บังคับให้ LAN card เป็น eth0

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 06-03-2552

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 8.04
 • ประยุกต์ใช้งานแก้ปัญหา LAN card เปลี่ยนแปลงจากไปจากชื่อ eth0 , eth1 ... เป็นต้น
 • ใช้โปรแกรม nameif ซึ่งมีติดมากับลินุกซ์อยู่แล้ว

 • ตัวอย่างนี้ต้องการให้ LAN card มีชื่อ interface เป็น eth0 ให้ทำดังนี้


 1. ตรวจสอบดูก่อนว่า LAN card ที่ต้องการคุมมีเลข mac address ว่าอะไร ด้วยคำสั่ง  ifconfig -a

 2. ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/mactab  ตั้งค่าตัวแปรเป็นประมาณตัวอย่างว่า  eth0 00:80:48:1D:6A:DC
  หมายความ ว่า interface eth0 จองไว้สำหรับ LAN card ที่มี mac address ว่า 00:80:48:1D:6A:DC เท่านั้น
  ถ้ามีหลาย LAN card ก็เติมเพิ่มไปทีละบรรทัดเช่น eth1  00:50:8D:AF:61:8C

 3. แล้วสั่งทำงานด้วยคำสั่ง nameif

 4. เวลาใช้งานจริง ให้เพิ่มคำสั่งนี้เข้าไปที่แฟ้ม /etc/rc.local เพื่อจะได้ให้ทำงานอัตโนมัติทุกครั้งที่บูทเครื่อง