทุกช่อง แล้วคลิกปุ่ม Next >>

  ได้หน้าเวบ System Configuration   
  ที่ส่วนของ  Database Information จัดการให้มีข้อมูลดังนี้
  Database Type *   MySQL
  ช่อง Host Name * ให้ใส่ว่า localhost
  ช่อง User Name * ให้ใส่ว่า mamamysql
  ช่อง Password  ให้ใส่ว่า mamapass
  ช่อง Database Name * ให้ใส่ว่า testvtiger
  ไม่ต้องคลิกเลือกช่อง Create Database ( Will drop if the database if exists) ปล่อยว่างไว้เหมือนเดิมๆ

  ที่ส่วนของ CRM Configuration จัดการให้มีข้อมูลดังนี้
  ช่อง URL * ให้ใส่ว่า http://localhost/test-vtiger
  ช่อง Currency Name*  ให้เปลี่ยนเป็น Thailand, (Baht)

  ที่ส่วนของ User Configuration จัดการให้มีข้อมูลดังนี้ 
  ที่ Username  admin 
  ช่อง Password * ให้ใส่รหัสผ่าน *** ต้องจำให้ดี ห้ามลืม 
  ช่อง Email * ก็ใส่อีเมล์ของ admin ไว้
  ที่ Username  standarduser 
  ช่อง Password * ให้ใส่รหัสผ่าน *** ต้องจำให้ดี ห้ามลืม 
  ช่อง Email * ก็ใส่อีเมล์ของ standarduser ไว้
  แล้วคลิกปุ่ม Next >>

  หากได้คำเตือนว่า Specify the exact host name instead of "localhost" in Site URL field, otherwise you will experience some issues while working with vtiger plug-ins. Do you wish to Continue?
  ตอนนี้ช่างมันไปก่อน ให้ยืนยันการทำงานด้วยการคลิกปุ่ม OK

  ได้หน้าเวบ Confirm Settings ไปที่ด้านขวาล่างสุด
  หากต้องการตัวอย่าง ให้คลิกเลือกช่อง Populate database with demo data เพื่อจะได้มีตัวอย่างข้อมูลให้ดู
  แต่ตอนใช้งานจริง อย่าไปเลือกตัวอย่างข้อมูล เพราะจะมีข้อมูลเป็นเลอะเทอะ 
  แล้วคลิกปุ่ม Next >>

  ได้หน้าเวบ Config File Creation  ตัวอย่างประมาณว่า
  Successfully created configuration file (config.inc.php) in :
  /var/www/test-vtiger/
  The installation will take at least 4 minutes.
  Grab a coffee,sit back and relax or browse through our blogs
  ให้คลิกปุ่ม Next >> 

  รอสักครู่จะได้หน้าเวบ Finish  ให้คลิกปุ่ม Finish 
  ทุกอย่างติดตั้งเรียบร้อย ทดสอบการใช้งานได้เลย

 8. ตัวอย่างการปรับแต่งให้ระบบส่งอีเมล์ออกผ่าน SMTP ทำดังนี้
  ใช้ browser เข้าทำงานด้วย usename เป็น admin  เลือกหัวข้อ SETTINGS 
  ได้หน้าเวบ Settings เลื่อนลงไปที่ส่วนของ Other Settings  คลิกเลือก Outgoing Server
  ได้หน้าเวบ Settings>Outgoing Server  ให้ตั้งค่า Mail Server Settings (SMTP)  ด้วยการกดปุ่ม Edit
  ให้ตั้งค่าต่างๆให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม Save

  ตัวอย่างภายใน ม.สงขลานครินทร์ ตั้งค่าดังนี้
  Server Name เป็น smtp.psu.ac.th
  ที่ช่อง User Name, Password  ปล่อยว่างไว้ ไม่ต้องใส่ค่าใดๆ
  ที่ Requires Authentication? ปล่อยว่างไม่ต้องคลิกเลือก

 9. ตัวอย่างการปรับแต่งให้ระบบ authen กับ LDAP ทำดังนี้
  ต้องเข้าไปทำงานใน server ที่ติดตั้ง VtigerCRM
  ดาวน์โหลดแฟ้ม ftp://ftp.psu.ac.th/pub/vtiger/vtiger-ldap-integration-v1.0.zip
  มาเก็บไว้ด้วยคำสั่ง wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/vtiger/vtiger-ldap-integration-v1.0.zip
  แล้วแตกแฟ้มไปเขียนทับพื้นที่ Vtiger เดิม ในตัวอย่างนี้คือ /var/www/test-vtiger ด้วยคำสั่ง
  mkdir  /tmp/vtiger-ldap
  unzip -d /tmp/vtiger-ldap vtiger-ldap-integration-v1.0.zip
  sudo cp -Rv /tmp/vtiger-ldap/* /var/www/test-vtiger
  ถึงตอนนี้ก็จะได้ VtigerCRM ที่สามารถติดต่อ authen กับ LDAP ได้
  ต่อไปให้ config ค่าในแฟ้ม include/ldap/config.ldap.php  ตัวอย่างนี้คือ  /var/www/test-vtiger/include/ldap/config.ldap.php
  ตั้งค่าต่างๆให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง  ตัวอย่างเช่น
  $AUTHCFG['ldap_host']     = 'myldap.domain';
  $AUTHCFG['ldap_basedn']   = 'dc=yourlocal,dc=mydomain';
  $AUTHCFG['ldap_username'] = NULL;
  $AUTHCFG['ldap_pass']     = NULL;
  $AUTHCFG['ldap_account']     = 'uid';
  $AUTHCFG['ldap_forename']    = 'cn';
  $AUTHCFG['ldap_fullname']    = 'uid';
  เสร็จแล้วลองดูผลงานได้เลย

  ใช้ browser เข้าทำงานด้วย usename เป็น admin  เลือกหัวข้อ SETTINGS
  ได้หน้าเวบ Settings เลื่อนลงไปที่ส่วนของ Uses & Access Management  คลิกเลือก Users
  ได้หน้าเวบ Settings>Users  ให้คลิกเลือกปุ่ม New User
  ได้หน้าเวบ Settings>Users>Create New User  ไปที่ส่วน Forename or Lastname
  ป้อนชื่อ username ไว้ในช่อง แล้วคลิกปุ่ม Query LDAP
  ระบบก็จะดึงข้อมูลจาก LDAP server ที่ตั้งค่าไว้มาใช้งาน
  แสดงว่าระบบสามารถ authen ผ่าน LDAP server ได้แล้ว

  หลังจากนี้ user ที่มีอยู่ จะต้องไป authen กับ LDAP ทั้งหมด ยกเว้น admin
  หากต้องการให้บาง user ทำการ authen แบบ local ของ vtiger เอง
  ให้ config ค่าในแฟ้ม include/ldap/config.ldap.php  ตัวอย่างนี้คือ  /var/www/test-vtiger/include/ldap/config.ldap.php
  ไปที่บรรทัดประมาณว่า $AUTHCFG['sql_accounts']         = array("admin");
  เพิ่ม user ที่ต้องการให้ authen แบบ local เข้าไปตัวอย่างประมาณว่า  $AUTHCFG['sql_accounts']         = array("admin","myuser");

 10. ตัวอย่างการแก้ไข label ของ custom field ที่สร้างขึ้นใน Trouble Ticket แล้วผิดพลาด
  ต้องเข้าไปแก้ไขที่ mysql database โดยตรง
  เปิด table ชื่อ vtiger_field  ดูข้อมูลใน field ชื่อ fieldlabel  แล้วแก้ไขตามใจชอบ

  หมายเหตุ- ห้ามใช้วิธีนี้กับ field ที่ติดมาอยู่แล้วของระบบ